مهماندار قطار

توضیحات کامل دوره

مهماندار قطار كسي است كه بتواند از عهده كنترل بليط مسافرين و راهنمايي آنها، تهيه تدارك امكانات رفاهي، ليست غذا، تحويل و تحول آن از آشپزخانه و توزيع بين مسافرين، تنظيم صورت حسابهاي مربوطه، همكاري با مسئولين قطار در مورد مطروحه برآيد.

شناسنامه دوره آموزش مهماندار قطار :

کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار) : 513120550020001

طول دوره: 1الی2ماه

مهارت پیش نیاز: :ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان راهنمای عمومی گردشگری راهنمای محلی راهنمای تخصصی فرهنگی ، دانشجویان، علاقمندان به گردشگری، مورخان و تاریخ شناسان و باستان شناس ها

مشاغل مرتبط:مشاغل مرتبط با امور حمل و نقل ریلی

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش مهماندار قطار:

سرفصل های دوره آموزش مهماندار قطار مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- توانايي تشخيص عوامل موثر كار شامل:
♦  آشنايي با عوامل موثر فيزيكي محيط كار
♦  آشنايي با عوامل موثر فيزيولوژيكي محيط كار
♦  آشنايي با عوامل موثر شيميايي محيط كار
♦  آشنايي با عوامل موثر بيولوژيكي محيط كار
♦  شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر كار

2- توانايي كنترل بليط مسافرين و راهنمايي آنها شامل:
♦  آشنايي با بليط قطار و مشخصات آنها
♦  آشنايي با واگن هاي مسافربري و درجه آنها
♦  آشنايي با مقررات سوار و پياده شدن مسافرين از قطار
♦  شناسايي اصول كنترل بليط مسافرين و راهنمايي آنها

3- توانايي كنترل واگن وكوپه هاي مسافرين قبل از سوار شدن مسافرين و بعد از آن شامل:
♦  آشنايي با واگنهاي مسافري و ويژگي و درجات آنها
♦  آشنايي با نظافت و روش هاي كنترل نظافت واگن هاي مسافربري
♦  شناسايي اصول كنترل نظافت و بهداشت واگن ها
- كنترل نظافت بخش هاي بيروني واگن ها
- كنترل نظافت ورودي و خروجي هاي واگن ها
- كنترل نظافت راهرو، در و پنجره هاي واگن ها
- كنترل نظافت دستشويي و توالت واگن
- كنترل نظافت و بهداشت داخل كوپه هاي مسافربري
♦  شناسايي اصول برطرف كردن كاستي هاي موجود واگن با همكاري پرسنل مربوطه
♦  شناسايي اصول تجهيز نيم كوپه و بكار گيري آنها

4- توانايي تهيه و تدارك و تامين امكانات رفاهي مسافرين در كوپه ها شامل:
♦  شناسايي خدمات رفاهي مسافرين در قطار
♦  شناسايي اصول ارائه خدمات رفاهي به مسافرين
- قرار دادن آب و نوشابه در كوپه ها
- قرار دادن وسايل خواب و استراحت در كوپه ها
♦  شناسايي اصول تحويل و تحول امكانات رفاهي مسافرين و كنترل آنها

5- توانايي اخذ و كنترل نيازهاي مسافرين كوپه ها از نظر غذا و نوشابه شامل:
♦  شناسايي نيازهاي مسافرين و انواع آنها
♦  نيازهاي عادي مسافرين
♦  نياز هاي اضطراري مسافرين
♦  شناسايي اصول اخذ و كنترل نيازهاي مسافرين
♦  شناسايي زمان و اوقات ارائه منو و ليست غذا به مسافرين
♦  شناسايي اصول ارائه منو و ليست غذا به مسافرين
♦  شناسايي اصول تنظيم ليست در خواست هاي مسافرين از نظر غذا و نوشابه
♦  شناسايي اصول تحويل درخواستها به سرمهماندار
♦  شناسايي اصول اخذ دستورات مسئولين و اطلاع آنها به مسافرين
♦  آشنايي با امكانات رفاهي موجود قطار
♦  شناسايي اصول اخذ و كنترل نيازهاي مسافرين كوپه ها از نظر غذا ونوشابه

6-  توانايي اخذ غذا و نوشابه از آشپزخانه و توزيع آن بين مسافرين شامل:
♦  آشنايي با آشپزخانه، امكانات و مسئوليت هاي آن
♦  شناسايي اصول تحويل گرفتن غذا از آشپزخانه
♦  شناسايي اصول كنترل غذا و نوشابه با ليست درخواستي
♦  شناسايي اصول كنترل كيفيت ظاهري غذا و نوشابه
♦  شناسايي اصول توزيع غذا بين مسافرين بر اساس ليست تنظيمي
♦  شناسايي اصول پاسخگويي به درخواست هاي مسافرين
♦  شناسايي اصول رفع نيازهاي مسافرين از نظر غذا و نوشابه
♦  شناسايي اصول پذيرايي از ميهمانان تشريفاتي

7- توانايي تنظيم صورتحساب مسافرين شامل:
♦  آشنايي با اصول مقدماتي حسابداري
♦  آشنايي با فرمهاي تنظيم صورتحساب مسافرين
♦  شناسايي قيمت هاي غذا و نوشابه

8- توانايي جمع آوري ظروف غذا و شيشه نوشابه و وسايل غذاخوري شامل:
♦  شناسايي اصول تنظيم صورتحساب مسافرين
♦  شناسايي اصول ارائه صورتحساب به مسافرين و اخذ وجوه مورد نظر

9 -تواناي راهنمايي مسافرين در پياده شدن در ايستگاههاي بين راهي و اوقات شرعي شامل:
♦  شناسايي ايستگاههاي قطار و زمان ورود و خروج آنها
♦  شناسايي اوقات شرعي و زمان توقف و حركت قطار در ايستگاهها
♦  شناسايي اصول تنظيم زمان ايستگاه پياده شدن مسافرين
♦  شناسايي اصول با خبر كردن مسافرين در ايستگاه مورد نظر
♦  شناسايي اصول با خبر كردن مسافرين از اوقات شرعي
♦  شناسايي اصول همكاري در حل معضل و مشكلات مسافرين

10 - توانايي همكاري با مسئولين در شرايط غير عادي شامل:
♦  آشنايي با شرايط غيرعادي مسافرت ها با قطار
♦  آشنايي با عوارض طبيعي و سانحه ها
♦  شناسايي مسئوليت هاي مسئولين قطار
♦  شناسايي اصول همكاري با مسئولين در شرايط غير عادي
♦  شناسايي اصول اطلاع عوارض و حوادث به مسئولين
♦  شناسايي اصول همكاري در امدادرساني در حوادث

11-  توانايي همكاري با مسئولين فني قطار شامل:
♦  شناسايي اصول راه اندازي سيستم تهويه، گرمايشي و سرمايشي كوپه ها
♦  شناسايي اصول همكاري با مسئولين فني قطار

12 تواناي نظارت و كنترل كار نظافتچي ها شامل:
♦  آشنايي با مسئوليت كاري نظافتچي ها
♦  شناسايي اصول نظارت و كنترل كار نظافتچي ها

13- توانايي تهيه گزارش فعاليتها شامل:
♦  آشنايي با آمار و ارقام عمليات
♦  آشنايي با فرم گزارش
♦  شناسايي اصول تهيه گزارش فعاليت ها

14- توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار شامل:
♦  آشنايي با حوادث شغلي و علل بروز آنها
♦  آشنايي با وسايل ايمني و حفاظتي و بهداشت كار و كاربرد آنها
♦  شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي وبهداشت كار
♦  آشنايي با عوارض جاني و اصول انجام كمكهاي اوليه
♦  آشنايي با آتش سوزي و اصول آتش نشاني