طباخ آبزيان

توضیحات کامل دوره

طباخ آبزيان كسي است كه از عهده شناخت انواع آبزيان مناسب طبخ، تشخيص سلامت ظاهري آبزيان جهت مصرف، ايجاد شرايط بهينه نگهداري و آماده سازي انواع آبزيان جهت طبخ، روشهاي مختلف طبخ آبزيان، و تهيه و طبخ چند و طبخ چند نوع غذاي دريايي برآمده و اصول بهداشت فردي محيط ضمن كار را اجرا نمايد.

طول دوره آموزشی 100 ساعت است که شامل  ساعت آموزش نظری و 73 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.27