گلیم بافی درجه1

توضیحات کامل دوره

گلیم باف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی ) بافت ( است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار ، تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی ، آماده سازی دار جهت بافت )بر اساس منطقه(، طراحی و رنگ بندی گلیم )بر اساس منطقه(، بافت گلیم به شیوه پودگذاری، بافت گلیم به شیوه پودپیچی ، رفع معایب گلیم حین بافت، انجام عملیات حین بافت و پایان کار ، بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات را در بر می گیرد.

 

شناسنامه دوره آموزش گلیم باف :

کد بین المللی ISCO(سازمان بین المللی کار):731820750190001

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمند به حوزه صنایع دستی و بافتنی و تزئینات

مشاغل مرتبط : فروشنده مواد اولیه ، دار و ابزار قالیبافی

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش گلیم باف:

سرفصل های دوره آموزش گلیم باف مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی شامل:
♦   انواع دار از نظر جنس (چوبی ، فلزی و ...)
♦   انواع دار بر اساس مناطق بافت((افقی- ثابت و متحرک))،((عمودی - ثابت گردان،تبریزی ،فندک دار))
♦   انواع ابزار گلیم بافی(دفه یا دفتین،قیچی،قلاب،سیخ و...)
♦   مشخصات و ویژگی های انواع الیاف(پشمی،پنبه ای،ابریشمی،مو و...)
♦   انواع نخ چله ( تاب ، لا ، نمره ، جنس (
♦   انواع نخ پود ( پشمی، ابریشمی، پنبه ای ، مو(
♦   روش شستشوی الیاف
♦   روش دندانه کردن
♦   انواع رنگرزی الیاف ( طبیعی و شیمیایی (
♦   روش تثبیت الیاف
♦   روش شستشوی نهایی و خشک کردن الیاف
♦   انتخاب نوع دار بر اساس مناطق بافت
♦   انتخاب ابزار گلیم بافی ( دفه یا دفتین قیچی ، قلاب ، سیخ و...)
♦   انتخاب انواع الیاف(پشمی،پنبه ای ،ابریشمی،مو و...)
♦   انتخاب نخ چله (تاب ، لا ، نمره ، جنس ) بر اساس نوع بافت
♦   انتخاب نخ پود (پشمی ، ابریشمی ، پنبه ای ، مو )
♦   شستشوی الیاف
♦   دندانه کردن
♦   رنگرزی الیاف ( طبیعی و شیمیایی(
♦   تثبیت الیاف
♦   شستشو نهایی و خشک کردن الیاف
2- آماده سازی دار جهت بافت (بر اساس منطقه( شامل:
♦   روش سیه بندی و تنظیم دار بر اساس نوع دستبافته و طرح
♦   انواع چله کشی (یک طرفه، دوطرفه(
♦   روش انتقال نخ چله بر روی دار برر اساس منطقه و شیوه بافت ( یک رو ، دو رو و ... )
♦   روش نصب کوجی
♦   انواع گلیمک با توجه به نوع و منطقه (کرباس،سوف و ...)
♦   انواع تزئینات (ملیله ، زنجیره و قایقی و .... )با توجه به نوع  بافت و منطقه
♦   سیه بندی و تنظیم دار بر اساس نوع دستبافته و طرح
♦   انواع چله کش ( یک طرفه ، دوطرفه(
♦   روش انتقال نخ چله بر روی دار برر اسرس منطقه و شیوه بافت
♦   نصب کوجی
♦   بافت گلیمک با توجه به نوع و منطقه (کرباس ،سوف و ...)
♦   بافت تزئینات (ملیله ، زنجیره ، قایقی و ... ) با توجه به نوع بافت و منطقه

3- طراحی و رنگ بندی گلیم (بر اساس منطقه ( شامل:
♦   انواع طرح و نقشه از نظر نوع ، تقارن و تکرار (سراسری ، واگیره ای ، 2/1یا4/1)
♦   انواع طرح ، نقشه و نقش مایه بر اساس نوع منطقه (شهری ،روستایی ، عشایری(
♦   روش محاسبه ابعاد نقشه با توجه به طرح
♦   انواع رنگ بندی طرح و نقشه بر اساس منطقه و نوع بافت (شهری، روستایی ، عشایری(
♦   روش طراحی نقشه گلیم
♦   روش رنگبندی و رنگ آمیزی نقشه گلیم
♦   محاسبه ابعاد نقشه با توجه به نوع طرح
♦   طراحی نقشه گلیم
♦   رنگبندی و رنگ آمیزی طرح و نقشه گلیم

4- بافت گلیم به شیوه پودگذاری شامل:
♦   روش شیرازه پیچی ساده و موازی (دورنگ(
♦   روش بافت گلیم ساده یا دورو
♦   روش بافت گلیم چاک دار
♦   روش بافت گلیم پودخمیده
♦   روش بافت گلیم نقش برجسته ( گل برجسته (
♦   روش بافت گلیم با اشکال هندسی
♦   شیرازه پیچی به شیوه ساده و موازی (دورنگ(
♦   بافت گلیم ساده یا دورو
♦   بافت گلیم چاکدار
♦   بافت گلیم پودخمیده
♦   بافت گلیم نقش برجسته ( گل برجسته (
♦   بافت گلیم با اشکال هندسی

5- بافت گلیم به شیوه پودپیچی شامل:
♦   روش شیرازه پیچی (متخاصم، متقاطع، حصیری(
♦   روش بافت گلیم سوزنی
♦   روش بافت شیرکی پیچ
♦   روش بافت ورنی
♦   روش بافت نقش برجسته (سوماک)
♦   بافت گلیم سوزنی
♦   بافت گلیم شیرکی پیچ
♦   بافت گلیم ورنی
♦   بافت گلیم نقش برجسته (سوماک)

6- رفع معایب گلیم حین بافت شامل:
♦   انواع عیوب گلیم حین بافت ( ریش شدن چله ، سرکجی ، بالازدگیو پایین زدگی ، کیس ، نخ نما شدن ، بازشدگی یا جمع شدگی درعرض کار ، پارگی چله و ... )
♦   روش جلوگیری از ریش شدن و پارگی چله و رفع آن
♦   روش جلوگیری از سرکجی و رفع آن
♦   روش جلوگیری از بالا زدگی و پائین زدگی و رفع آن
♦   روش جلوگیری از کیسی و رفع آن
♦   روش جلوگیری از نخ نما شدن و رفع آن
♦   روش جلوگیری ار بازشدگی یا جمع شدگی در عرض کار ورفع آن
♦   جلوگیری از ریش شدن و پارگی چله و رفع آن
♦   جلوگیری از سرکجی و رفع آن
♦   جلوگیری از بالازدگی و پائین زدگی و رفع آن
♦   جلوگیری از کیسی و رفع آن
♦   جلوگیری از نخ نما شدن و رفع آن
♦   جلوگیری از بازشدگی یا جمع شدگی در عرض کار و رفع آن

7- انجام عملیات حین بافت و پایان کار شامل:
♦   روش جابجایی چله حین بافت
♦   روش پایین کشی چله در اتمام بافت
♦   روش قیچی زدن چله ها در اتمام کار
♦   روش تزئین ریشه در ابتدا و انتهای کار پس از پایین کشی از دار
♦   روش کز دادن و تمیز کاری بافته
♦   روش شستشو و حفاظت از بافته
♦   جابه جایی چله حین بافت
♦   پایین کشی چله در اتمام بافت
♦   قیچی زدن چله ها در اتمام کار
♦   اجرای تزئین ریشه در ابتدا و انتهای کار پس از پایین کشی
♦   کز دادن و تمیز کاری بافته
♦   اجرای مراحل شستن و حفاظت از بافته

8- بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات شامل:
♦   روش های بازاریابی
♦   روش مناسب ورود به انواع بازارها
♦   روش های تبلیغات
♦   روش جذب و حفظ مشتری
♦   روش قیمت گذاری گلیم
♦   ویژگی های بسته بندی گلیم
♦   روش های بسته بندی گلیم
♦   تهیه شناسنامه برای گلیم
♦   انتخاب روش بازاریابی و نوع بازار
♦   انتخاب روش تبلیغات
♦   انتخاب روش جذب مشتری
♦   انتخاب روش حفظ مشتری
♦   محاسبه قیمت گلیم
♦   انتخاب نوع بسته بندی
♦   طراحی بسته بندی
♦   بسته بندی گلیم
♦   فروش محصولات تمام شده گلیم به صورت جزئی و کلی
♦   برندسازی محصولات