رئیس کارگزینی

توضیحات کامل دوره

رئیس کار گزینی کسی است که علاوه بر مهارت کارمند کار گزینی بتواند از عهده جمع بندی و محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به  گزارشات دریافتی،کنترل،نظارت بر تحویل و تحول پرونده ها ،و تنظیم آنها ،همکاری در برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در سیستم جاری برآید.

شناسنامه دوره آموزشی رئیس کارگزینی:

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار):441620430040001

طول دوره:1الی 5/1ماه

مهارت پیشنیاز: ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: کارمندان بخش اداری ،بایگانی ،کارمندان

مشاغل مرتبط:تحصیل دارانی که با کارکنان و روسای شرکت ها و اداره جالت و کارمندان بیمه و بانک ها و پست در ارتباطند.

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی رئیس کار گزینی:

1- توانایی نهایی کردن مراسلات بر اساس گزارشات و مستندات ارسالی از واحدها  شامل:
♦   شناسایی ساعت کاری پرسنل،موظف،اضافه کاری،نوبت کاری و کشیک
♦   شناسایی روش های شناسایی و محاسباتی عملکردهای نیروی انسانی
♦   شناسایی اصول کشف مغایرت های گزارشات
♦   شناسایی شیوه های کد گذاری و اختصاصی شماره پرسنلی
♦   شناسایی اصول کنترل ثبت مشخصات پرسنل در دفاتر آماری و فایل بندی آنها
♦   شناسایی اصول نظارت بر تهیه  و تنظیم جداول و نمودارهای مربوطه
♦   شناسایی اصول کنترل بهنگام بودن بایگانی  اسناد
♦   شناسایی اصول نظارتبر اجرای مقررات و دستور العمل های ابلاغ شده

2- توانایی کنترل و نظارت بر جابجایی اسناد و مدارک کارگزینی شامل:
♦   شناسایی شیوه آرشیو کردن اسناد کارگزینی
♦   شناسایی اصول نظارت بر تهیه  خلاصه پرونده ها
♦   شناسایی اصول لاک و مهر کردن پرونده های خاص
♦   شناسایی اصول نظارت بر طبقه بندی مکاتبات اداری
♦   شناسایی اصول کنترل پیش نویس مکاتبات پرسنلی و احکام صادره
♦   شناسایی اصول بکارگیری شیوه های سهل الحصول جهت دستیابی به پرونده ها و اسناد کارگزینی
♦   شناسایی اصول نظارت بر جابه جایی پرونده ها و اسنتاد کارگزینی
♦   شناسایی اصول پیشگیری  از عوارض شغلی

3- توانایی کنترل لیست های مرتبط با امور اداری شامل:
♦   شناسایی اصول نظارت بر تهیه آمار و گزارشات ماهیانه
♦   شناسایی اصول کنترل لیست های مزایای جانبی پرسنل
♦   شناسایی اصول پاسخگویی و توجیه مسایل پرسنلی
♦   شناسایی اصول کنترل بر پیگیری کاستی های لیست های پرسنلی
♦   شناسایی نظارت بر تنظیم لیست های بیمه کارکنان
♦   شناسایی اصول راهنمایی پرسنل در مورد مفاد قراردادها
♦   آشنایی با دایره کامپیوتر سیستم جاری
♦   شناسایی اصول همکاری با مرکز محاسبات کامپیوتر در رابطه با کارگزینی
♦   شناسایی اصول نظارت بر تهیه آمار وگزارشات به مدیریت  مربوطه

4- توانایی همکاری در برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در سیستم امور اداری و ارزشیابی از آنها شامل:
♦   شناسایی روش های برنامه ریزی امور اداری
♦   شناسایی اصول بررسی و تنظیم برنامه های اجرایی پرسنلی بر اساس قوانین و مقررات جاری
♦   شناسایی اصول بررسی مصوبات و بخشنامه های مرتبط با امور اداری و تشریح آنها
♦   شناسایی اصول بکارگیری عوامل موثر در ساخت سازمان امور پرسنلی
♦   شناسایی اصول طبقه بندی و ارزیابی از مشاغل
♦   شناسایی اصول بکارگیری سیستم مدیریت منابع انسانی در امور کارگزینی
♦   شناسایی اصول مستند سازی فعالیت های امور کارگزینی
♦   پیگیری و شرکت در جلسات امور اداری جهت اصلاح رویه ها

5- توانایی سرپرستی و سازمان دهی سیستم جاری شامل:
♦   آشنایی با روانشناسی صنعتی و انسانی
♦   آشنایی با توانمندی های نیروی انسانی
♦   آشنایی با رقابت های مثبت و منفی شغلی
♦   آشنایی با ارتباطات و شبکه و سدهای ارتباطی
♦   آشنایی با ابزار و شیوه های ارتباطی
♦   آشنایی با سازمان و عناصر آن
♦   آشنایی با سیبستم و تئوری های آن
♦   آشنایی با معضل و مشکلات شغلی نیروی انسانی
♦   آشنایی با توقعات عامل انسانی
♦   آشنایی با شیوه های رهبری و سرپرستی
♦   شناسایی اصول سرپرستی و ایجاد هماهنگی در سیستم جاری

6- توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی  شامل:
♦   شناسایی مقررات و آیین نامه های شغلی
♦   شناسایی قانون کار
♦   شناسایی اصول اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی

7- توانایی آموزش نیروی انسانی شامل:
♦   آشنایی با الگوهای آموزشی نیروی انسانی
♦   شناسایی اصول ارزیابی از نیروی انسانی  قبل ازآموزش
♦   شناسایی اصول اموزش نیروی انسانی

8- توانایی بکارگیری استانداردهای تضمین کیفیت شامل:
♦   آشنایی با استانداردهای نظام تضمین کیفیت
♦   شناسایی اصول بکارگیری استانداردهای نظام تضمین کیفیت

9- توانایی همکاری با واحدهای  مختلف سیستم جاری شامل:
♦   شناسایی مسئولیت های واحدهای مختلف سیستم جاری
♦   شناسایی اصول همکاری با واحدهای مختلف سیستم جاری