كانوا و گوبلن دوز

توضیحات کامل دوره

كانوا و كوبلن دوز كسي است كه بتواند انواع طرحهاي سنتي و غير سنتي را به كمك انواع كانوا درنمره ها و جنس هاي مختلف و سوزن روي انواع پارچه هاي درشت بافت با دوخت هاي مختلف اوليه انجام دهد و بتواند كوبلن دوزي را انجام دهد.

طول دوره آموزشی 64 ساعت است که شامل 13 ساعت آموزش نظری و 52 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.