استانداردهای طرح ایران مهارت

 

استانداردهای تدوین شده در فازاول ودوم که باهمت وهمکاری کارشناسان  دفترپژوهش وتالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کارشناسان برگزیده کانون کشوری ازمیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور و تحت نظارت وهدایت مشترک کمیسیون آموزش وکمیته های تدوین وبازنگری استانداردها و کمیته سنجش وآزمون  کانون کشوری ودفتر پژوهش و تالیف سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تدوین وآماده شده بود درسامانه ملی استانداردمهارت به نشانی زیربارگذاری وآماده بهره برداری شد 

استاندارهای ایران مهارت 


این استانداردهادرقالب 237 استاندارد خاص ایران مهارت و در 40 رشته به همراه کد و محتوای استاندارد تدوین شده است .
دراین فرآیند قریب ۲۰۰ نفر از مربیان سازمان و آموزشگاه های آزاد بهمراه کارشناسان دفترپژوهش وتالیف سازمان مشارکت داشته اند.

1398-08-21 11:36:17