• هنردرخانه
    ریال

    هنر در خانه به مجموعه ی مهارت هایی گفته میشود که فرد از عهده انجام انها درخانه برایداین مهارت شامل مهارت های بکارگیری اصول بهداشت فردی و محیط و بکارگیری اصول اولیه بهداشت موادغذایی واستفاده ازدارو وپیشگیری از حوادث زندگی و مراقبت ای اولیه بهداشت موادغذایی و استفاده از دارو وپیشگیری از حوادث زندگی ومراقبت از کودک و تنظیم درامد هزینه های شخصی و اصول پخت و پز موادغذایی و نوشیدنی و دوخت لباس و گلدوزی و بافتنی مقدماتی واصول گلسازی و پرورش گل و گیاه میشود.