پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها

توضیحات کامل دوره

پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها شامل شايستگي هاي : شناسايي ساختار انواع اجلاس و ضيافت ها در سازمان ها، بكارگيري اصول بهداشت فردي و پوشش مناسب درارائه سرويس ها ، برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي در انواع مراسم و جلسات رسمي، بكارگيري روش هاي سرويس دهي و پذيرايي در انواع مراسم، پذيرايي تشريفات وVIP،انجام پذیرایی در مراسم  بین المللی دیپلماتیک و رسمی،پيشگيري از حوادث و كمكهاي اوليه و نحوه بكارگيري جعبه كمكهاي اوليه است.

شناسنامه دوره آموزش پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها:

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار):513120430020001

طول دوره:1ماه

مهارت پیشنیاز: پيشخدمت اداري، بجز دارندگان ديپلم هتلداري

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: متصدیان برگذاری مراسم در سازمان ها،کنفرانس هاو نشست ها

مشاغل مرتبط: پيشخدمت اداري، ميزبان، مسئول تشريفات

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها:

شناسايي ساختار انواع اجلاس و ضيافت ها در سازمان ها  شامل:

♦    انواع مراسم
♦    تعاريف
♦    كنفرانس
♦    فراخوان
♦    سمينار
♦    كنگره
♦    سمپوزيوم
♦    جشنواره
♦    گردهمايي
♦    همايش
♦    كارگاه
♦    كنوانسيون
♦    جلسه عمومي
♦    سطوح ضيافت ها و مراسم رسمي
 ♦    ساختار انواع مراسم رسم
♦    واژگان و جملات كاربردي انگليسي مرتبط
♦    مقايسه چند نمونه ساختار مراسم متفاوت
♦    تشخيص طبقه بندي انواع مراسم
♦    تشخيص و كاربرد اصطلاحات مربوطه

2- بكارگيري اصول بهداشت فردي و پوشش مناسب درارائه سرويس ها شامل:
♦    آراستگي
♦    تعريف بهداشت فردي
♦    اصول بهداشت فردي
♦    تعريف بيماري
♦    نحوه سرايت بيماري و طرق جلوگيري از آن
♦    لباس فرم و ساير ملحقات آن
♦    لوگو آرم سازمان مربوطه
♦    يونيفورم استاندارد در كشورهاي مختلف و ايران
♦    اتيكت و انواع آن
♦    تعريف ظاهر مناسب كارمندان آقا و خانم در ايران
♦    كارت بهداشت، معاينه فردي، گواهينامه بهداشت
♦    انجام اقدامات روزانه رعايت بهداشت فردي
♦    شناسايي اصول پيشگيري از بيماريها
♦    استفاده از يونيفورم و كفش مناسب
♦    استفاده از وسايل شخصي و بهداشتي

3- برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي در انواع مراسم و جلسات رسمي شامل:
♦    ارتباطات اجتماعي و انواع آن
♦    ارتباط در سازمان و انواع آن
♦    تعريف ارتباط كلامي و غير كلامي
♦    ابزارهاي ارتباطات
♦    اجزاي فرآيند ارتباط
♦    تيپ هاي شخصيتي
♦    زبان بدن
♦    تيك و حالات چهره صورت
♦    اصول برقراري ارتباط اوليه و خوشامدگويي
♦    تعريف استرس
♦    شيوه هاي ارتباط بين فردي در مجالس و گردهمايي ها
♦    موانع ارتباط فردي و تعارض در جلسات
♦    نحوه برقراري ارتباط صحيح در مجالس
♦    واژگان و جملات انگليسي كاربردي مرتبط
♦    برقراري ارتباط مناسب با همكار
♦    استفاده از زبان بدن مناسب و ا رتباط غير كلامي در ارتباط با مدعوين در جلسات
♦    انجام خوشامدگويي اوليه و استقبال
♦    تشخيص رفتارهاي نابهنجار در هنگام برگزاري
♦    مديريت استرس
♦   
♦    بكارگيري واژگان و جملات كاربردي انگليسي مرتبط


4- بكارگيري روش هاي سرويس دهي و پذيرايي در انواع مراسم شامل:
♦    انواع مكان هاي پذيرايي / انواع رستوران ها
♦    شيوه آماده سازي سالن براي سرويس دهي
♦    اصول و استانداردهاي عمومي پذيرايي
♦    انواع ظروف
♦    تعريف ميزآرايي و تجهيزات و ملزومات آن
♦    چيدمان و انواع آن
♦    روش چيدمان غذا
♦    شناسايي تفاوت و كاربردهاي انواع مكانهاي پذيرايي
♦    انجام امور مقدماتي قبل از شروع جلسات
♦    شناسايي كاربرد انواع ظروف
♦    انتخاب ظروف متناسب با وعده پذيرايي و نوع مراسم
♦    انتخاب چيدمان مناسب با نوع جلسه
♦    بكارگيري استانداردهاي اصول پذيرايي
♦    انتخاب ميز آرايي مناسب
♦    چيدمان غذا به روشهاي مختلف
5- پذيرايي تشريفات وVIP شامل:
♦    انواع ميهمان
♦    مفهومVIP-CIPو تفاوت آنها
♦    تعريف تشريفات
♦    سابقه تشريفات در ايران
♦    واحد تشريفات و وظايف پرسنل آن
♦    اصول كلي تشريفات
♦    قوانين مهم در مجالس تشريفات
♦    آداب پذيرايي در مراسم تشريفات
♦    آداب پذيرايي در VIP
♦    انواع خوراكي ها در مجالس و تشريفات
♦    زمان سرو و نوع پذيرايي مدعوين و نوع طبقه ي آن ها در تشريفات
♦    انواع نوشيدني ها در تشريفات
♦    تفاوت ميهماني ها و مراسم عادي با مراسم رسمي وتشريفات
♦    محل استقرار مدعوين مختلف در مراسمVIP
♦    نوع پذيرايي متناسب با سطح مدعوين
♦    زمان جمع آوري ظروف و باقيمانده
♦    تشخيص انواع پذيرايي
♦    شناسايي انواع روش هاي متداول در تشريفات
♦    تشخيص طبقه بندي مدعوين و مهمانان
♦    بكارگيري ظروف و وسايل مناسب در پذيرايي VIP
♦    بكارگيري روش پذيرايي مناسب نوع جلسات
♦    انجام پذيرايي متناسب با زمان و وعده غذا و نوع آن
♦    چيدمان ظروف و ميزآرايي در انواع پذيرايي و VIP
♦    تشخيص سطح مدعوين با توجه جايگاه و چيدمان استقرار آنها
♦    بكارگيري ظروف متناسب در وعده هاي پذيرايي
♦    نحوه سرو انواع نوشيدني سرد و گرم در مراسم تشريفات

6- انجام پذيرايي در مراسم بين المللي/ ديپلماتيك و رسمي شامل:
♦    ديپلمات / مقامات رسمي
♦    همنوايي و كجروي
♦    ارزش ها
♦    رفتار جمعي
♦    نظارت اجتماعي
♦    اجتماعي شدن
♦    مفهوم فرهنگ، بين الملل و روحيات ملل
♦    تفاوت ميان فرهنگ ها
♦    پذيرايي ديپلمات ، رسمي
♦    اهداف پذيرايي ديپلمات و رسمي
♦    انواع ملل و آداب اجتماعي مرسوم
♦    سطح ارتباطي بين كشور ميزبان و كشورهاي ميهمان
♦    آداب و اصول پذيرايي ديپلماتيك و رسمي
♦    آداب غذا خوردن اسلامي
♦    نحوه خوشامدگويي در ضيافت هاي ديپلماتيك و رسمي
♦    نحوه خوشامدگويي بر اساس نوع فرهنگ كشورها
♦    وسايل پذيرايي بين المللي وعده هاي مختلف
♦    زمانهاي سرو وعده هاي پذيرايي ديپلماتيك و رسمي بر اساس اصول بين المللي
♦    منو و انواع آن
♦    اهميت منو
♦    منو انواع ضيافت هاي ديپلماتيك
♦    نحوه سرو انواع نوشيدني در پذيرايي ديپلماتيك
♦    اصول پذيرايي بين المللي و تفاوت هاي آن با VIP
♦    ترتيب چيدمان و كروكي ميز نهار و شام
♦    زمان جمع آوري ظروف و خاتمه پذيرايي
♦    نحوه جمع آوري و تعويض ظروف در ادامه پذيرايي
♦    واژگان و جملات انگليسي كاربردي مرتبط
♦    همنوايي اجتماعي با ديگران در هنگام برگزاري مراسم بين المللي
♦    تشخيص فرهنگ هاي متفاوت از فرهنگ خودي
♦    برقراري ارتباط صحيح با افراد در فرهنگ هاي متفاوت
♦    بكارگيري از اصول آداب معاشرت در پذيرايي
♦    شناسايي ويژگي هاي منوي غذا ميهمانان در ضيافت هاي ديپلماتيك و رسمي
♦    انجام پذيرايي بر اساس ترتيب نشستن ميهمانان در ضيافت هاي نهار يا شام نشسته ديپلماتيك
♦    سرو انواع نوشيدني در ضيافت هاي ديپلماتيك
♦    چيدمان ميز و سرو غذاها و خوراكي ها متناسب با نوع و زمان آن
♦    جمع آوري ظروف و باقي مانده هاي مواد خوراكي و غذا در زمان مناسب
♦    به كارگيري واژگان و جملات كاربردي انگليسي مرتبط
7- پيشگيري از حوادث و كمكهاي اوليه و نحوه بكارگيري جعبه كمكهاي اوليه شامل:
♦    تعريف ايمني
♦    تعريف حادثه
♦    انواع حوادث ضمن كار
♦    نحوه استفاده از جعبه كمكهاي اوليه
♦    تعريف علائم حياتي
♦    نحوه بررسي علائم حياتي
♦    نحوه اطفاء حريق به كمك خاموش كننده هاي دستي
♦    سوختگي ها و انواع آن
♦    برق گرفتگي
♦    مسموميت ها
♦    بريدگي ها و خونريزي ها
♦    نحوه انجام پانسمان

♦    بكارگيري اصول ايمني در محيط كار
♦    بكارگيري وسايل كمك هاي اوليه در صورت لزوم
♦    انجام اقدامات لازم در پيشگيري از حوادث
♦    انجام اقدامات و كمك هاي اوليه در صورت بروز حادثه
♦    بررسي علائم حياتي در زمان وقوع حادثه