دستیار قفسه چینی دارو

توضیحات کامل دوره

دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو  مجتمع آموزشی مهرمادر یکی از مشاغل مربوط به بهداشت و ایمنی  است که ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

دستیار قفسه چینی دارو شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که وظایفی از قبیل لاتین داروها را بخواند و چیدمان داروها را در قفسه های داروخانه همچنین اشکال داروئی ، تاریخ انقضاء داروها،نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی،اصول اخلاقی ،مقررات وایین نامه های شغلی به طور منظم را در بر دارد.

شناسنامه دوره آموزشی دستیار قفسه چینی :

کد بین المللیISCO (سازمان بین المللی کار):532920470010001

طول دوره:1ماهه

مهارت پیش نیاز :ندارد

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: افراد شاغل در داروخانه ها و شرکت های دارویی

مشاغل مرتبط:  مسئول فنی داروخانه و دکترای دارو ساز

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزش دستیار قفسه چینی دارو:

1- آماده کردن محیط کار شامل:
♦   روش های تنظیم دما ،تهویه،عایق بندی محیط کار
♦   استفاده از مواد پاک کننده و ضد عفونی کردن محیط کار
♦   تنظیم دما ،تهویه،عایق بندی محیط کار
♦   استفاده از مواد پاک کننده و ضد عفونی کردن محیط کار
♦   روشهای اماده کردن محیط کار


2- خواندن لاتین داروها شامل:
♦   ویژگی ها و اصطلاحات عمومی مانند تاریخ،نام بیمار ،سنوجنس بیمار،ادرس بیمار و پزشک، مهر و امضاء پزشک
♦   اختصارات و اصطلاحات داروها
♦   لاتین نام تجاری داروها
♦   لاتین نام ژنریک داروها
♦   لاتین نام داروهای otc
♦   ویژگی ها و اصطلاحات عمومی مانند تاریخ،نام بیمار،سن وجنس بیمار ،ادرس بیمار و پزشک،مهر و امضاء پزشک
♦   بررسی اختصارات و اصطلاحات داروها
♦   بررسی لاتین نام تجاری داروها
♦   بررسی لاتین نام ژنریک داروها
♦   بررسی لاتین نام دارو های otc


3- تجزیه و تحلیل اشکال داروئی و تاریخ انقضاء داروها شامل:
♦   اشکال دارو ئی
♦   اشکال داروئی همراه با مثال لاتین داروها
♦   تاریخ تولید و تاریخ انقضاء دارو ها
♦   برچسب زنی و بسته بندی مجدد (درج نام و تاریخ انقضاء در داروهای فله ،درج نام بیمار ،نام داروخانه،نام مسئول فنی)
♦   بررسی اشکال داروئی همراه با مثال و لاتین داروها
♦   بررسی تاریخ تولید و تاریخ انقضاء دارو ها
♦   بررسی برچسب زنی و و بسته بندی مجدد(درج نام و تاریخانقضاء در داروهای فله،درج نام بیمار و نام داروخانه ،نام مسئول فنی)


4- سازماندهی و نگهداری دارو در داروخانه و انبار داروئی شامل:
♦   چیدمان دارو در دارو خانه و انبار دارو ئی
♦   شرایط فیزیکی نگهداری دارو ها در دارو خانه و انبار دارو ئی
♦   روشهای کنترل موجودی انبار
♦   روشهای تحویل گیری و تحویل دهی دارو در انبار داروئی
♦   چیدمان دارو در دارو خانه و انبار داروئی
♦   نگهداری و کنترل دارو در دارو خانه و انبار (از نظر : شرایطفیزیکی ، تاریخ انقضاء،نوع بسته بندی )
♦   بررسی روشهای کنترل موجودی انبار
♦   بررسی روشهای تحویل گیری و تحویل دهی دارو در انبار داروئی

5- به کار گیری اصول اخلاقی در داروخانه شامل:
♦   مبانی اخلاق فردی بر مبنای اصول اخلاق اسلامی
♦   مبانی اخلاق اجتمائی بر مبنای اصول روانشناسی اجتمائی
♦   مبانی اخلاق حرفه ای بر اساس اصول رفتار سازمانی ،اصول علم ارتباطات و اصول اخلاق پزشکی
♦   به کار گیری مبانی اخلاقی در دارو خانه
♦   رعایت مبانی اخلاق اجتمائی بر مبنای اصول روانشناسی اجتمائی

6- اجرای قوانین و مقررات و ائین نامه های شغلی شامل:
♦   تعریف دارو خانه
♦   تعریف قانون، ائین نامه ها ، ضوابط، دستور العمل ها و اجرای ان ها
♦   تاریخچه قانون و مقررات امور پزشکی و داروئی سازمانهای نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات داروئی
♦   اجرای قوانین ومقررات و ائین نامه های شغلی
♦   بکار گیری قوانین و ائین نامه ها، مقررا ت امور پزشکی و داروئی مرتبط با دارو و داروخانه ،وظایف موسس و مسئول فنی
♦   بکار گیری قوانین و مجازاتهای پیش بینی شده در صورت عدم رعایت قوانین
♦   بکار گیری قوانین و مقررات و ایین نامه ها

7- فروش محصولات ارایشی و بهداشتی و ملزومات پزشکی شامل:
♦   خواندن لاتین مواد و فراورده های ارایشی و بهداشتی
♦   معرفی و فروش محصولات ارایشی و بهداشتی
♦   معرفی و فروش ملزومات پزشکی
♦   خواندن نام لاتین فراورده های ارایشی و بهداشتی تحت نظارت دکتر دارو ساز
♦   فروش محصولات ارایشی و بهداشتی تحت نظارت دکتر دارو ساز

8- ارائه گزارشهای کاری به مدیریت داروخانه شامل:
♦   روش های گزارش نویسی و انواع گزارشها

♦   گزارش نویسی به مدیریت دارو خانه
♦   کنترل گزارش های ارائه شده به مدیریت دارو خانه

9- انجام کمک های اولیه شامل:
♦   تعریف علائم حیاتی و روش کنترل ان ها
♦   روش های مختلف حمل بیمار
♦   بررسی علائم حیاتی و روش کنترل ان ها
♦   احیاء قلبی تنفسی و روشهای انجام ان
♦   روش های مختلف حمل بیمار
♦   انجام کمکهای اولیه

10- پیشگیری از حوادث و صدمات احتمالی ناشی از کار شامل:
♦   جعبه کمکهای اولیه
♦   وسایل اطفاء حریق
♦   صدماتی که بر اثر ایستادن طولانی در داروخانه به کمر وپای فرد وارد می شود مثل : دیسک و واریس
♦   کاربرد لوازم جعبه کمکهای اولیه
♦   استفاده از جعبه کمکهای اولیه و وسایل اطفاء حریق
♦   استفاده از کپسول اطفاء حریق

 

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: