چله کش

توضیحات کامل دوره

چله کش یکی از مشاغل مربوط به حوزه فرش است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار، آماده سازی دار قالی به روش ترکی، آماده سازی مواد اولیه چله کشی، چله کشی، نصب کوجی و کنترل کیفیت چله کشی را در بر می گیرد.

شناسنامه دوره آموزشی پرداخت کار قالی:

کدبین المللی ISCO(سازمان بین المللی کار):731820890010002

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیش نیاز : ندارد

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان حوزه فرش و قالیبافی 

مشاغل مرتبط: فروشنده مواد اولیه و ابزار قالیبافی، طراح قالی و قالیباف ترکی

 نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی چله کش:

1- آماده سازی دار قالی به روش ترکی شامل:
♦   انواع دار (فلزی و چوبی، عمودی و افقی)
♦   انواع دار عمودی (گردان، تبریزی، ثابت و فندک دار)
♦   تناسب قالی با ابعاد دار
♦   روش تنظیم صحیح دار (طولی، عرضی و ضربدری) و رعایت حد فاصل شل و سفت کردن چله ها ( به وسیله پیچ ، گوه ، فندک و ... )
♦   روش بستن نخ های افقی به راست روها جهت تفکیک چله ها (هاف- شمشیرک)
♦   روش علامت گذاری تقسیمات چله بر روی دار بر اساس ابعاد - قالی مورد نظر و رجشمار (سیه بندی)
♦   تطبیق اندازه قالی مورد نظر با ابعاد دار
♦   تنظیم صحیح دار (طولی، عرضی و ضربدری) و رعایت حد - فاصل شل و سفت کردن چله ها ( به وسیله پیچ ، گوه ، فندک و ...)
♦   بستن نخ های افقی به راست روها جهت تفکیک چله ها
♦   علامت گذاری تقسیمات چله بر روی دار بر اساس ابعاد قالی مورد نظر و رجشمار (سیه بندی)

2-  آماده سازی مواد اولیه چله کشی شامل:
♦   انواع  نخ مناسب مورد استفاده برای چله از نظر نوع جنس و  ویژگی های آن (پنبه، پشم و ابریشم(
♦   انواع نخ مناسب مورد استفاده برای چله از نظر نوع ریسندگی و  ویژگی های آن (تاب z و(S
♦   انواع واحدهای اندازه گیری برای تعیین رجشمار
♦   روش تعیین ضخامت نخ چله براساس رجشمار نقشه
♦   تناسب ضخامت نخ چله نسبت به رجشمار
♦   روش تبدیل کلاف چله به گلوله نخ
♦   روش محاسبه مقدار نخ چله براساس ابعاد دار و قالی
♦   انتخاب نخ مناسب مورد استفاده برای چله از نظر نوع جنس و  ویژگی های آن )پنبه، پشم و ابریشم(
♦   انتخاب نخ مناسب مورد استفاده برای چله از نظر نوع ریسندگی  و ویژگی های آن )تاب z و (s
♦   تعیین ضخامت نخ چله با توجه به رجشمار نقشه
♦   تعیین میزان تعداد لای نخ چله نسبت به رجشمار
♦   تبدیل کلاف چله به گلوله نخ
♦   محاسبه مقدار نخ چله براساس ابعاد دار و قالی

3- چله کشی شامل:
♦   انواع ابزار کاربردی در چله کشی (میخ، آچار، چکش، متر و...)
♦   انواع چله کشی (ترکی و همدانی(
♦   روش گره زدن نخ چله برای شروع چله کشی در زیر دار
♦   روش عبور نخ چله از زیر و روی نخ زهوار اول و دوم و بالعکس تا آخر
♦   روش تنظیم چله ها بر روی زیر دار و سر دار در سیه بندی بر اساس  رجشمار
♦   روش پخش چله ها براساس مکانیزم بافت (لول، نیم لول و تخت(
♦   روش تنظیم کشش چله ها همزمان با چله کشی
♦   روش رد کردن چوب هاف و شمشیری جای نخ های زهوار
♦   روش نصب چوب گلیم به روش همدانی
♦   روش چله کشی (دورویه، ایستاده، گردان)
♦   انتخاب ابزار کاربردی در چله کشی (میخ، آچار، چکش، متر و...)
♦   چله کشی براساس ابعاد قالی یر روی دار به روش ترکی و همدانی
♦   گره زدن نخ چله برای شروع چله کشی در زیر دار
♦   عبور نخ چله از زیر و روی نخ زهوار اول و دوم و بالعکس تا آخر
♦   تنظیم چله ها بر روی زیر دار و سر دار در سیه بندی بر اساس رجشمار
♦   تنظیم چله ها براساس مکانیزم بافت (لول، نیم لول و تخت)
♦   تنظیم کشش چله ها همزمان با چله کشی
♦   رد کردن چوب هاف و شمشیری جای نخ های زهوار
♦   نصب چوب گلیم به روش همدانی
♦   چله کشی (دورویه، ایستاده، گردان)

4- نصب کوجی شامل:
♦   انواع ابزار کاربردی در کوجی بندی (میخ، چوب کوجی، چوب کمکی روی کوجی ، زیرسری و ...)
♦   روش محاسبه ضخامت نخ پیوند و نزله و نصب نخ نزله بر روی کوجی
♦   روش تعیین مکان مناسب برای نصب چوب کوجی
♦   روش بکارگیری چوب کمکی روی کوجی
♦   روش نصب کوجی با استفاده از چله های زیر هاف
♦   روش یکسان سازی فاصله گره های پیوندی
♦   روش برداشتن چوب کمکی روی کوجی
♦   روش نصب زیر سری های مناسب در زیر چوب کوجی به راست روها
♦   سفتی و شلی چله ها
♦   روش تنظیم پخش شدگی چله ها بر اساس رجشمار و ابعاد قالی (سیه بندی(
♦   روش بررسی تفکیک ضربدری چله ها -
♦   روش انطباق تعداد تارهای چله با ابعاد قالی مورد نظر و رجشمار
♦   عیوب احتمالی (پارگی، تاب کم و زیاد و ...)
♦   روش کنترل کیفی کوجی بسته شده
♦   کنترل کیفیت چله کشی
♦   بررسی و رفع سفتی و شلی چله ها
♦   تنظیم پخش شدگی چله ها بر اساس رجشمار و ابعاد قالی (سیه بندی)
♦   تفکیک ضربدری چله ها
♦   انطباق تعداد تارهای چله با ابعاد قالی مورد نظر و رجشمار
♦   رفع عیوب احتمالی (پارگی، تاب کم و زیاد و...)
♦   کنترل کیفی کوجی بسته شده