کارشناس امور اداري

توضیحات کامل دوره

کارشناس امور اداري از مشاغل زير مجموعه گروه شغلي خدمات است . بعنوان رکن اصلي يك اداره وظيفه بررسي انواع سيستم ها، روابط رسمي و غير رسمي و راههاي ايجاد روابط انساني مطلوب در سازمان، بررسي و پياده سازي قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي مرتبط با امور کارکنان، دقت نظر در نگارش مكاتبات اداري و آمار و گزارشات عملكرد کارکنان طبق دستورالعملها و آيين نامه هاي جاري، تجزيه و تحليل شغل و طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، بررسي شرايط احراز پست وتغييرات آن ، اعمال روشهاي مديريت عملكرد کارکنان سازمان و تشخيص نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها ، دريافت گزارشات نياز سنجي آموزشي از وارد هاي مختلف سازمان جهت اجراي آموزش ، برنامه ريزي و هماهنگي در سازمان با توجه به ساختار سازماني و تلاش در جهت بهبود روشها ، بررسي نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان سازمان را به عهده دارد.

شناسنامه دوره آموزی کارشناس امور اداری

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار): 242340430010001

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیش نیاز:کاربرICDL

نوع تدریس: عملی، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین:کارمندان شاغل در بخش های مختلف ادارات و شرکت ها

مشاغل مرتبط: مسئول کنترل و بازرسي کارکنان ، رئيس کاروفيني ، مدير امور اداري ،

مسئول طبقه بندي مشاغل و صدور اركام ، مسئول رفاه و درمان ، مسئول ترفيعات و خدمات پرسنلي ، مسئول بيمه و بايگاني اسناد و

مدارک ،مدير منابع انساني

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کارشناس امور اداری:

1- بررسي انواع سيستم ها ، روابط رسمي و غير رسمي و راههاي ايجاد روابط انساني مطلوب در سازمان شامل:
♦   سيستم ، انواع و جايگاه آن در سازمان
♦   نيازهاي افراد در سيستم و عوامل تغيير دهنده آن
♦   انواع شبكه هاي ارتباطي
♦   موانع برقراري ارتباط
♦   تعيين ارتباط سيستمي عناصر تشكيل دهنده نظام بهسازي  منابع انساني در سازمان/موسسه
♦   تشخيص و حل مشكلات روزانه منابع انساني
♦   بكار گيري شيوه هاي مناسب ارتباطي

2- بررسي و پياده سازي قوانين و مقررات استخدام کشوري/ کار و تامين اجتماعي مرتبط با امور کارکنان شامل:
♦   قوانين و مقررات استخدامي شامل (قوانين کار و تامين اجتماعي و قوانين استخدام کشوري(
♦   شرايط قرارداد کار(انعقاد -تعليق -و خاتمه قرارداد کار و جبران خسارت و پرداخت مزاياي پايان کار (
♦   شرايط کار ( حق السعي- مدت کار- تعطيلات مرخصي-شرايط کار زنان و نوجوانان (
♦   تشكل هاي کارگري و کارفرمايي
♦   اجراي دقيق و بدون کم و کاست قوانين مرتبط با امورکارکنان

3- انجام مكاتبات اداري وتهيه آماروگزارشات عملكرد کارکنان طبق دستورالعملهاو آيين نامه هاي جاري شامل:
♦   آيين نگارش ومكاتبات اداري
♦   نمودارهاي آماري
♦   دستورالعملهاي وآيين نامه هاي اداري
♦   انجام مكاتبات اداري و تهيه وگزارش
♦   تهيه جداول ونمودارهاي آماري با توجه به نوع گزارش
♦   بازنگري و تجديد نظر در گزارارشات و مكاتبات
♦   اجراي آيين نامه ها و دستورالعملها

4- طراحي وتجزيه و تحليل شغل و ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل جهت تقسيم کار در راستاي استراتژي سازمان/موسسه شامل:
♦   طراحي مشاغل
♦   تجزيه و تحليل شغل(کارشكافي)
♦   روشهاي ارزشيابي مشاغل
♦   اصول طبقه بندي مشاغل
♦   جمع آوري اطلاعات شغلي و تجزيه و تحليل آن
♦   بكارگيري اطلاعات بدست آمده در تجزيه و تحليل شغل
♦   ارزشیابی مشاغل
♦   طبقه بندی مشاغل

5- بررسي شرايط احراز پست و صدور احكام /تنظيم قرارداد کارکنان و تغييرات آن شامل:
♦   شرايط احراز پست
♦   نحوه صدور احكام /تنظيم قرارداد
♦   قانون خدمات کشوري/تامين اجتماعي
♦   شرايط انتصاب ، تصدي و انتقال
♦   صدور حكم /تنظيم قرارداد با رعايت قوانين ومقررات مربوطه
♦   کنترل حكم/قرارداد ومحاسبه و ثبت دريافتي کارکنان
♦   اعمال تبصره ماده و آئين نامه ها در حقوق کارکنان

6- اعمال روشهاي متداول در بررسي عملكرد کارکنان سازمان/موسسه و تشخيص نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها شامل:
♦   ارزشيابي شايستگي کارکنان
♦   روش هاي ارزيابي عملكرد کارکنان
♦   معيار هاي ارزيابي کارکنان
♦   تجفيه و تحليل نتايج ارزيابي عملكرد کارکنان
♦   ارائه گزارش نتايج ارزيابي عملكرد کارکنان

7- دريافت گزارشات نياز سنجي آموزشي از واحد هاي مختلف سازمان /موسسه جهت اجراي آموزش کارکنان شامل:
♦   مباني و اهداف آموزش نيروي انساني
♦   شرح شغل از ديدگاه آموزشي
♦   روش ها و فنون آموزش و توسعه نيروي انساني
♦   تجزیه و تحليل مشاغل ازديدگاه آموزشي
♦   تعيين نيازهاي آموزشي و بهسازي منابع انساني
♦   برنامه ريزي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و بلند مدت کارکنان
♦   اجراي برنامه ريزي دوره هاي آموزشي


8- برنامه ريزي و هماهنگي در سازمان/موسسه با توجه به ساختار سازماني جهت بهبود روشها شامل:
♦   ساختار سازماني و شرح وظايف
♦   انواع برنامه ريزي و کار سنجي
♦   انواع برنامه ريزي و هماهنگي
♦   تجزيه و تحليل سيستم
♦   هماهنگ کردن فعاليت واحدهاي تابعه با اهداف کلي سازمان/موسسه
♦   تحقيق و پژوه در زمينه مشاغل سازماني

9- محاسبه حقوق و مزاياي کارکنان سازمان /موسسه، طبق نظام هماهنگ پرداخت/قانون کار وتامين اجتماعی شامل:
♦   مفاهيم حقوق و دستمزد
♦   نظريه ها و تئوريهاي حقوق و دستمزد
♦   اجزاي تشكيل دهنده حقوق و دستمزد
♦   حقوق و دستمزد در انواع حالتهاي استخدامي با توجه به  ضوابط مربوطه
♦   محاسبه حقوق و دستمزدکارکنان بر مبناي سيستم پرداخت  تعيين شده(نظام هماهنگ/قانون کار(
♦   ارزشيابي (قيمت گذاري ) مشاغل مديريتي و حرفه اي
♦   اجراي ضوابط حقوق ودستمزد