• کاربراموربانکی
  ریال

  کاربراموربانکی شغلی است در حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی و شامل شایستگی های: بکارگیری اصول و مفاهیم بانکداری، پیاده سازی اصول حقوقی حاکم بر معاملات، ارایه تسهیلات بانکی ، ثبت عملیات انواع چک ، سفته و برات، افتتاح، انسداد و محاسبه سود سپرده ها، گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه تسهیلات اعطایی، انجام امور تحویلداری در صندوق، برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان می باشد و با حسابدار عمومی مقدماتی در ارتباط است .

 • سرپرست ترخیص محصول
  ریال

  سرپرست ترخیص محصول کسی است که بتواند از عهده کنترل و محاسبه برگ های کالاهای خریداری شده تقسیم کار و نظارت بربارگیریموتور سیکلت و کنترل نهایی و تهیه گزارش عملیات براید.

 • مسئول سفارشات
  ریال

  مسئول سفارشات که شغلی از حوزه مالی و بازرگانی که باید بتواند از عهده تنظیم درخواست سفارش کالا وصدور حواله های لازم جهت سفارش و ثبت درخواست سفارش اجناس و مالاهای سفارش شده و بایگانی درخواستهای سفارش کالا و درخواستهای صادر شده از انبار براید.هم چنن مسئول سفارشات با مسیول انبار و مسئول کاردکس و کنترل موجودی و مسئول سفارشات خارجی در ارتباط است.

 • حسابدارحقوق و دستمزد
  ریال

  حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد.

 • حسابدار صنعتی درجه2
  ریال

  حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده درك مفاهيم حسابداري صنعتي، طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه، روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداري صنعتي، هزينه يابي در موسسات توليدي، شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي برآيد

 • حسابدارعمومی تکمیلی
  ریال

  حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و ... برآید.

 • حسابدار عمومی مقدماتی
  ریال

  حسابدار (عمومي مقدماتي) فردي است كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي مربوطه شايستگي هاي اوليه در حوزه حسابداري بتواند از عهده جمع آوري، ثبت و طبقه بندي، تجميع و تجزيه تحليل، اندازه گيري و ارائه گزارش رويدادهاي مالي به وسيله نرم افزار اكسل برآيد.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود

 • کاربرامور بانکی
  17,281,044 ریال

  کاربراموربانکی شغلی است در حوزه خدمات گروه امور مالی و بازرگانی و شامل شایستگی های: بکارگیری اصول و مفاهیم بانکداری، پیاده سازی اصول حقوقی حاکم بر معاملات، ارایه تسهیلات بانکی ، ثبت عملیات انواع چک ، سفته و برات، افتتاح، انسداد و محاسبه سود سپرده ها، گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه تسهیلات اعطایی، انجام امور تحویلداری در صندوق، برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان می باشد و با حسابدار عمومی مقدماتی در ارتباط است .

 • مسئول سفارشات
  11,480,800 ریال