راهنمای گردشگری سلامت

توضیحات کامل دوره

راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم گردشگری سلامت وظایف راهنمای –
گردشگری سلامت برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در
ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد.

شناسنامه دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار) : 511320550080001

طول دوره: 2 ماه (10 جلسه)

مهارت پیش نیاز: :استاندارد راهنمای طبیعت گردی

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان راهنمای عمومی گردشگری راهنمای محلی راهنمای تخصصی فرهنگی ، دانشجویان، علاقمندان به گردشگری، مورخان و تاریخ شناسان و باستان شناس ها

مشاغل مرتبط:

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت:

سرفصل های دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- مفاهیم گردشگری سلامت شامل:
♦  گردشگری و انواع آن
♦  گردشگری سلامت
♦  گردشگری درمانی (منابع طبیعی(
♦  گردشگری پزشکی (مراکز پزشکی (
♦  تجزیه و تحلیل مقاصد گردشگری سلامت
♦  تفکیک مراکز گردشگری درمانی و پزشکی

2- وظایف راهنمایی گردشگری سلامت شامل:
♦  اصول فنی راهنمایی گردشگری سلامت
♦  معلومات راهنمای گردشگری سلامت
♦  ویژگیهای فردی راهنمای گردشگری سلامت
♦  بکارگیری اصول حرفه ای راهنما در اجرای تور
♦  استفاده از سایت های گردشگری سلامت
♦  رسیدگی به شکایات (حضوری مکاتبه ای ) مسافران
3-برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت درایران و جهان شامل:
♦  ارتباط و انواع آن
♦  اصول برقراری ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی
♦  مطالعه موازین پذیرفته شده در روابط بین المللی گردشگری سلامت
♦  بکارگیری اصول ارتباط داخلی (گفتاری نوشتاری)
♦  استفاده از ابزارهای ارتباطی بین المللی

4- سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان شامل:
♦  تاریخچه گردشگری سلامت در ایران
♦  تاریخچه گردشگری سلامت در جهان
♦  معرفی مقاصد گردشگری سلامت ایران و جهان
♦  اجرای تورهای گردشگری سلامت
♦  شناسایی بازارهای هدف گردشگر فرست به ایران

5- کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت شامل:
♦  شرح اختیارات خدمات گردشگری سلامت
♦  شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت
♦  موارد تخلف و نقص قوانین گردشگری سلامت
♦  نحوه اخذ مجوز گردشگری سلامت برای دفاتر مسافرتی
♦  پیگیری شکایات مسافران گردشگری سلامت