کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام

توضیحات کامل دوره

دوره آموزشی کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام مجتمع آموزشی مهرمادر یکی از مشاغل مربوط به بهداشت و ایمنی است که ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

هنرجو در طی دوره کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام مجتمع آموزشی مهرمادر شایستگی هایی از قبیل آنالیز پوست و مو، آنالیز چاقی، کاربرد دستگاه های جوانسازی و برطرف کردن چروک پوست، کاربرد دستگاه های لایه برداری و رفع پیگمانتاسیون پوست، کاربرد دستگاه های آبرسانی و پاکسازی پوست، کاربرد دستگاه های لیفتینگ ، کاربرد دستگاه های رفع آکنه و اسکارهای پوستی، کاربرد دستگاه های رفع موهای زاید، کاربرد دستگاه های خال برداری و رفع زواید پوستی، کاربرد دستگاه های رفع چاقی های موضعی و مشاوره جهت انتخاب دستگاه های متناسب با نیاز مراجعه کننده را فرامیگیرد که  با استانداردهای شایستگی مشاوره در مراقبت پوست و مو و زیبایی و تناسب اندام و مشاوره استفاده صحیح از محصولات و کرم ها در ارتباط است.

شناسنامه دوره آموزشی کاربرد تجهیزات و دستگاه هاییی زیبایی اندام:

کد بین المللیISCO (سازمان بین المللی کار):3423304700100021
طول دوره:1ماه
مهارت پیش نیاز : پاکسازی پوست صورت زنانه، مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: افراد شاغل در حوزه پوست ،لیزر و کار با دستگاه های زیبایی
مشاغل مرتبط:  مشاوره در مراقبت پوست و مو و زیبایی ،کلینیک های زیبایی و تناسب اندام
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزش کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام مجتمع آموزشی مهرمادر:


1- آنالیز پوست و مو شامل:

♦   فیزیولوژی و آناتومی پوست و مو
♦   انواع پوست و مو
♦   مشکلات رایج پوست و مو
♦   تجزیه و تحلیل انواع پوست و مشکلات آن
♦   تجزیه و تحلیل انواع مو و مشکلات آن

2- آنالیز چاقی شامل:

♦   انواع چاقی و انواع چربی های بدن و فیزیولوژی آن
♦   واژه های مرتبط با مبحث چاقی
♦   تجزیه و تحلیل انواع چاقی
♦   تجزیه و تحلیل انواع چربی
♦   استفاده از واژه های مرتبط با مبحث چاقی

3- بکارگیری دستگاه های جوانسازی و برطرف کردن چروک پوست شامل:

♦   علل ایجاد خطوط و چروک پوستی
♦   دلایل پیری پوست
♦   انواع دستگاه ه ای جوانساز ی و برطرف کردن چروک پوستی و مکانیسم عمل آن ها
♦   عوارض دستگاه های رایج درجوانسازی و برطرف کردن چروک پوستی
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های جوانساز ی و برطرف کردن چروک پوستی
♦   استفاده از دستگاه های جوانسازی پوست
♦   استفاده از دستگاه های برطرف کننده چروک پوستی
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه ها
♦   استفاده از واژه های مرتبط با دستگاه های جوانسازی و برطرف کننده چروک پوست

4- بکارگیری دستگاه های لایه برداری و رفع پیگمانتاسیون پوست شامل:

♦   علل ایجاد پیگمانتاسیون پوستی
♦   انواع پوست و اندیکاسیون های لایه برداری
♦   انواع دستگاه های لایه بردار و برطرف کننده پیگمانتاسیون پوستی و مکانیسم عمل آمها
♦   عوارض دستگاه های لایه بردار و برطرف کننده پیگمانتاسیون پوستی
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های لایه بردار و برطرف کننده پیگمانتاسیون پوستی
♦   تشخیص انواع پوست
♦   استفاده از دستگاه های لایه بردار پوست
♦   استفاده از دستگاه های برطرف کننده پیگمانتاسیون پوستی
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه ها
♦   استفاده از واژه های مرتبط با دستگاه های لایه بردار و برطرف کننده پیگمانتاسیون

 

5- بکارگیری دستگاه های آبرسانی و پاکسازی پوست شامل:

♦   انواع پوست و اندیکاسیون آبرسانی و پاکسازی
♦   انواع دستگاه های رایج در زمینه آبرسانی و پاکسازی پوست
♦   عوارض دستگاه ه ای رای ج در زمینه آبرسا نی و پاکسازی پوست
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های رایج در زمینه آبرسا نی و پاکسازی پوست
♦   استفاده از دستگاه های آبرسان پوست( درپوستهای خشک)
♦   استفاده از دستگاه های پاکسازی کننده پوست( در پوستهای چرب)
♦   برطرف کردن عوارض ناشی از دستگاه ها ی آبرسا نی و پاکسازی پوست)
♦   استفاده از واژه های مرتبط با دستگاه هایی آبرسان و پاکسازی کننده پوست

6-  بکارگیری دستگاه های لیفتینگ شامل:

♦   لایه های پوست و عضلات و علل افتادگی پوست
♦   انواع دستگاه های رایج در زمینه لیفتینگ و مکانیسم عمل آن ها
♦   عوارض دستگاه های رایج در زمینه لیفتینگ
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های رایج در زمینه لیفتینگ
♦   استفاده از دستگاه های لیفتینگ
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده ضمن استفاده از دستگاه های لیفتینگ
♦   استفاده از واژه های مناسب مرتبط با دستگاه های رایج در زمینه لیفتینگ

7- بکارگیری دستگاه های رفع آکنه و اسکارهای پوستی شامل:

♦   علل ایجاد آکنه و کومدون و انواع آن
♦   علل و انواع اسکارهای پوستی
♦   انواع دستگاه های موثر در رفع آکنه و برطرف کننده اسکار پوستی و مکانیسم عمل آن ها و عوارض آن ها
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های موثر در رفع آکنه و برطرف کننده اسکار پوستی
♦   استفاده از دستگاه های موثر در رفع آکنه
♦   استفاده از دستگاه های برطرف کننده اسکار پوستی
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه ها
♦   استفاده درست از واژه های مرتبط با دستگاه های موثر در رفع آکنه و برطرف کننده اسکار پوستی  

8- بکارگیری دستگاه های رفع موهای زاید شامل:

♦   علل ایجاد موی زائد
♦   انواع دستگاه های رفع موهای زائد و مکانیسم عمل آن ها
♦   عوارض دستگاه های رفع موهای زائد
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های رفع موهای زائد
♦   استفاده از دستگاه های رفع موهای زائد
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه های رفع موهای زائد
♦   استفاده درست از واژه های مرتبط با دستگاه های رفع موهای زائد

9- بکارگیری دستگاه های خال برداری و رفع زواید پوستی شامل:

♦   انواع خال
♦   انواع دستگاه های خال برداری و رفع زوائد پوستی و عوارض آن ها 
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های خال برداری و رفع زوائد پوستی
♦   تشخیص انواع خال و درجه خطرناک بودن آن
♦   تشخیص انواع زوائد پوستی
♦   استفاده از دستگاه های خال برداری و رفع زوائد پوستی
♦   برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه های رایج در زمینه خال برداری و رفع زوائد پوستی
♦   استفاده درست از واژه های مرتبط با دستگاه های خال برداری و زوائد پوستی

10-  بکارگیری دستگاه های رفع چاقی های موضعی شامل:

♦   شناخت انواع چاقی و علل ایجاد آن
♦   انواع دستگاه های رفع چاقی موضعی و تناسب اندام
♦   عوارض دستگاه های رفع چاقی موضعی و تناسب اندام
♦   واژه شناسی مرتبط با دستگاه های چاقی و تناسب اندام
♦   تشخیص انواع چاقی ها
♦   استفاده از دستگاه های رفع چاقی و تناسب اندام
♦  برطرف کردن عوارض ایجاد شده در ضمن استفاده از دستگاه های رفع چاقی موضعی و تناسب اندام
♦  استفاده درست از واژه های مرتبط با دستگاه های رفع چاقی موضعی و تناسب اندام

11-  مشاوره جهت انتخاب دستگاه های متناسب با نیاز مراجعه کننده شامل:

♦   شرح حال گیری صحیح از مراجعه کننده
♦   اندیکاسیون های استفاده و قابلیت های هر دستگاه
♦   تمام انواع دستگاه های قابل استفاده در هر زمینه زیبایی
♦   مزایا و معایب استفاده از هر دستگاه
♦   کاربرد صحیح انواع دستگاه های مرتبط با یک نوع شکایت پوستی یا زیبایی
♦   استفاده از درمان های ترکیبی با استفاده از دستگاه های مختلف

 

 

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/1542