متعادل ساز چهره زنانه (گریم)

توضیحات کامل دوره

متعادل ساز چهره زنانه شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که درآن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی،حفاظت و بهداشت فردی مشتری، پاک سازی پوست جهت متعادل سازی، آماده سازی اولیه آرایش (پایه) متعادل سازی اعضای چهره (پیشانی، ابرو، بینی، گونه، لب، چانه، فک، غبغب وگردن )آرایش چشم، خودآرایی، آرایش روز وشب وعروس، شخصیت سازی کارتونی و آرایش خاص عکاسی می باشد.

شناسنامه دوره آموزشی متعادل ساز چهره زنانه:

کدبین المللی isco(سازمان بین المللی کار):51422057003001

طول دوره:2الی3ماه

مهارت پیش نیاز : پاكسازي پوست صورت زنانه

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان حوزه مراقبت و زیبایی 

مشاغل مرتبط: آرایشگر مو،آرایشگر ناخن، پیرایشگر مو، پیرایشگر ابرو و صورت وکاربر مواد شیمیایی موی زنانه

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی متعادل ساز چهره زنانه:

1-مشاوره و پذیرش مشتری شامل:

♦   روش های برقراری ارتباط موثر با مشتری

♦   مشاوره حرفه ای با مشتری

♦   تصاویر مربوط به کار

♦   کارت سوابق مشتری

♦   پوشش ظاهری و بهداشت فردی

♦   ارتباط صحیح و پذیرش مشتری

♦    رسیدگی به در خواست و اعتراض مشتری

♦    پرکردن کارت سوابق مشتری

♦   رعایت پوشش ظاهری و رعایت بهداشت فردی

♦   ارائه رفتار مناسب با مشتری و کارکنان

2-پاک سازي پوست جهت متعادل سازي شامل:
♦  ساختمان پوست و عضا، صورت
♦  انواع پوست وعوارض پوستی
♦  مراحل ماساژ پوست
♦  مراحل مراقبت از پوست صور، قبل از آرایش
♦  ابزار کارومواد مصرفی
♦  استفاده از تميز کننده هاي پوست
♦  ماساژهاي مختلف پوست صور، وگردن
♦  استفاده از انواع ماسک زیبایی
♦  استفاده از انواع مواد ویتامينه صورت
♦  استفاده صحيح از ابزار ومواد مصرفی

3-آماده سازي اوليه متعادل سازي چهره شامل:
♦  مختصري از تاریخچه آرایش در اسام و قرن بيستم
♦  تئوري نور، رنگ و انعکاس آن
♦  کنتراست و روابط آن ها با یکدیگر
♦  قانون لئوناردو داوینچی
♦  اشکال هندسی چهره
♦  لک ها وهاله هاي چهره و مواد پوشاننده آن
♦  خطاي دید با تکنيک سایه روشن
♦  روش هاي سایه روشن در چهره  ( کانتورینگ نقاط نوري )
♦  ابزار کار و مواد مصرفی
♦  کاربرد قانون لئوناردوداوینچی درمتعادل سازي چهره
♦  ترکيب رنگ ها،درجه بندي وشد، رنگ
♦  ایجاد کنتراست در چهره( رعایت کردن حد فاصل هاي رنگ کانتورینگ)
♦  هماهنگ کردن رنگ وایجاد هارمونی بين آن ها
♦  متعادل سازي اشکال هندسی چهره(مربع ،مستطيل ،مثلثی)
♦  یکسان سازي ، محوکردن هاله ها ولک هاي چهره
♦  کاربرد بندینک جهت جوان سازي چهره
♦  ثابت نمودن مواد پوشاننده روي پوست

4-متعادل سازي اعضاي چهره ( پيشانی، ابرو ، بينی، گونه، لب، چانه،فک، غبغب و گردن ) شامل:

♦  انواع فرم پيشانی
♦  قسمت هاي مختلف ابرو
♦  طعرح هاي مختلف ابرو
♦  انتخاب رنگ ابرو
♦  انواع فرم بينی
♦  انواع فرم لب
♦  انواع فرم گونه
♦  گردن وعضا
♦  فرم فک در چهره هاي مختلف
♦  فرم چانه در چهره هاي مختلف
♦  فرم غبغب
♦  ابزار کار ومواد مصرفی
♦  متعادل سازي پيشانی بلندوکوتاه
♦  متعادل سازي شقيقه ها
♦  متعادل سازي پيشانی بوسيله چتري مو
♦  پيرایش ابرو با توجه به فرم چهره
♦  طراحی موقت ابرو با توجه به فرم چهره
♦  رنگ کردن ابرو با توجه به رنگ چشم ومو
♦  متعادل سازي انواع بينی(گوشتی ، بلند وکوتاه و..)
♦  متعادل سازي گونه با توجه به فرم چهره
♦  آرایش گونه با رعایت هارمونی رنگ درارایش
♦  متعادل سازي لب مناسب با فرم چهره وآرایش آن
♦  متعادل سازي فرم فک در چهره هاي مختلف
♦  متعادل سازي فرم چانه در چهره هاي مختلف
♦  متعادل سازي گردن بلندوکوتاه
♦  متعادل سازي غبغب
♦  تثبيت متعادل سازي بينی ،لب ،گونه ،گردن،فک ،چانه و غبغب
♦  استفاده صحيح از ابزار کار ومواد مصرفی

5-آرایش چشم شامل:
♦  انواع چشم وحالت هاي آن
♦  انواع سایه
♦  انواع خط چشم
♦  انواع مژه مصنوعی
♦  ابزار کار ومواد مصرفی
♦  متعادل سازي پلک با تکنيک سایه روشن
♦  متعادل سازي انواع فرم چشم (پف دار،گود،برجسته،حاشیه پایینی چشم و...)
♦  سایه زدن براي چشم هاي مختلف( زیرساز سایه هاي مختلف)
♦  استفاده از مژه مصنوعی و ریمل و اکستنشن مژه
♦  کشيدن خط چشم مناسب
♦  سایه زدن وکشيدن خط چشم براي چشمهاي لنزداروعينک دار
♦  استفاده صحيح از ابزار ومواد مصرفی

6-خودآرایی شامل:
♦  فرم متعادل چهره
♦  تعادل ابروي فرد
♦  تعادل چهره با مدل مو
♦  ابزار کار ومواد مصرفی
♦  تفکيک نمودن فرم هاي مختلف چهره
♦  متعادل سازي ابرو
♦  متعادل سازي فرم چهره با مدل ابرو و مو
♦  ایجاد تناسب بين اجزا چهره
♦  استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی

7-آرایش روز ،شب و عروس شامل:

♦  آرایش به سبک ایرانی(روز وشب)
♦  هارمونی آرایش روز وشب مطابق با لباس ومو
♦  طرح هاي متعادل سازي فانتزي
♦  سبک هاي مختلف آرایش عروس
♦  تزئينات، چهره در آرایش
♦  آرایش متعارف و نامتعارف
♦  ابزار کار ومواد مصرفی
♦  آماده سازي پوست هاي مختلف قبل از آرایش
♦  زیرسازي آرایش انواع پوست (جوان ومسن)
♦  آرایش متعارف روز و ایجاد هارمونی لباس ومو
♦  آرایش متعارف شب و ایجاد هارمونی لباس مو
♦  آرایش عروس
♦  آرایش مخصوص خانم هاي مسن
♦  تثبيت آرایش
♦  پاک کردن آرایش
♦  استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی

8-شخصيت سازي کارتونی شامل:
♦  مفهوم شخصيت سازي

♦  تصاویر مربوط به شخصيت سازي در صور، (کارتونی)
♦  اشکال هندسی چهره براي طراحی
♦  تصاویر مربوطه
♦  ابزار کار ومواد مصرفی
♦  طراحی کارتونی چهره
♦  نقاشی فانتزي چهره
♦  تثبيت مواد مصرفی در طراحی وپاک نمودن آن
♦  استفاده صحيح ازابزار ومواد مصرفی

9-آرایش چهره جهت عکاسی شامل:
♦  روش مشاوره جهت آرایش خاص عکاسی
♦  نورپردازي فضاي سالن براي آرایش جهت آتليه عکاسی
♦  ویژگی هاي آرایش عکاسی (پرتره)
♦  روش آرایش براي عکس سياه و سفيد و رنگی
♦  ابزار کار و مواد مصرفی
♦  آرایش خاص عکاسی براي پرتره
♦  آرایش خاص عکاسی براي عکس هاي پرسنلی (رنگی،سیاه و سفيد (
♦  فيکس نمودن آرایش
♦  استفاده صحيح از ابزار و مواد مصرفی