• راهنمای گردشگری فرهنگی
  ریال

  عاريف و مفاهيم پايه ميراث فرهنگي : راهنماي گردشگري فرهنگي شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي – بررسي رابطه فرهنگ و مذهب – بررسي رابطه فرهنگ و اقليم – استفاده از زبان گويش و ادبيات محلي در گردشگري فرهنگي – كاربرد موسيقي سنتي درگردشگري فرهنگي – بررسي جشن ها و مديريت آن در فرهنگ – بررسي رابطه فرهنگ و بازيهاي محلي – بررسي رابطه فرهنگ و صنايع دستي – بررسي رابطه فرهنگ و غذاهاي بومي و محلي – برنامه ريزي و اجراي بسته سفر گردشگري فرهنگي است و با مشاغلي راهنماي عمومي گردشگري چون: – راهنماي محلي و راهنماي موزه در ارتباط است.

 • راهنمای گردشگری سلامت
  ریال

  راهنماي گردشگري سلامت شغلی از حوزه گردشگري است که داراي شایستگی هاي : مفاهیم گردشگري سلامت – وظایف راهنماي گردشگري سلامت- برقراري ارتباط راهنماي گردشگري سلامت با نهادهاي ذیربط – سازماندهی و برنامه ریزي گردشگري سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگري سلامت می باشد و با مشاغلی چون راهنماي طبیعت گردي در ارتباط است.

 • راهنمای طبیعت گردی
  ریال

  راهنمای طبیعت گردی شامل کارهایی همچون شناخت اکوسیستم و مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت و شیوه استقرار زندگی در طبیعت و شناخت غارها و کوه ها و زمین شناسی و شناخت انواع اقلیمو اب و هوا و شناخت گونه های گیاهی ایران و شناخت ورزش مرتبط با طبیعت و عکاسی و فیلم برداری در طبیعت شناخت مجموعه قوانین محیط زیست.

 • راهنمای عمومی گردشگری
  ریال

  راهنماي عمومي گردشگري شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي: كليات و مفاهيم گردشگري, بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ايران, بررسي ويژگي هاي تاريخي ايران, بررسي ويژگي هاي فرهنگي و ارتباط آن با مردم شناسي, بررسي روحيات ملل, بررسي صنايع دستي و معماري ايران از ديدگاه گردشگري , سخنوري و فن بيان, الگوهاي رفتاري بين المللي, قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري, بررسي مذاهب گوناگون, سازماندهي و اجراي تورهاي گردشگري است و با استانداردهاي راهنماي موزه- راهنماي محلي و راهنماي طبيعت گردي در ارتباط است .

 • راهنمای موزه
  ریال

  راهنماي موزه شغلي از حوزه گردشگري است كه داراي شايستگي هاي : مفاهيم و تاريخچه موزه- كليات و ساختار موزه- وظايف و عملكرد موزه- موزه هاي ايران و جهان- فنون موزه داري- بازاريابي موزه و طراحي موزه مي باشد و با مشاغلي چون : راهنماي عمومي گردشگري – راهنماي محلي – راهنماي تخصصي فرهنگي در ارتباط مي باشد.

 • راهنمای محلی
  ریال

  راهنماي محلي بومي شغلي از رشته گردشگري در حوزه خدمات مي باشد كه داراي شايستگي هايي شامل: بكارگيري تعاريف و مفاهيم راهنماي بومي محلي ، تبيين جاذبه هاي تاريخي بومي، تبيين جاذبه هاي فرهنگي بومي، تبييين جاذبه هاي طبيعي بومي مي باشد و با استاندارد راهنماي محلي در ارتباط است.