سرمه دوزی درجه 2

توضیحات کامل دوره

شايستگيها:

انجام مقدمات فنون سوزندوزي ها

آماده سازي پارچه

زير کشي وساقه دوزي

دوخت انواع برگ وگلبرگ

ترکیب نمودن دوخت هاي تزيیني با سرمه

اجراي توپردوزي ها درسطوح طرح

دوخت منجوق مرواريدي

دوخت پیله ، بلرسان و مهره تزيیني گندمي

نگه داري از سرمه و پارچه سرمه دوزي شده