گلدوزی دستی

توضیحات کامل دوره

توانايي هاي رشته:
به كار گيري ابزار
 ا نتخاب نخ
انتخاب پارچه
انتقال طرح و نقش بر روي پارچه
انجام گلدوزي با دست
شستشو، اتوكشي و نگهداري كارهاي گلدوزي شده