کارگر خدماتی

توضیحات کامل دوره

كارگر خدماتي در حوزه خدمات ،از مشاغل گروه شغلي امور اداري بوده و وظايف آن شامل: انجام دادن نظافت محيط داخلي اداري- انجام دادن نظافت سرويس هاي بهداشتي- انجام دادن نظافت محوطه اداري - جمع آوري ، تفكيك و انتقال زباله محل تعيين شده- رعايت نمودن اصول بهداشت فردي و اجتماعي- رعايت نمودن مقررات اداري و آداب اجتماعي در برقرار ارتباط با پرسنل و ارباب رجوع- پيشگيري از حوادث ضمن كار و بكارگيري اصول ايمني- جابجايي لوازم وحمل وسايل و لوازم اداري به محل تعيين شده- رسيدگي و نگهداري ازگياهان موجود درساختمان است .

شناسنامه دوره اموزشی کارگر خدماتی :

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار): 911210430010001

طول دوره:1ماهه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین:خدمه شاغل در ادارات،شرکت ها،مجتمع های رفاهی خدماتی و مسکونی،مدارس و...

مشاغل مرتبط: خدمتكار، نظافتچي و پيشخدمت اداري

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کارگر خدماتی

1- انجام دادن نظافت محیط داخلی اداری شامل:
♦   تعريف نظافت
♦   تعريف فضا هاي داخلي اداري واجزا آنها(درب ،ديوار،پنجره،دريچه هاي كولر،پارتيشن ها)
♦   انواع ابزار و وسايل نظافت
♦   نحوه نظافت صحيح مكان ها
♦   تعريف وسايل اداري وانواع آن
♦   تفاوت وسايل اداري با يكديگر
♦   نحوه نظافت صحيح وسايل اداري
♦   جدول الويت بندي نظافت بر اساس مكان و زمان
♦   بكارگيري ابزار مناسب
♦   پاكسازي فضا هاي داخلي واجزائ آن با استفاده از ابزار و وسایل مناسب
♦   پاكيزه سازي وسايل اداري
♦   استفاده از جدول الويت بندي نظافت طبق دستور كارفرما

2- انجام دادن نظافت سرویس های بهداشتی شامل:
♦   تعريف سرويس بهداشتي و اجزاء آن
♦   تعريف روشويي وانواع آن
♦   تفاوت سرويس هاي بهداشتي عمومي و خصوصي
♦   ابزار و وسايل نظافت وانواع آن
♦   انواع شوينده ها وضد عفوني كننده ها
♦   نحوه نظافت و شستشوي صحيح سرويس هاي بهداشتي
♦   نحوه ضدعفوني مكان
♦   زمان مناسب جمع آوري زباله ها ونظافت سرويس هاي بهداشتي
♦   نحوه جمع آوري زباله ها
♦   جمع آوري زباله روزانه
♦   شستشوي كف و سرويس هاي بهداشتي
♦   شستشو وضد عفوني نمودن شير آلات
♦   استفاده از تي و خشك نمودن محوطه سرويس
♦   كنترل ظروف مايع دستشويي و پركردن آنها
♦   قرار دادن دستمال توالت
♦   پاك نمودن آينه ها
♦   شستشو و پاكسازي ديوارها و پنجره
♦   تميز نمودن درب ، دستگيره

3- انجام دادن نظافت محوطه اداری شامل:
♦   مكان هاي بيروني و محوطه اداري( را ه پله ها،پاگرد ها،تراسها ،حياط ، پشت بام ،پاركينگ ، انبار)
♦   انواع ابزار و وسايل نظافت محوطه
♦   نحوه نظافت صحيح محوطه
♦   كاربردوسايل نظافت محوطه اداري
♦   نحوه صحيح جمع آوري و حمل زباله در محوطه
♦   زمانهاي مناسب انجام نظافت محوطه
 ♦   پاكسازي محوطه با استفاده از ابزار مناسب(دستي - برقي - مكانيكي)
♦   جمع آوري زباله هاي محوطه با استفاده ازوسايل مناسب (سطل زباله- كيسه زباله)
♦   استفاده از جدول الويت بندي نظافت طبق دستور كارفرما در نظافت محوطه
♦   انتقال زباله ها در پايان وقت اداري به خارج از محوطه در مكان تعيين شده


4- جمع آوری،تفکیک و انتقال زباله به محل تعیین شده شامل:
♦   تعريف زباله و مواد دورريختني و انواع آن
♦   وسايل وابزار جمع آوري زباله
♦   روشهاي صحيح جمع آوري زباله و مواد دورريختني
♦   زمان مناسب جمع آوري زباله
♦   جمع آوري زباله ها در زمان مناسب
♦   تفكيك از مبدا
♦   بكارگيري وسايل و ابزار جهت تفكيك مواد دورريختني
♦   انتقال زباله به محل تعيين شده


5- رعایت نمودن اصول بهداشت فردی و اجتماعی شامل:
♦   تعريف بهداشت
♦   بهداشت فردي
♦   تعريف بهداشت عمومي
♦   تعريف بهداشت محيط
♦   انواع بيماري (مسري – غير مسري)
♦   عوامل ايجاد و انتقال بيماري هاي مسري
♦   روشهاي پيشگيري از انتقال بيماري( فرد به فرد)
♦   بكارگيري اصول بهداشت فردي(استحمام روزانه، كوتاه بودن موها ، ناخنها)
♦   بكارگيري اصول بهداشت بين فردي (اجتماعي)
♦   بكارگيري اصول بهداشت محيط

6- رعایت نمودن مقررات اداری و آداب اجتماعی در برقراری ارتباط با پرسنل و ارباب رجوع شامل:
♦   تعريف ساعت كار و ضوابط اداري
♦   تعريف سلسله مراتب اداري
♦   لباس فرم/كار و اتيكت
♦   تعريف آداب اجتماعي
♦   رفتارهاي هنجار و ناهنجار در محيط اداري
♦   رفتارهاي ممنوع در محيط كار
♦   چرخش كاري/شيف كاري
♦   اصول برقرار ارتباط صحيح با افراد ( همكاران و ارباب رجوع)
♦   حضور در محل كار در ساعات مقرر مطابق ضوابط
انجام هماهنگي هاي لازم با مافوق (قبل وبعد از انجام امور محوله ودرخواستهاي اداري)
♦   استفاده از لباس فرم/كارو اتيكت
♦   ارتباط صحيح با كادر اداري (مديران و سرپرستان،كاركنان و كارشناسان، هم رده ها)
♦   ارتباط صحيح با ارباب رجوع

7- پیشگیری از حوادث ضمن کار و بکارگیری اصول ایمنی شامل:
♦   تعريف ايمني
♦   تعريف حوادث ضمن كار
♦   انواع حوادث و خطرها در هنگام كار(سقوط از ارتفاع- حريق- برق گرفتگي- بريدگي - آسانسور)
♦   جعبه كمك هاي اوليه وكاربرد آن
♦   تعريف حريق
♦   انواع خاموش كننده هاي وكاربرد آنها
♦   نحوه كار با خاموش كننده هاي دستي
♦   اصول پيشگيري از حوادث
♦   بكارگيري اصول ايمني در محيط كار
♦   انجام اقدامات لازم درپيشگيري از حوادث
♦   انجام اقدامات اوليه در صورت بروز حادثه

8- جابه جایی لوازم و حمل وسایل و لوازم اداری به محل تعیین شده شامل:
♦   تعریف اموال
♦   ضوابط جابجايي اموال منقول
♦   تعريف وسايل
♦   اصول حمل ونقل وسايل
♦   وسايل واشياقابل حمل موجوددرساختمان
♦   زمان مناسب براي انجام جابجايي ها
♦   حمل وجابه جايي وسايل با استفاده ازروشهاي مناسب
♦   انتقال وسايل غيرقابل استفاده به محل تعيين شده(انبارو...)
♦   انجام دادن حمل ونقل وسايل درزمان مناسب
♦   انجام هماهنگي هاي لازم جهت استفاده از آسانسور با مسئول مربوطه

9- رسیدگی و نگهداری از گیاهان موجود در ساختمان شامل:
♦   تعریف گیاهان اپارتمانی
♦   ابزار گلكاري وانواع آن
♦   شرايط مناسب براي رشد گياهان(نور ،دماي مناسب،رطوبت كافي)
♦   نحوه آراسته نگه داشتن گياهان در محيط اداري
♦   اصول آبدهي وتعويض خاك گياهان آپارتماني وكوددهي
♦   زمانهاي مناسب آبياري وتعويض خاك وكوددهي
♦   قرار دادن گياهان در جاي مناسب
♦   آبياري وتعويض خاك گياهان درزمان مناسب
♦   كوتاه كردن شاخه وبرگهاي آسيب ديده
♦   پاك كردن خاك وغباربرگها
♦   به كارگيري ابزار مناسب هنگام رسيدگي به گياهان