• چله کش
  ریال

  چله کش ، پس از آماده سازي دار و چله ها به طور دقیق و صحیح آن ها را براي بافت قالي به روش ترکي ، به طور منظم و صحیح متناسب با رجشمار نقشه مستقیما بر روي دار پیاده مي کند.

 • پرداخت کار قالی
  ریال

  پرداخت كار قالي به شخصي اطلاق مي شود كه بتواند پرداخت به روش هاي ماشيني، دستي و قيچي كاري قالي هاي دستباف را انجام دهد.

 • قالیباف ترکی (گره متقارن)
  ریال

  قالیباف ترکی، با انتخاب صحیح مواد اولیه، ابزار آلات متناسب با رجشمار و نقشه ميین، قالی بدون عیب را در زمان مطلوب به روش ترکی با گره متقارن با رعایت اصول ایمنی و بهداشت ببافد.

 • قالیباف فارسی (گره نامتقارن)
  ریال

  قالیباف فارسي، با انتخاب صحیح مواد اولیه، ابزار آلات متناسب با رجشمار و نقشه معین، قالي بدون عیب را در زمان مطلوب به روش فارسي با گره نامتقارن با رعايت اصول ايمني و بهداشت ببافد.