معرق کار چوب (هنری)

توضیحات کامل دوره

معرق کار چوب (هنری) از مشاغل صنایع دستی است و شامل شایستگی هایی چون چوب شناسی ،بکارگيری چوب مرغوب و مناسب معرق کاری، استفاده صحيح از ابزار معرق کاری، تمرین مبانی هنرهای تجسمی و سنتی، آناليزو تفکيک طرح مناسب معرق، طراحی و انتقال طرح اوليه بر روی چوب ها، انتخاب چوب مناسب بر اساس تفکيک انجام شده معرق کاری، نحوه صحيح برش و جایگزینی و انتقال چوب ها، انتخاب زیرکار یا سازه کاربردی مناسب و انتقال و نصب اجزای معرق کاری شده بر روی آن، پرداخت و تکميل نهایی اثر معرق کاری، برند سازی و بازاریابی و فروش محصولات می باشد و با مشاغل مشبک کاری معرق و منبت و معرق پرحجم در ارتباط می باشد .

طول دوره آموزشی 466 ساعت است که شامل 82 ساعت آموزش نظری و384  ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.