پداگوژی عمومی (مربیگری)

توضیحات کامل دوره

پداگوژی یکی از استانداردهای گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل کارهای بررسی مفاهیم پایه آموزش، تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش ، طراحی دوره آموزشی ، تدوین طرح درس، بکارگیری روش های تدریس در آموزش، بکارگیری فناوری های آموزشی، اجرای آموزش و مدیریت کلاس،اجرای شیوه های ارزشیابی است.

شناسنامه دوره آموزش پداگوژی:
کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار):235140490010012
مهارت پیشنیاز:ندارد
طول دوره:1ماه
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، ، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های خدمات اموزشی
مشاغل مرتبط:
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


سرفصل های دوره آموزشی  پداگوژی
1- بررسی مفاهیم پایه آموزش شامل:
♦   تعریف آموزش
♦   فرآیند آموزش
♦   مفهوم پداگوژی و کاربردآن در آموزش های فنی وحرفه ای
♦   حوزه های پداگوژی
♦   تعریف مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
♦   بررسی اهداف و فرایند آموزش فنی و حرفه ای
♦   بررسی نقش مربی در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای

2- تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش شامل:
♦   مفاهیم نیاز سنجی آموزشی و جایگاه آن در آموزش
♦   منشاء نیازهای آموزشی
♦   روش های نیازسنجی آموزشی
♦   اصول تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی
♦   اصول تجزیه و تحلیل شغل
♦   تجزیه وتحلیل نیازیاعدم نیازبه آموزش درموقعیتهای مختلف
♦   انجام روش نیازسنجی آموزشی
♦   تجزیه و تحلیل شغل
♦   مطالعات موردی

3- طراحی دوره آموزشی شامل:
♦   مفاهیم برنامه ریزی آموزشی و درسی
♦   اهداف آموزش
♦   حیطه های یادگیری
♦   روش های تهیه برنامه درسی
♦   استاندارد های آموزشی
♦   اصول تهیه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
♦   بررسی و بکارگیری حیطه های یادگیری در طراحای دوره و  برنامه ریزی درسی
♦   نگارش و تنظیم اهداف آموزشی برای هر یک از سطوح  حیطه های یادگیری در رشته تخصصی
♦   تکمیل فرم های شش گانه تهیه برناماه درسای مبتنی بر شایستگی


4- تدوین طرح درس شامل:
♦   مفاهیم طرح درس و انواع آن
♦   مزایای طرح درس
♦   اصول تهیه و تنظیم طرح درس
♦   ویژگی های محتوای درسی
♦   روش های تنظیم محتوای درسی براساس طرح درس
♦   اولویت بندی محتوی بر اساس اهمیت
♦   انجام تجزیه و تحلیل طرح درس در سه بخش مخاطب،  شرایط و موضوع برای یک دوره آموزشی در رشته تخصصی
♦   تهیه یک طرح درس نمونه در رشته تخصصی مربی براساس استاندارد مربوطه تهیه و تنظیم محتوای درسی براساس طرح درس نمونه تهیه شده در رشته تخصصی


5- بکارگیری روش های تدریس در آموزش شامل:
♦   اهمیت بکارگیری روش های تدریس در آموزش
♦   انواع روش های تدریس
♦   مزایا و معایب هریک از روش های تدریس
♦   تشریح مهارت های بکارگیری هر یک از روش ها در تدریس
♦   بکارگیری هر یک از روش های تدریس مناسب و ترکیب
♦   آنها برای موقعیت های آموزشی مختلف

6- بکارگیری فناوری های آموزشی شامل:
♦   تعریف فن آوری آموزشی از بعد سخت افزاری و نرم افزاری
♦   اهمیت بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   نقش حواس مختلف در یادگیری و تاثیر آن را در بخاطر  سپاری مطالب درسی
♦   مفاهیم وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   اثرات بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   انواع وسایل و مواد کمک آموزشی
♦   اثرات بکارگیری و نکات مهم بهنگام استفاده از فیلم آموزشی
♦   نقش رایانه در آموزش
♦   انواع روش های بکارگیری شبیه ساز آموزشی
♦   بکارگیری حواس مختلف در یادگیری با ساختن یک گره خرگوشی
♦   تمرین مخروط یادگیری ادگار دیل
♦   بکارگیری وسائل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با طرح
♦   درس و محتوای آموزشی تهیه شده
♦   بکارگیری تکنیک های بصری سازی ( نقشه پردازی ذهنی،  کارت رنگی و بصر سازی ارزیابی (
♦   تدوین یک نقشه ذهنی برای یک موضوع آموزشی

7- اجرای آموزش و مدیریت کلاس شامل:
♦   مفاهیم مدیریت رفتار کلاسی
♦   نقش مربی در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   حوزه های وظایف مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   شایستگی های مربی آموزش فنی و حرفه ای
♦   تکنیک تعلیم کار ومراحل اجرای آن در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   اصول ارائه آموزش و اجرای آن براساس طرح درس و  محتوای تهیه شده
♦   تکمیل برگه تجزیه کار مطابق با تکنیک تعلیم کار
♦   بکارگیری راهکارهای کنار آمدن با انواع فراگیران در کلاس
♦   انتخاب یک موضوع تخصصی و اجرای عملی آن با استفاده  از تکنیک تعلیم کار و روشهای تدریس در آموزش براساس طرح درس و محتوای تهیه شده
8- اجرای شیوه های ارزشیابی شامل:
♦   مفاهیم سنجش و ارزشیابی آموزشی
♦   ضرورت سنجش و ارزشیابی در نظام حرفه آموزی
♦   سطوح ارزشیابی از دیدگاه کرک پاتریک
♦   نقش آزمون های عملی در آموزش های فنی و حرفه ای
♦   اصول بارم بندی آزمون های نظری و عملی
♦   ویژگی های آزمون استاندارد
♦   طراحی نمونه ای از هر یک از انواع آزمون کتبی )ذهنی و عینی( بر اساس طرح درس و محتوای درسی تهیه شده برای رشته تخصصی
بارم بندی یک نمونه آزمون کتبی
♦   تهیه پروژه ای دربرگیرنده فهرست معیارهای ارزشیابی عملی
♦   براساس طرح درس و محتوای درسی تهیه شده برای رشته تخصصی
♦   تدوین یک نمونه کامل آزمون مهارت بااستفاده از کاربرگ های مربوطه