امدادگر حوادث

توضیحات کامل دوره

امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون: بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار، مدیریت وبررسی صحنه حادثه، تخلیه اضطراری در سوانح ، حمایت روانی مصدومان, انجام کمکهای اولیه در هنگام وقوع حادثه واطفاء و ایمنی حریق می باشد.

شناسنامه دوره آموزشی امدادگر حوادث :

کد بین المللیISCO (سازمان بین المللی کار):541120470020001

طول دوره:1ماهه

مهارت پیش نیاز :ندارد

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: افراد شاغل در هلال احمر،اورژانس و علاقمندان امدادگری

مشاغل مرتبط:  پدافندغیر عامل در صنایع , مسئول بهداشت و ایمنی ,رفتار شناسی حریق, آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت و کمک های اولیه

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش امدادگر حوادث:
♦   تعریف  و اهداف بهداشت و ایمنی کار
♦   سازمانهای ملی و بین المللی متولی بهداشت و ایمنی کار
♦   آیین نامه هاو دستورالعملهای ایمنی و بهداشت کار مرتبط با شغل
♦   مفاهیم اولیه خطر ، حادثه ، رویداد، شبه حادثه ، ریسک
♦   مخاطرات فیزیکی ، شيیمیایی ، بیوليوژیکی و ارگونيومیکی  مرتبط با شغل
♦   روش های بازرسی تجهیزات و مستند سازی حوادث
♦   تعریف مدیریت ریسک
♦   انواع وسایل حفاظت فردی(PPE)
♦   روش های جمع آوری ونگهداری موقت پسماندها
♦   اجرای دستورالعملها و آیین نامه های بهداشت وایمنی کار
♦   بازرسی دوره ای تجهیزات و مواد مصرفی
♦   استفاده از وسایل حفاظت فردی ( PPE )
♦   مستند سازی و ثبت حوادث و شبه حادثه

2- مدیریت حادثه شامل:
♦   تعاریف و مفاهیم اولیه مرتبط باانواع حادثه
♦   ساختار فرماندهی حادثه وشرح وظایف امدادگر
♦   روش تقسیم بندی حادثه از نطر میزان خطر
♦   چگونگی ارزیابی اولیه در حوادث
♦   انواع مهارتهای کلامی و زبان بدن درصحنه حادثه
♦   خطرات بالقوه آسیب رسان هنگام وقوع حادثه
♦   روشهای تخلیه اضطراری
♦   روشهای مستند سازی حوادث
♦   روشهای دریافت و انتقال پیام و ادرسدهی در زمان حادثه
♦   تقسیم بندی صحنه حادثه
♦   استفاده از وسایل ارتباطی موجود
♦   بکارگیری مهارتهای کلامی و زبان بدن درصحنه حادثه
♦   انجام عملیات تخلیه اضطراری
♦   نقشه خوانی و مسیر یابی
♦   مستندسازی وثبت حوادث


3- تخلیه اضطراری در سوانح شامل:
♦   وضعیت اضطراری به لحاظ وسعت حادثه
♦   وضعیت اضطراری به لحاظ منشآ حادثه
♦   وظایف فرمانده و ستاد فرماندهی حادثه
♦   سازمانهای متولی مدیریت بحران
♦   شرح وظایف امدادگر درسوانح طبیعی
♦   طرح عملیات تخلیه اضطراری
♦   روش های تخلیه اضطراری انواع اماکن
♦   روش تکمیل چک لیست تخلیه اضطراری
♦   روش برگزاری مانور تخلیه اضطراری
♦   روش ایمنی در حین عملیات امدادو نجات
♦   روشهای دریافت و انتقال پیام
♦   واکنش  در هنگام وقوع سوانح
♦   پناهگیری  در هنگام وقوع سوانح
♦   عملیات تخلیه اضطراری در سوانح
♦   گزارش ارزیابی اولیه در سوانح
♦   استفاده از وسایل ارتباطی موجود
♦   نقشه خوانی و مسیر یابی
♦   مستندسازی وثبت وقایع


4- حمایت روانی درصحنه حادثه شامل:
♦   تعریف سلامت روان
♦   فشار روانی و پیامد آن بر سلامت روان
♦   روشهای حمایت روانی و ارجاع
♦   علایم فرد بحران زده در دو گروه سنی کودک و بزرگسال
♦   روشهای پیشگیری از پیامدهای فشار روانی
♦   روشهای خودیاری هنگام وقوع حادثه
♦   انواع شرایط اضطراری وعلائم استرس
♦   روش های مقابله با فشارهای روانی و کنترل استرس
♦   مقابله با فشار روانی(تمرینات آرمیدگی(
♦   ارتباط موثر با فرد بحران زده
♦   حل مسئله در فرد بحران زده
♦   تشخیص و ارجاع مصدومان

5- انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه شامل:
♦   ایمنی و قوانین در کمکهای اولیه
♦   محتویات جعبه کمکهای اولیه
♦   روش مواجهه با مصدوم
♦   انواع خفگی و غرق شدگی
♦   ایست قلبی
♦   زخم و انواع خونریزی و شوک
♦   آسیبهای اسکلتی، عضلانی و مفصلی
♦   علایم تشخیصی فوریتهای پزشکی
♦   انواع مسمومیت
♦   انواع سوختگی
♦   آسیبهای سرمایی و گرمایی
♦   روش صحیح حمل مصدوم
♦   انواع پانسمان
♦   انواع آتل
♦   استفاده از وسایل حفاظت فردی
♦   ارزیابی اولیه و ثانویه
♦   قراردادن دروضعیت بهبود
♦   رفع خفگی
♦   انجام احیا قلبی و ریوی
♦   انجام پانسمان و بانداژ نواحی مختلف بدن
♦   انجام آتل بندی
♦   انجام فوریتهای پزشکی
♦   رسیدگی به مسمومیتها
♦   رسیدگی به مصدومین سوختگی
♦   کنترل آسیبهای سرمایی و گرمایی
♦   رعایت ارگونومی و حمل صحیح مصدوم

6- ایمنی واطفاء حریق با خاموش کننده های دستی شامل:
♦   رفتارشناسی آتش
♦   انواع خاموش کننده های دستی
♦   سیستمهای اعلام و اطفا حریق در ساختمان (انواع دستی و اتوماتیک (
♦   انواع حوادث پرتکرار
♦   روشهای مناسب در مواجهه با حریق