پداگوژی عمومی (مربیگری)

توضیحات کامل دوره

دوره اموزش پداگوژی(مربیگری) يكي از مشاغل مربوط به خدمات آموزشی  است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.
پداگوژی(مربیگری) یکی از استانداردهای گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل کارهای بررسی مفاهیم پایه آموزش، تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش ، طراحی دوره آموزشی ، تدوین طرح درس، بکارگیری روش های تدریس در آموزش، بکارگیری فناوری های آموزشی، اجرای آموزش و مدیریت کلاس،اجرای شیوه های ارزشیابی است.

 

شناسنامه دوره آموزش پداگوژی:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار):235140490010012
مهارت پیشنیاز:ندارد
طول دوره:1ماه
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، ، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های خدمات اموزشی
مشاغل مرتبط:
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


سرفصل های دوره آموزشی  پداگوژی


1- بررسی مفاهیم پایه آموزش شامل:
♦   تعریف آموزش
♦   فرآیند آموزش
♦   مفهوم پداگوژی و کاربردآن در آموزش های فنی وحرفه ای
♦   حوزه های پداگوژی
♦   تعریف مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
♦   بررسی اهداف و فرایند آموزش فنی و حرفه ای
♦   بررسی نقش مربی در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای

2- تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش شامل:
♦   مفاهیم نیاز سنجی آموزشی و جایگاه آن در آموزش
♦   منشاء نیازهای آموزشی
♦   روش های نیازسنجی آموزشی
♦   اصول تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی
♦   اصول تجزیه و تحلیل شغل
♦   تجزیه وتحلیل نیازیاعدم نیازبه آموزش درموقعیتهای مختلف
♦   انجام روش نیازسنجی آموزشی
♦   تجزیه و تحلیل شغل
♦   مطالعات موردی

3- طراحی دوره آموزشی شامل:
♦   مفاهیم برنامه ریزی آموزشی و درسی
♦   اهداف آموزش
♦   حیطه های یادگیری
♦   روش های تهیه برنامه درسی
♦   استاندارد های آموزشی
♦   اصول تهیه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
♦   بررسی و بکارگیری حیطه های یادگیری در طراحای دوره و  برنامه ریزی درسی
♦   نگارش و تنظیم اهداف آموزشی برای هر یک از سطوح  حیطه های یادگیری در رشته تخصصی
♦   تکمیل فرم های شش گانه تهیه برناماه درسای مبتنی بر شایستگی


4- تدوین طرح درس شامل:
♦   مفاهیم طرح درس و انواع آن
♦   مزایای طرح درس
♦   اصول تهیه و تنظیم طرح درس
♦   ویژگی های محتوای درسی
♦   روش های تنظیم محتوای درسی براساس طرح درس
♦   اولویت بندی محتوی بر اساس اهمیت
♦   انجام تجزیه و تحلیل طرح درس در سه بخش مخاطب،  شرایط و موضوع برای یک دوره آموزشی در رشته تخصصی
♦   تهیه یک طرح درس نمونه در رشته تخصصی مربی براساس استاندارد مربوطه تهیه و تنظیم محتوای درسی براساس طرح درس نمونه تهیه شده در رشته تخصصی


5- بکارگیری روش های تدریس در آموزش شامل:
♦   اهمیت بکارگیری روش های تدریس در آموزش
♦   انواع روش های تدریس
♦   مزایا و معایب هریک از روش های تدریس
♦   تشریح مهارت های بکارگیری هر یک از روش ها در تدریس
♦   بکارگیری هر یک از روش های تدریس مناسب و ترکیب
♦   آنها برای موقعیت های آموزشی مختلف

6- بکارگیری فناوری های آموزشی شامل:
♦   تعریف فن آوری آموزشی از بعد سخت افزاری و نرم افزاری
♦   اهمیت بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   نقش حواس مختلف در یادگیری و تاثیر آن را در بخاطر  سپاری مطالب درسی
♦   مفاهیم وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   اثرات بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   انواع وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   اثرات بکارگیری و نکات مهم بهنگام استفاده از فیلم آموزشی
♦   نقش رایانه در آموزش
♦   انواع روش های بکارگیری شبیه ساز آموزشی
♦   بکارگیری حواس مختلف در یادگیری با ساختن یک گره خرگوشی
♦   تمرین مخروط یادگیری ادگار دیل
♦   بکارگیری وسائل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با طرح
♦   درس و محتوای آموزشی تهیه شده
♦   بکارگیری تکنیک های بصری سازی ( نقشه پردازی ذهنی،  کارت رنگی و بصر سازی ارزیابی (
♦   تدوین یک نقشه ذهنی برای یک موضوع آموزشی

7- اجرای آموزش و مدیریت کلاس شامل:
♦   مفاهیم مدیریت رفتار کلاسی
♦   نقش مربی در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   حوزه های وظایف مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   شایستگی های مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   تکنیک تعلیم کار ومراحل اجرای آن در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   اصول ارائه آموزش و اجرای آن براساس طرح درس و  محتوای تهیه شده
♦   تکمیل برگه تجزیه کار مطابق با تکنیک تعلیم کار
♦   بکارگیری راهکارهای کنار آمدن با انواع فراگیران در کلاس
♦   انتخاب یک موضوع تخصصی و اجرای عملی آن با استفاده  از تکنیک تعلیم کار و روشهای تدریس در آموزش براساس طرح درس و محتوای تهیه شده


8- اجرای شیوه های ارزشیابی شامل:
♦   مفاهیم سنجش و ارزشیابی آموزشی
♦   ضرورت سنجش و ارزشیابی در نظام حرفه آموزی
♦   سطوح ارزشیابی از دیدگاه کرک پاتریک
♦   نقش آزمون های عملی در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   اصول بارم بندی آزمون های نظری و عملی
♦   ویژگی های آزمون استاندارد
♦   طراحی نمونه ای از هر یک از انواع آزمون کتبی )ذهنی و عینی( بر اساس طرح درس و محتوای درسی تهیه شده برای رشته تخصصی
بارم بندی یک نمونه آزمون کتبی
♦   تهیه پروژه ای دربرگیرنده فهرست معیارهای ارزشیابی عملی
♦   براساس طرح درس و محتوای درسی تهیه شده برای رشته تخصصی
♦   تدوین یک نمونه کامل آزمون مهارت بااستفاده از کاربرگ های مربوطه

 

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: