سری دوزسرویس خواب

توضیحات کامل دوره

راه اندازی، سرویس و نگه داری ماشين های دوخت در كارگاه نيمه صنعتی

انجام دوخت اوليه سرویس خواب

ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان

دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان

ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال

دوخت سرویس خواب بزرگسال