کاربرPHOTOSHOP

توضیحات کامل دوره

كاربر گرافيك رايانه اي با Photoshop از مشاغل حوزه فن آوري اطلاعات مي باشد. از شايستگي هاي اين شغل ، انجام امور مقدماتي هنرهاي تجسمي،كار با امور اوليه فتوشاپ،كار با لايه ها وstyleها،کار با ابزارهای ها،استفاده از فيلترها فتوشاپ،ترسيم و نقاشي و كار با رنگ , نور و كنتراست تصاوير،كار با channel و Mask ها واستفاده از فیلتر هاوaction  ها انجام وب،توليد پروژه و راهبري طرح كسب و 3dها،انجام عمليات چاپ،توليد متحرك سازي و طراحي3D طراحی وب می باشد.

مشخصات کلی دوره:

کدبین المللی ( ISCO) (سازمان بین المللی کار):73212053012001

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیش نیاز :کاربرICDL

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان در حوزه فناوری اطلاعات،طراحان وب و ناشرین کتاب مجلات و....

مشاغل مرتبط: كليه مشاغل نشريات ,تبليغات ،مجلات و چاپ و چند رسانه اي و توليد محتوا

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کاربر گرافیک رایانه ایphotoshop:

1- انجام امور مقدماتي هنرهاي تجسمي شامل:
♦  مفهوم ارتباط تصويري
♦  مفهوم طرح و طبيعت
♦  مفهوم مباني هنرهاي تجسمي
♦  كاربرد عناصر بصري
♦  عنصر نقطه
♦  نقطه تجسمي
♦  كاربرد نقطه در هنرهاي تجسمي
♦  مفهوم نقطه قوس سطح
♦  مفهوم نقطه همجوار
♦  مفهوم نقطه بي تعادلي
♦  مفهوم عنصر خط و انواع آن
♦  ويژگيهاي خط
♦  انواع خط در تصاوير
♦  مفهوم خطوط اصلي و فرعي در يك تصوير
♦  مفهوم خط عمودي
♦  مفهوم خط افق
♦  مفهوم خط مورب
♦  بررسي كليه تركيبات خطوط عمودي ، افقي و مورب
♦  مفهوم كادر و كادر بندي
♦  انواع كادر هاي مورد استفاده در هنرهاي تجسمي
♦  مفهوم سطح هاي ايزومتريك (هندسي)
♦  مفهوم سطوح اصلي هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
♦  مفهوم سطوح هندسي ديگر (لوزي-بيضي-ذوزنقه و0000)
♦  مفهوم سطوح ارگانيك (سازماني)
♦  مفهوم سطح هاي سيال
♦  انواع احجام هفتگانه
♦  مفهوم بافت نرم
♦  مفهوم بافت خشن
♦  مفهوم روش هاي ايجاد بافت با استفاده از عناصر قطه ، خط و سطح
♦  ترسيم تاريك روشن ˚ 
♦  روش هاي استفاده از سايه در پرسپكتيو
♦  فامهاي اوليه و توناليته هاي آن
♦  فامهاي ثانويه و توناليته هاي آن
♦  فامهاي ثالثه و توناليته هاي آن
♦  مفهوم ارزش رنگي نقطه ، خط ، سطح (مثلث ،مربع ،دايره)
♦  رنگهاي مكمل متضاد ˚
♦  توناليته خاكستري هاي بدون فام
♦  توناليته خاكستري هاي فام دار
♦  پرسپكتيو در نقاشي
♦  پرسپكتيو كاوالير
♦  پرسپكتيو جنرال
♦  پرسپكتيو كابينت
♦  پرسپكتيو ايزومتريك
♦  پرسپكتيو ديمتريك
♦  پرسپكتيو تريمتريك
♦  نحوه ترسيم اشكال ساده هندسي در پرسپكتيو
♦  پرسپكتيو يك نقطه اي
♦  پرسپكتيو دو نقطه اي
♦  پرسپكتيو سه نقطه اي
♦  مفهوم و اهميت تناسب در هنرهاي تجسمي
♦  مفهوم تناسب در نقطه
♦  مفهوم تناسب در خط
♦  مفهوم تناسب در سطح
♦  مفهوم تناسب در حجم
♦  مفهوم تناسب در يافت
♦  مفهوم تناسب در تاريك روشن ˚
♦  مفهوم تناسبات تقسيم طلايي
♦  تنوع در شكل
♦  تنوع در رنگ
♦  تنوع در بافت
♦  تنوع در تناوب
♦  انواع متقارن
♦  مفهوم اشكال متقارن
♦  مفهوم اشكال نا متقارن
♦  مفهوم اشكال مثني
♦  انواع تقارن
♦  مفهوم تعادل از طريق توازن
♦  مفهوم تعادل از طريق جلب توجه
♦  مفهوم تعادل از طريق تباين (كنتراست)
♦  مفهوم تعادل از طريق فضا
♦  ريتم و انواع آن
♦  ريتم در تكرار
♦  ريتم در رنگ
♦  ريتم در تناوب
♦  ريتم در اندازه
♦  قطع ها در گروههاي A,B,C
♦  مفهوم تركيب و تركيب بندي
♦  انواع تركيب بندي
♦  مفهوم كنتراست رنگي و سياه و سفيد
♦  مفهوم كنتراست هاي رنگي هفت گانه
♦  كار با وسايل ارتباط تصويري
♦  بازديد از طرح و طبيعت
♦  يافتن موقعيت نقطه در صفحه
♦  ترسيم تراكم و انبساط (تاريك و روشن) به وسيله نقاط با مداد ، خودكار ، روان نويس و راپيدوگراف در دومربع 15*15 سانتيمتري
♦  ايجاد نقطه قوس سطح
♦  ايجاد نقطه همجوار
♦  ايجاد نقطه بي تعادلي
♦  كار با ابزارهاي كمك ترسيم
♦  ايجاد نقطه حل بي تعادلي(نمايش 9 تصوير عكاسي شده از طبيعت راجع به نقطه ، در يك مقواي 40*40 سانتيمتري)
♦  بكارگيري ويژگي هاي خط
♦  بررسي انواع خط در تصاوير
♦  مشخص نمودن خطوط اصلي و فرعي در يك تصوير
♦  بكارگيري خط عمودي
♦  بكارگيري خط افقي
♦  بكارگيري خط مورب
♦  استفاده از تركيبات خطوط عمودي ، افقي و مورب
♦  رسم انواع خطوط و تركيب آنها با يكديگر در 15 كادر10*10سانتي متر (هاشور)
♦  بكارگيري كادر هاي مورد استفاده در هنرهاي تجسمي
 ♦  ترسيم كادر و كادر بندي
♦  بكارگيري سطح هاي ايزومتريك (هندسي)
♦  بكارگيري سطوح اصلي هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
♦  بكارگيري سطوح ارگانيك (سازماني)
♦  بكارگيري سطح هاي سيال
♦  استفاده از اشكال هندسي سه گانه در اجراي تركيب بندي هاي مختلف
♦  بررسي احجام هفتگانه
♦  ترسيم و ساخت احجام هفتگانه با استفاده از اشكال ساده هندسي (مثلث ، مربع ، دايره)
♦  ترسيم مكعب مستطيل و گسترده آن
♦  ترسيم اهرام ثلاثه ( هرم مثلث القاعده ˚ هرم مربع القاعده هرم مسدس القاعده )
♦  ترسيم استوانه و گسترده آن
♦  ترسيم منشور و گونه هاي آن ( منشور مثلث القاعده ˚ منشور مسدس القاعده )
♦  ترسيم كره و گسترده آن
♦  ترسيم مخروط و گسترده آن
♦  كار با بافت نرم
♦  كار با بافت خشن
♦  تهيه انواع بافت هاي گوناگون با استفاده از اشياء و موادگوناگون
♦  ايجاد بافت با استفاده از عناصر قطه ، خط و سطح
♦  كار با تاريك روشن ˚ 
♦  ترسيم سايه متصل به شيء
♦  ترسيم سايه جدا از شي
♦  استفاده از سايه در پرسپكتيو
♦  استفاده از فامهاي اوليه و توناليته هاي آن
♦  استفاده از فامهاي ثانويه و توناليته هاي آن
♦  استفاده از فامهاي ثالثه و توناليته هاي آن
♦  استفاده از ارزش رنگي نقطه ، خط ، سطح (مثلث ، مربع،دايره)
♦  استفاده از رنگهاي مكمل متضاد ˚
♦  انجام توناليته هاي رنگهاي مكمل متضاد در هفت مربع ˚  2*2سانتيمتر به صورت افقي
♦  بكارگيري توناليته خاكستري هاي بدون فام
♦  بكارگيري توناليته خاكستري هاي فام دار
♦  ايجاد پرسپكتيو ايزومتريك
♦  رسم يك تصوير داراي اشكال هندسي با رعايت قوانين پرسپكتيو ايزومتريك
♦  ترسيم اشكال ساده هندسي در پرسپكتيو
♦  تهيه يك نمونه ترسيم اشكال ساده هندسي درپرسپكتيو نظيرمثلث ˚ مربع -دايره
♦  تهيه بريده تصاوير و پوسترها و مشخص كردن تناسبات موجود در آنها
♦  ترسيم يك كادر داري تناسب طلايي
♦  كار با اشكال ايزومتريك ˚ ارگانيك و سيال
♦  تهيه بريده تصاويروجرايدوپوسترها و مشخص كردن انواع تنوع در آن)
♦  استفاده از اشكال متقارن
♦  بكارگيري اشكال نا متقارن
♦  استفاده از اشكال مثني
♦  مشخص نمودن انواع تقارن در چند تصوير
♦  ترسيم تعادل از طريق توازن
♦  ترسيم تعادل از طريق جلب توجه
♦  ترسيم تعادل به كمك تباين(كنتراست)
♦  ترسيم تعادل به كمك فضا
♦  بكارگيري ريتم در تكرار
♦  بكارگيري ريتم در رنگ
♦  استفاده از ريتم در تناوب
♦  استفاده از ريتم در اندازه
♦  انجام كار با عنصر ريتم با استفاده از تكنيك كولاژ
♦  ساخت انواع قطع ها با كاغذ و مقوا
♦  بكارگيري استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار
♦  تركيب بندي در يك اثر گرافيكي با توجه به عناصر بصري و مباني ارتباط تصويري
♦  اجراي يك اثر گرافيكي
♦  بكارگيري كنتراست هاي هفت گانه در ايجاد يك اثر تجسمي
♦  بكارگيري رنگهاي سرد و گرم در ايجاد دوري و نزديكي

2-كار با امور اوليه فتوشاپ شامل:
♦  كاربرد نرم افزار فتوشاپ
♦  امكانات مورد نياز براي نصب و كار با نرم افزار فتوشاپ
♦  نحوه بكارگيري قسمتهاي مختلف محيط نرم افزار فتوشاپ (منو ها و کلید های میانبر –Toolbox و اجزا آن، Options bar و اجزاء آن، ♦  پالت هاي فتوشاپ، تنظيمات پيش فرض محيط كار، تنظيمات پيش فرض ابزار، Navigation pallet و ابزارNavigation،خط کش ها و خطوط راهنما)
♦  انواع تصاوير(bitmap , vector)
 ♦  مفهوم پيكسل هاي تصوير و صفحه نمايش
♦  روش هاي بزرگنمايي تصوير
♦  چگونگي ايجاد فايل جديد
♦  چگونگي بازكردن فايلها(open , open as , open recent,file browser )
♦  چگونگي كار با پنجره ها و چند فايل به صورت همزمان
♦  مفهوم statusbar و اطلاعات فايل
♦  فرمت هاي مختلف ذخيره سازي تصاوير
♦  وسايل ورودي تصوير به رايانه
♦  نصب نرم افزار فتوشاپ
♦  استفاده از ابزار و پالتها در فتوشاپ
♦  بكارگيري و نحوه استفاده از Help
♦  ايجاد فايل جديد
♦  چگو.نگی باز کردن فایل ها open , open as , open recent,file browser
 ♦  وارد كردن تصاوير به رايانه با اسكنر
♦  وارد كردن تصويراز دوربين ديجيتال
♦  وارد كردن تصوير از دوربين ديجيتال
♦  مهارت كار با پنجره ها و چند فايل به صورت همزمان
♦  ذخيره كردن فايلها web    save , save as , save for
♦  كار با فرمتهاي مختلف ذخيره سازي تصاوير و فايلها
♦  كار با فايلهاي تصويري تهيه شده در نسخه هاي مختلف
♦  تغيير اندازه و و ابعاد طولي و عرضي تصاوير و وضوح تصویر (image size)
♦  تغيير اندازه تصوير با دستور canvas size
♦  تغيير جهت قرارگيري تصاوير
♦   برش دادن تصوير با ابزار(crop)
♦  تغییرmodeتصاویر
♦  تنظيم وضوح تصوير( (Resonution
♦  تغيير وضوح تصوير به صورت خودكار
♦  تغيير اندازه پيكسل هاي تصوير
♦  فشرده كردن(constraining)  قسمتهاي يك تصوير
♦  تغيير اندازه چاپ
♦  تغييرا ندازه صفحه تصوير
♦  چرخاندن صفحه تصوير
♦  بكارگيري دستور Resize Image
♦  بكارگيري بزرگنمايي تصوير و پالت navigator
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

3- كار با لايه ها و style ها شامل:
♦  مفهوم لايه ها و كاربرد آن
♦  كاربرد ادغام لايه ها
♦  ابزار لايه متن
♦  نحوه تنظيمات لايه متن
♦  اجرای Character palett 
♦  انواع جلوه هاي layer style
♦  نحوه تنظيمات لايه ها
♦  نحوه تنظيمات گزينه هاي transform
♦  كار با پالت لايه ها
♦  ايجاد يك لايه
♦  تغيير نام يك لايه
♦  حذف يك لايه
♦  ارتباط دادن لايه ها
♦  قفل كردن لايه ها به شيوه هاي مختلف
♦  تنظيم كردن لايه ها
♦  تكثير كردن لايه
 ♦  كار با لايه background
 ♦  ادغام كردن لايه ها
♦  ارتباط دادن لايه ها
♦  انتقال و نسخه برداري از لايه ها
♦  كار با ابزار text
♦  ايجاد لايه متن
♦  اعوجاج دادن به يك لايه متن
♦  اصلاح يك لايه متن
♦  كار با جلوه هاي لايه(layer style)
♦  كار با فرمان new adjustment layer
♦  كار با free transform
♦   تغيير شكل تصاوير(transform)
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

4-كار با ابزار هاي فتوشاپ شامل:
♦  كار با امكانات منوي select
♦  بكارگيري ابزارهاي گروه lasso
♦  كار با ابزار جادويي magic wand
♦  انتخاب با فرمان color range
♦  تركيب كردن انتخابها
♦  جابجايي و تغيير شكل محدوه انتخاب
♦  انتقال و كپي كردن تصوير انتخاب شده
♦  كار با ابزار blur
♦  كار با ابزار sharpen
♦  كار با ابزار smudge
♦  كار با ابزار dodge
♦  كار با ابزار burn
♦  كار با ابزار sponge
♦  كار با ابزار مهر و تكثير clone stamp
♦  كار با ابزار ترميم healing brush
♦  كار با ابزار وصله patch
♦  كار با ابزارهاي رسم و ويرايش مسير
♦  کار با پالت path
♦  تبديل مسير به مرز انتخاب
♦  بكارگيري رنگ در مسيرها
♦   استفاده از قابليت مسير(clipping path)
♦  انجام پروژه عملي
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

5- ترسيم و نقاشي و كار با رنگ , نور و كنتراست تصاوير شامل:
♦  انواع رنگ
♦  مفهوم رنگ هاي پس زمينه و پيش زمينه
♦  مفهوم Color palette
♦  روش هاي تعيين رنگ با eyedropper
♦  انواع قلم و ابزارهاي رنگ ، انتخاب رنگ و كاربرد آنها
♦  نحوه بكارگيري تنظيمات رنگ
♦  ابزار پاك كردن
♦  ابزار shape
♦  ابزار های history
♦  مفهوم نور و رنگ و كنتراست
♦  نحوه انواع مدهاي رنگي
♦  نحوه كاليبره كردن مانيتور
♦  نحوه تنظيمات نمودار تركيبي
♦  نحوه تنظيم رنگ و خلوص
♦  نحوه تنظيم تعادل رنگ
♦  مدل رنگ RGB
♦  مدل رنگ CMYK
♦    مدل رنگ HSB
♦  تنظيمات رنگ
♦  بكارگيري Color picker
♦  كار با پالت color
♦  كاربا پالت swatches
♦  بكار گيري ابزار قطره چكان Eyedropper
♦  كار با ابزار قلمو(Brush)
♦  كار با ابزار مداد(pencil)
♦  كار با ابزار history brush
♦  كار با ابزار art history brush
♦  كار با ابزار سطل رنگ(paint bucket)
♦  كار با ابزار شيب رنگ (gradient)
♦   كار با ابزار مهر الگو((pattern stamp
♦  ساخت الگوي جديد
♦  كار با ابزار(Eraser)
♦  ايجاد دور خط(stroke) پيرامون يك انتخاب 
♦  ابزارهاي shape
♦  بكارگيري ابزارcustom shape
♦  ساختshape جدید
♦  انجام كاليبره كردن مانيتور
♦  تنظيم نمودن نمودار تركيبي
♦  كار با hue / saturation
♦  تنظيم سطوح تيرگي و روشني تصوير(levels)
♦  تنظيم اتوماتيك نور،تيرگي و خاكستري تصوير
♦  تنظيم نور و كنتراست تصوير
♦  تنظيم نور و كنتراست تصوير به طور خودكار
♦  تنظيم رنگ تصوير
♦  تنظيم رنگ تصوير به صورت خودكار

6-کار باChannel ها وMask ها شامل:
♦  نحوه تنظيمات پالتchannel
♦  نحوه بكارگيري ماسك ها
♦  مفهوم و كاربرد كانال ها
♦  مفهوم و كاربرد ماسك ها
♦  ذخيره كردن يك انتخاب به عنوان يك كانال
♦  بازيابي يك كانال به صورت يك انتخاب
♦  استفاده از quick maskها
♦  اضافه كردن يك ماسك لايه
♦  ايجاد يك ماسك برش clipping mask
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

7- استفاده از فیلترها و actionها شامل:
♦  مفهوم فيلتر
♦  كاربرد فيلتر
♦  انواع فيلتر
♦  فيلترهاي فتوشاپ
♦  نحوه استفاده از actionها
♦  استفاده از فيلترها در ايجاد جلوه هاي ويژه
♦  كار با فيلترهاي فتوشاپ
♦  كار با فيلترهاي گروه هنري artistic ( color pencil,cut out)
♦  كار با فيلترهاي گروه( average,blur,blur(more ) blur
♦  كار با فيلترهاي گروه brush strockes((adges,angled strokes)
♦  کار با فیلترهای گروهdistort(diffuse،(glow,displace
♦  كار با فيلترهاي گروه add( noise despeckle) noise
♦  كار با فيلترهاي گروه pixelate (  (halftone,crystalize color
♦  كار با فيلترهاي گروه ( clouds cloudes difference) rander
♦  کار با فیلترهای گروهshapen،sharshapen edege)،(sharpen
♦  كار با فيلترهاي گروه (chalk&charcoal bas relief)sketch
♦  کار با فیلترهای گروه(diffuse ,emboss )stylize
♦  کار با فیلترهای گروه (caraquelure , grain)texture
♦  اعمال يك فيلتر به قسمتي از يك تصوير
♦  وارد کردنActionها
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

8- انجام عملیات چاپ شامل:
♦  مفهوم اصول چاپ
♦  نحوه كار با دستور gamut warning
♦  استفاده از دستور gamut warning
♦  تنظيمات صفحه
♦  مرور پيش نمايش چاپ
♦  انتخاب چاپگر
♦  تنظيم موقعيت تصوير در صفحه چاپي
♦  تغيير اندازه چاپ
♦  چاپ تصوير
♦  چاپ قسمتي از يك تصوير
♦  ایجاد CMYK separations
♦  ایجاد و چاپ یکcontact sheet
♦  تكميل اثر گرافيکي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

9- تولید و متحرک سازی و طراحی3Dها شامل:
♦  انواع متحرك سازي
♦  نحوه متحرك سازي لايه ها
♦  مفهوم پانل time line 
♦  نحوه تنظيمات time line video
♦  نحوه باز كردن لايه ويدئويي
♦  نحوه باز كردن لايه ويدئويي
♦  نحوه تنظيمات لايه ويدئو
♦  نحوه اصلاح يك لايه ويدئو
♦  نحوه ايجاد يك گروه ويدئو
♦  نحوه نحوه افزودن متن به لايه ويدئو
♦  نحوه تقسيم كردن لايه ويدئو
♦  نحوه استفاده از transition
♦  نحوه افزودن صدا به لايه ويدئو
♦  انواع روش هاي توليد يك انيميشن gif
♦  نحوه ايجاد تصوير از ويدئو
♦  روش هاي تنظيمات3D
♦  روش هاي مدل هاي3D
♦  انواع محيط كاري3D
♦  كار با روش هاي اصلاح مدل هاي3D
 ♦  چگونگي تنظيم نور در3D
♦    چگونگي رندر كردنو ذخيره سازيD3
♦  ايجاد تصاوير به صورت لايه هاي جداگانه
♦  چيدمان تصاوير
♦  كار با پانل Timeline
♦  نمايش خروجي متحرك سازي
♦  باز كردن لايه ويدئويي و توالي تصوير
♦  ايجاد يك لايه ويدئو
♦  اصلاح يك لايه ويدئو
♦  ايجاد يك گروه ويدئو
♦  افزودن متن به لايه ويدئو
♦  تقسيم كردن لايه ويدئو
♦  كلوني كردن محتويات لايه ويدئو
♦  افزودنtransition به یک لایه ویدئو
♦  افزودن صدا به لايه ويدئو
♦  ايجاد يك انيميشنgif
♦  كار با انيميشن
♦  صادر كردن مستقيم به ويدئو
♦  ايجاد تصوير از ويدئو
♦  ایجاد تنظیمات3D
♦  ایجاد مدل های3D
♦  ایجاد مدل های3D با اشکال از پیش تعریف شده
♦  كار با محيط كاري
 ♦  اصلاح مدل هاي3D
 ♦  كار با مدل هاي3D
♦  رنگ آميزي با مدل هاي3D
♦  ايجاد متن3D
♦  تنظيم نور در مدل هاي3D
♦   رندر كردن و ذخيره سازي مدل هاي3D
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده ي جديد

10- طراحی وب شامل:
♦  انواع و كاربرد صفحه وب
♦  كاربرد صفحه اصلي(home page)
♦  انواع و كاربرد فريم هاي صفحات وب
♦  انواع تصاوير متحرك
♦  انواع و كاربرد قالب هاي اسناد گرافيكي وب
♦  انواع فرمتهاي ذخيره سازيWEB
♦  ايجاد چيدمان صفحه وب
♦  ايجاد دكمه
♦  ايجاد خروجي مناسب جهت استفاده در وب سايت
♦  انجام ذخيره سازي WEB
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

11- تولید پروژه شامل:
♦  نحوه برنامه ريزي پروژِه
♦  نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه
♦  ساخت كارت ويزيت
♦  ساخت پوستر
♦  ساخت سربرگ
♦  ساخت كارت ويزيت
♦  طراحي يك نشان سازماني ]رم و لوگو
♦  طراحي يك جعبه
♦  ساخت يك انیمیشن GIF
♦  طراحي يك وب سايت گرافيكي با فتوشاپ
 ♦  ساخت يك مدل3D
♦  روتوش يك تصوير قديمي
♦  طراحي كارت پوستال
♦  طراحي جلد كتاب
♦  طراحي جلد CD
♦  طراحي تقويم ديواري
♦  طراحي تقويم رو ميزي چند برگي

12- راهبري طرح كسب و كار  براي كاربرگرافيك رايانه اي با فتوشاپ شامل:
♦  مفهوم كسب و كار
♦  ساختار تهيه كسب و كار
♦  نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي
♦  مراحل انجام يك پروژه براي photoshop
♦  تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه باphotoshop
♦  تهيه يك پلان ويژه كسب و كار براي انجام پروژه باphotoshop