افسر HSE

توضیحات کامل دوره

افسرHSE  شغلی است در حوزه بهداشت حرفه اي، ایمنی و محیط زیست، که فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره بر اجراي صحیح روش هاي کاري ایمن در فعالیت هاي صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه انواع گزارش HSE ، توانایی برگزاري گوشزدهاي ایمنی (Tool Box meeting) و حضور کارآمد در محیط هاي کاري را کسب کند.

شناسنامه دوره آموزشی افسرHSE:

کد بین المللیISCO(سازمان بین المللی کار): 325730470010001

طول دوره:1ماهه

مهارت پیش نیاز : بکارگیریHSE در صنایع(مقدماتی،پیشرفته)

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: افراد شاغل در کارگاه ها،کارخانه ها و موقعیت های شغلی خطرآفرین

مشاغل مرتبط: 

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های آموزشی افسرHSE

1- اجرا و ایفاي نقش ستادي افسر شامل:
♦   روش اداره جلسات  HSE
♦   روانشناسی صنعتی
♦   روش و تکنیک برگزاري دوره هاي آموزش HSE
♦   چرخه مدیریتHSE،سلسله مراتب و جایگاه آن
♦   روش الویت بندي فعالیت هاي کاري بر اساس ارزیابی ریسک
♦   روش هاي اندازه گیري آلاینده هاي محیط کار
♦   روش ها و ابزارهاي ارتباطی در محیط کار
♦   انواع پروانه مجوز کار
♦   روش هاي واکنش در شرایط اضطراري، بحران ، مانورها و شرح وظایف خود و کارکنان در برنامه ي تدوین شده
♦   اداره جلساتHSE
♦   اجراي نقش منشی جلسات HSE
♦   اجراي رفتار اخلاقی صحیح با تمامی پرسنل
♦   حضور موثر در تمامی آموزش ها
♦   کمک در برگزاري دوره هاي آموزش HSEدر انطباق مفاهیم علمی با فعالیت های کارگاهی
♦   برگزاري دوره هاي قبل از ورود به محیط ها ي کاري (صنعتی و کارگاهی)
♦   حضور مداوم در تمام قسمت هاي فعال پروژه و توانایی انجام چند
♦   کار همزمان و الویت بندي کارها
♦   توانایی انجام یک کار به صورت گروهی
♦   استفاده از ابزارهاي ارتباطی
♦   کنترل پروانه هاي مجوز کار و تطابق آن با فعالیت هاي کاري
♦   انتخاب درست ابزارهاي اندازه گیري
♦  ایفاي صحیح نقش افسر HSEدر شرایط اضطراری ،بحران
♦   مانورها و تحویل گزارش به مسوول مربوطه

2- کنترل و مدیریت خطر شامل:
♦   انواع خطر ( از نظر فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی )
♦   انواع روش هاي شناسایی خطر
♦   انواع روش هاي ارزیابی خطر
♦   انواع روش هاي کنترل خطر
♦   روش پیشگیري از خطر و اقدام اصلاحی
♦   تشخیص به موقع موقعیت هاي خطرناك
♦   شناسایی سریع خطرات بارز در محیط کار
♦   کنترل خطر
♦   پیگیري برنامه هاي اقدام اصلاحی و پیشگیرانه تهیه شده
♦   جلوگیري از بروز مجدد حوادث

3- اجراي دستورالعمل ها و آیین نامه هاي حفاظت کار شامل:
♦   روش و دستورالعمل ایمنی عمومی
♦   روش و دستورالعمل رعایت بهداشت فردي و عمومی و محیط کار
♦   روش و دستورالعمل ایمنی برق
♦   روش و دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع
♦   روش و دستورالعمل ایمنی اطفا حریق
♦   روش و دستورالعمل ایمنی جوشکاري و برشکاري
♦   روش و دستورالعمل ایمنی تجهیزات بلند کردن بار
♦   روش و دستورالعمل ایمنی داربست
♦   روش و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي
♦   روش و دستورالعمل ایمنی گودبرداري
♦   روش و دستورالعمل ایمنی کار در شرایط جوي نامساعد
 ♦   روش و دستورالعمل ایمنی پلکان، نردبان و راه هاي فرار
♦   روش و دستورالعمل ایمنی مقابله با شرایط بحرانی
♦   روش و دستورالعمل ایمنی نظم و انضباط در انبار
♦   روش و دستورالعمل ایمنی حفاظت در برابر اشعه
♦   روش و دستورالعمل ایمنی مخازن
♦   روش و دستورالعمل ایمنی کار در فضاي بسته
♦   روش و دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و ابزار عمرانی
♦   روش و دستورالعمل رعایت ارگونومی در محیط کار
♦   روش و دستورالعمل ایمنی کار با مواد شیمیایی
♦   روش و دستورالعمل ایمنی کار در شب
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی عمومی و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي رعایت بهداشت فردي و عمومی و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی برق و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی کار در ارتفاع و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی اطفا حریق و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی جوشکاري و برشکاري و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی تجهیزات بلند کردن بار و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري
♦   بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی داربست و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

4- گزارش گیري و چک لیست ها شامل:
♦    انواع گزارشاتHSE و چرخه کامل ایجاد و بکارگیري آن ها
♦   روش نگارش انواع گزارش (گزارش روزانه، گزارش موارد نا ایمن، گزارش حادثه و شبه حادثه)
♦   روش تهیه و تنظیم چک لیست و کاربرد و بروزرسانی آن
♦   نگارش و ارایه انواع گزارش در مواقع مورد لزوم
♦   پرکردن چک لیست ها و ارایه به سیستم مدیریت HSE
♦   تهیه آمار و مستندات مربوطه

5-  برگزاري جلسه گوشزدهاي ایمنی شامل:
♦   روش برگزاري جلسه
♦   روش برخورد مناسب با کارکنان
♦   برگزاري جلسات برنامه ریزي شده
♦   برگزاري جلسات خارج از برنامه
♦   ثبت آمار جلسات و گزارش به سیستم مدیریت HSE
♦   انجام سخنرانی در خصوص موارد ناایمن

6- استفاده از لوازم حفاظت فردي (PPE)و رعایت استانداردهاي آن شامل:
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و کار در ارتفاع
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و برق کاران
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي جوش کاران و برش کاران
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي داربست بندي
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي کار با مواد شیمیایی
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي کار با ماشین هاي داراي قسمت هاي متحرك
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي کار با مواد بیولوژیکی
♦   انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي کار در صنایع فولادي و ریخته گري
♦    انواع تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به آن ها براي کار با مواد رادیو اکتیو
♦   استفاده صحیح و نگهداري از تجهیزات در رابطه با شغل و شرایط موجود