تحصیل دار

توضیحات کامل دوره

تحصیلدار شغلی است در حوزه امور اداری و شایستگی هایی از قبیل دریافت،تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی،رسیدگی به امور صندوق های پستی و تحویل نامه ها به اشخاص مربوطه،انجام امور بانکی،انجام امور پستی،انجام امور بیمه و گزارش نویسی را دارد.

شناسنامه دوره آموزشی تحصیلدار:

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار):421120430010001

طول دوره:1الی 1/5ماه

مهارت پیشنیاز: ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: کارمندان بخش اداری ،بایگانی ،کارمندان اداره پست

مشاغل مرتبط:تحصیل دارانی که با کارکنان و روسای شرکت ها و اداره جالت و کارمندان بیمه و بانک ها و پست در ارتباطند.

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی تحصیلدار:

1-  دریافت و تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی شامل:
♦مدارک و نامه های اداری
♦روش های طبقه بندی مدارک
♦اصول دریافت ،حمل و تحویل اسناد اداری
♦دریافت اسناد اداری
♦تعیین مقصد اسناد اداری
♦به امضا رساندن رسید مربوط به دریافت مدارک
♦تحویل اسناد اداری
♦اخذ رسید

2- رسیدگی به امور صندوق های پستی و تحویل نامه ها به اشخاص مربوط شامل:
♦صندوق های پستی
♦روش تفکیک نامه ها
♦روش تحویل نامه ها
♦کنترل صندوق های پستی
♦تفکیک نامه ها
♦تحویل نامه ها

3- انجام امور بانکی شامل:
♦چک و انواع ان
♦حواله بانکی و انواع ان
♦سفته و انواع ان
♦انواع حساب های بانکی
♦واریز وجوه به حساب های بانکی
♦حواله کردن وجوه و کنترل حواله کرد
♦خرید و بررسی انواع سفته
♦وصول چک های بانکی و انتقال چک به حساب و کنترل ان
♦دریافت و کنترل چک رمز دار
♦دریافت و کنترل چک بین بانکی

4- انجام امور پستی شامل:
♦محموله های پستی
♦انواع سرویس های پستی:عادی-سفارشی-پیشتاز-مستقیم-جواب قبول-رستانت-دوقبضه-سریعبار-اکسپرس-پیک ویژه
♦روش های ارسال و دریافت مرسولات
♦روش پیگیری مرسوله
♦دریافت محموله پستی و کنترل ان
♦ارسال مرسولات و کنترل ان
♦پیگیری مرسوله پست شده
♦تصحیح و ارسال مرسوله مرجوعی

5-  انجام امور بیمه شامل:

♦انواع بیمه
♦قوانین بیمه
♦حق بیمه
♦لیست بیمه شرکت
♦بروز رسانی لیست بیمه شرکت ها و افراد
♦واریز حق بیمه شرکت و افراد و انجام امور مربوطه
♦کنترل حق بیمه افرادو شرکت ها و اصلاح عیوب مربوطه

6- گزارش نویسی شامل:
♦انواع گزارش
♦روش های گزارش نویسی
♦مسئولین بالا دست و پایین دستی
♦تهیه عملکرد کاری
♦گزارش نویسی از عملکرد کاری
♦ارائه گزارش مربوطه به مسئول مربوطه و اصلاح گزارش در صورت نیاز