• برنامه ريزي استراتژيك با روش SWOT
  ریال

  برنامه ريزي استراتژيك با روش SWOT شايستگي است در حوزه برنامه ريزي و مديريت استراتژيك. اين شايستگي شامل توانايي هاي شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي سازمان بوده و تدوين استراتژي هاي مورد نياز، اجراي استراتژي و ارزيابي آن مي باشد. اين شايستگي با مشاغل مديريتي در ارتباط است.

 • شبيه سازي سيستم با نرم افزار Arena
  ریال

  شبيه سازي عبارت از فرايند طراحي مدلي از سيستم واقعي و انجام آزمايشهايي با اين مدل است كه با هدف پي بردن به رفتار سيستم، يا ارزيابي استراتژيهاي گوناگون (درمحدوده اي كه به وسيله معيار و يا مجموعه اي ازمعيارها اعمال شده است ) براي عمليات سيستم، صورت مي گيرد. نرم افزار Arenaيكي از پركاربردترين ابزارها براي شبيه سازي سيستم به منظور شناخت هر چه بهتر و بيشتر سيستم مي باشد.

 • شبيه سازي سيستم با نرم افزار simul8
  ریال

  شبيه سازي سيستم ها از راهكار هايي است كه اين امكان را در اختيار يك مدير قرار مي دهد كه دنياي واقعي را در يك شكل كوچكتر، درون يك سيستم كامپيوتري، در اختيار داشته و در ادامه بتواند تصميمات خود را بدون هيچ هزينه اي در سيستم شبيه سازي شده، مورد ارزيابي قرار داده و نتايج حاصله را با برآورد و انتظاراتش، مقايسه نمايد. نرم افزارSimul8 يكي از پركاربردترين ابزار ها براي شبيه سازي سيستم هاي گسسته است.

 • داده كاوي با نرم افزار Weka
  ریال

  نرم افزار Weka از جمله نرم افزارهاي به روز داده كاوي، در حوزه هاي مختلف داده ها مي باشد. اين نرم افزار شامل مجموعه متنوعي از ابزارهاي تبديل مجموعه داده ها، همانند الگوريتم هاي گسسته سازي ميباشد. در اين محيط ميتوان يك مجموعه داده را پيش پردازش كرد، آن را به يك طرح يادگيري وارد نمود، و دسته بندي حاصله و كارآيي اش را مورد تحليل قرار داد. ( همه اين كارها، بدون نياز به نوشتن هيچ قطعه برنام هاي ميسر است). امروزه، بيشترين كاربرد نرم افزار داده كاوي در بانكها، مراكز صنعتي و كارخانجات بزرگ، مراكز درماني و بيمارستانها، مراكز تحقيقاتي، بازاريابي هوشمند و ....ميباشد.

 • سرپرست انبار عمومي
  ریال

  سرپرست انبار عمومي شغلي است در حوزه مديريت و صنايع قادر به ارائه طرح استقرار و آرايش مواد در انبار و طراحي سيستم حمل و نقل داخل انبار تحويل کالا به انبار چيدمان اجناس در انبار کد گذاري کالا و اجناس - - - - صدور کالا از انبار کنترل موجودي انبار انبار گرداني مي باشد. سرپرست انبار عمومي با مشاغلي چون کارگران انبار، - - سرپرست برنامه ريزي و کنترل توليد، حسابداران، مسئول خريد و فروش سازمان در ارتباط ميباشد.