سرمه دوزی درجه 1

توضیحات کامل دوره

شايستگي ها:

1
انجام مقدمات فنون سوزندوزي ها
2
آماده سازي پارچه
1
زير کشي وساقه دوزي
4
دوخت انواع برگ وگلبرگ
9
ترکیب نمودن دوخت هاي تزيیني با سرمه
6
اجراي توپردوزي ها درسطوح طرح
8
دوخت منجوق مرواريدي
1
دوخت پیله ، بلرسان و مهره تزيیني گندمي
4
نگه داري از سرمه و پارچه سرمه دوزي شده