سری دوز سرویس خواب

توضیحات کامل دوره

دوره آموزش سری دوز سرویس خواب مجتمع آموزشی مهرمادر يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

هنرجو در طی دوره سري دوز سرويس خواب شایستگی هایی از قبيل رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار راه اندازی، سرویس و نگه داری ماشين های دوخت در كارگاه نيمه صنعتی، انجام دوخت اوليه سرویس خواب، ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان، دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان، ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال، دوخت سرویس خواب بزرگسال را در بر می گيرد.

 

شناسنامه دوره آموزش سری دوز سرویس خواب:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار): 753420510030002

 طول دوره: 2 الی 3 ماه
مهارت پیشنیاز:
ندارد
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت
مشاغل مرتبط: قبيل پارچه فروش و خرازی
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


 سرفصل های دوره آموزش سری دوز سرویس خواب:


سرفصل های دوره سری دوز سرویس خواب مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.


1- انجام دوخت اوليه سرویس خواب شامل:


♦انواع نخ دوخت دستی (پلری اسرتر، مرسریزه، عمامه، دمسه ، ابریشمی)
♦روش دوخت كوك با دست (كوك ساده، بخيه، بخيه تزیينی، كوك شل، دندان موشی، رومی، مورب، زنجيره و ...)
♦روش دوخت درز(ساده، دو درزه یا فرانسوی، دوبله شکسته، دوبله خوابيده، منحنی، زاویه، گوشه درزها) 
♦روش پاكدوزی با دست و چرخ
♦روش پس دوزی (تودوزی یا لبه دوزی) با دست، زانفيکس، پريچ رل یا لب تو، مخفی یا لغزشی، زیگزاگ، تور یا نو ارگان 
♦انواع زیپ (فلزی، پلاستيکی، متری، مخفی، جداشونده)
♦روش دوخت نوار اریب، بندینك، مغزی و قيطان 
♦روش دوخت دكمه و جادكمه 
♦روش دوخت چين و پيلی )دستی، ماشينی
♦روش اتصال لایی (كاغذی، پارچه ای، دورو یا زانفيکس)
♦روش دوخت تور (یك لبه، دو لبه، روبان كش، كتانی، دانتل و......)
♦روش دوخت ریشه (ساده و آویز دار)
♦روش دوخت كش (نيم سانتی، یك ساعتی ، دو سانتی، تودار ،پلیسه)
♦انواع چسب های اسکاچی(جداشونده،نر و ماده)
♦انتخاب نخ دوخت دستی (پلی استر، مرسریزه، عمامه، دمسه، ابریشمی)
♦دوخت كوك با دست (كوك ساده، بخيه، بخيه تزیينی، كوك شل،دندان موشی،رومی،مورب،زنجیره و ....)
♦دوخت درز (ساده، دو درزه یا فرانسوی، دوبله شکسته، دوبله خوابیده،منحنی،زاویه،گوشه درزها)
♦پاكدوزی با دست و ماشين دوخت 
♦پس دوزی (تودوزی یا لبه دوزی با دست، زانفيکس، پيچ رل یا لب تو مخفی یا لغزشی، زیگزاگ، تور یا نو ارگان)
♦دوخت زیپ (یك طرفه، دو طرفه، مخفی)
♦دوخت نوار اریب (ساده و برجسته)، بندینك فرانسوی، مغزی و قیطان)
♦ دوخت دكمه و جادكمه 
♦دوخت چين و پيلی (دستی، ماشينی)
♦اتصال لایی (كاغذی، پارچه ای، دورو یا زانفيکس)
♦دوخت تور (یك لبه، دو لبه، روبان كشی، كتانی، دانتل و....)
♦دوخت ریشه (ساده و آویز دار)
♦دوخت كش (نيم سانتی، یك سانتی، تودار، پليسه)
♦دوخت چسب های اسکاچی(جداشونده، نر و ماده)

 

2- ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان شامل:


♦انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد، گراف، پوستی و ...)
♦ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦روش اندازه گيری سرویس خواب كودك و نوجوان با استفاده از  اندازه های استاندارد
♦ انواع طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوان
♦روش ترسيم الگوی سرویس خواب كودك
♦روش ترسيم الگوی سرویس خواب نوجوان
♦انتخاب كاغذ ترسيم الگو (سفيد، گراف، پوستی و ...)
♦انتخاب ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦اندازه گيری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان 
♦اندازه گيری سرویس خواب كودك و نوجوان برا استفاده از اندازه های استاندارد 
♦انتخاب طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوان
♦ترسيم الگوی سرویس خواب كودك
♦ترسيم الگوی سرویس خواب نوجوان


3- دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان شامل:


♦انواع پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و...)
♦روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن
♦روش انتقال الگو روی پارچه 
♦روش برش سرویس خواب كودك
♦روش برش سرویس خواب نوجوان
♦روش آماده سازی رویه ی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه به طرح 
♦انواع تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی گلدوزی و...) با توجه به طرح و مدل 
♦روش حجم سازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحرك
♦روش حجم سازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحرك
♦روش حجم دار كردن با استفاده از پشم شيشه، ابر، الياف
♦روش حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦روش دوخت زیپ به آستر روتختی
♦روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب كودك و نوجوان 
♦روش دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب كودك و نوجوان
♦انواع اتو ( ساده ، بخار ، پرس)
♦انواع ملزومات اتوكاری (ميز اتو، بالشتك ، ژانت ، پارچه واسط و ...)
♦روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان
♦انتخاب پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و ... )با توجه به مدل 
♦تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن
♦انتقال الگو روی پارچه
♦برش سرویس خواب كودك
♦برش سرویس خواب نوجوان
♦آماده سازی رویه ی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه به طرح
♦دوخت تزئینات(تکه دوزی،روبان دوزی،اپلیکه دوزی،پارچه سازی،گلدوزی و....)با توجه به مدل
♦حجم سازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم سازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم دار كردن با استفاده از پشم شيشه ، ابر، الياف
♦حجم سازی با استفاده از پشم شيشه ، ابر و الياف با دست و چرخ
♦دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦دوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب
♦دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب
♦انتخاب اتو ( ساده ، بخار ، پرس) با توجه به نوع پارچه 
♦انتخاب ملزومات اتوكاری (ميز اتو، بالشتك،ژانت، پارچه واسط و ...)

4- ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال شامل:


♦انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد ، گراف، پوستی و ...)
♦ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦روش اندازه گيری سرویس خواب بزرگسال با توجه به اندازه استاندارد
♦انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازه های استاندارد
♦انواع طرح با توجه به سرویس خواب بزرگسال
♦روش ترسيم الگوی متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦روش ترسيم الگوی روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد
♦انتخاب ملزومات ترسيم الگو(متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦اندازه گيری انواع مختلف سرویس خواب بزرگسال
♦انتخاب انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازه های استاندارد
♦انتخاب طرح روتختی یك نفره و دونفره بزرگسال
♦ترسيم الگوی متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦ترسيم الگوی روتختی یك نفره و دونفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد

5- دوخت سرویس خواب بزرگسال شامل:


♦انواع پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و...)
 ♦روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن
♦روش انتقال الگو روی پارچه
♦روش برش انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن با توجه به اندازه های استاندارد
♦روش برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد
♦روش آماده سازی رویه روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدل روش دوخت تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی، گلدوزی و ...) با توجه به طرح و مدل
♦روش حجم سازی سرویس خواب بزرگسال به دو روش ثابت و متحرک
♦روش حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦روش دوخت انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦روش دوخت زیپ به آستر روتختی
♦روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦روش دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦انواع اتو (ساده ، بخار ، پرس)
♦انواع ملزومات اتوكاری(ميز اتو، بالشتك،ژانت، پارچه واسط و....) 
♦ روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسال
♦انتخاب پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و ... با توجه به مدل
♦تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن
♦انتقال الگو روی پارجه
♦برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد 
♦آماده سازی رویه ی روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدل
♦دوخت انواع تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی، گلدوزی و...) با توجه به طرح و مدل
♦حجم سازی سرویس خواب بزرگسال با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦دوخت انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦دوخت زیپ به آستر روتختی
♦دوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال 
♦انتخاب اتو (ساده ، بخار ، پرس) با توجه به نوع پارچه
♦انتخاب ملزومات اتوكاری(ميزاتو، بالشتك،ژانت،پارچه واسط و...)
♦اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسال


جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای : http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/8298