تندخوان

توضیحات کامل دوره

تندخوان کسی است که بتواند بر مهارت های سریع خوانی،فن مطالعه،تقوبت حافظه،بکارگیری تکنیک تند خوانی در مدیریت،مطالعه با انعطاف،یادگیری عمقی متون درس و فنی،یادگیری از مطالب شفاهی،حدس زدن و سنجش سرعت و درک تسلط داشته و از عهده پیشگیری از حوادث و انجام کمک های اولیه برآید.

 

شناسنامه دوره آموزش تندخوان:

کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار):441920490010001

مهارت پیشنیاز:ندارد

طول دوره:1الی2ماه

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، ، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های خدمات اموزشی

مشاغل مرتبط: مربی مهد کودک

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزشی  تندخوان

 

1- توانایی یادگیری سریع خوانی شامل:
♦   آشنایی با تکنیک بصری
♦   تکنیک خط بردن با ریتم
♦   تکنیک حرکت لغزشی دست
♦   تکنیک حرکت مارپیچ
♦   آشنایی با درک مطالب
♦   برداشت کلی از مطالب
♦   تشخیص مفاهیم اصلی متن
♦   تشخیص مفاهیم فرعی متن
♦   حذف زوائد در برداشت مطالب
♦   آشنایی با تکنیک الگوی یادآوری
♦   بازخورد مطالب
♦   تشخیص عبارت و کلمات کلیدی
♦   تشخیص مفهومات و ایده ها
♦   بیان مطالب بازخورشده
♦   تکمیل اطلاعات درک شده
♦   سازمان دهی مطالب روی الگوی یاداوری
♦   شناسایی اصول یادگیری سریع خوانی

 

2-توانایی یادگیری فن مطالعه شامل:
♦   آشنایی با آستانه فراگیری
♦   افزایش کانون دید
♦   آشنایی با هدف مطالعه
♦   هدف گذاری
♦   سئوال گذاری
♦   آشنایی با مطالعه صحیح مقالات خبری
♦   تکنیک هرم معکوس
♦   تشخیص لید خبر
♦   آشنایی با سبک های متفاوت نگارش
♦   خبری
♦   تحلیلی و تشریحی
♦   داستان و رمان
♦   سبک های آزاد
♦   آشنایی با مطالعه صحیح سبک ها
♦   آشنایی یبا سیستم مطالعه کاربردی
♦   بررسی مقدماتی و ارزیابی اولیه متن
♦   بررسی کلی و مطالعه اجمالی متن(مطالعه تجسمی)
♦   خواندن سریع با انعطاف در ارتباط با هدف مطالعه
♦   تطبیق اطلاعات گرفته شده با هدف
♦   بازنگری و مرور متن
♦   تکمیل اطلاعات گرفته شده و بازگویی مطلب
♦   سازمان دهی اطلاعات گرفته شده
♦   بازنگری اطلاعات سازمان یافته در فواصل زمانی مناسب
♦   شناسایی اصول یادگیری فن مطالعه

3- توانایی تقویت حافظه شامل:
♦   آشنایی با تکنیک تداعی
♦   آشنایی با سازمان دهی و نظم
♦   آشنایی با تکنیک توجه و دقت
♦   آشنایی با الگوهای مختلف حافظه
♦   آشنایی با تجسم ذهنی
♦   آشنایی با تکنیک قافیه سازی
♦   شناسایی اصول تقویت حافظه

4-توانایی بکارگیری تکنیک تندخوانی در مدیریت شامل:
♦   آشنایی با بکارگیری تکنیک نامه های اداری
♦   گزارشات
♦   مجلات و نشریات تخصصی و علمی
♦   تعیین اولوییت
♦   آشنایی با مدیریت وقت
♦   آشنایی با تکنیک تهیه و تنظیم گزارشات
♦   شناسایی اصول بکارگیری تکنیک تند خوانی در مدیریت

5- توانایی مطالع با انعطاف شامل:
♦   آشنایی با تشخیص کاربردی تکنیک های مطالعه
♦   خط به خط خوانی
♦   خط به خط خوانی گزینشی
♦   نکته یابی
♦   مطالعه بصری
♦   شناسایی اصول مطالعه با انعطاف

6- توانایی یادگیری عمقی متون درس فنی و مشکل شامل:
♦   آشنایی با تکنیک یادگیری عمقی در متون مختلف
♦   آشنایی با تست زدن و پاسخگوئی به سوالات امتحانی
♦   آشنایی با تکنیک برگزاری جلسه امتحان  و امتحان دادن
♦   شناسایی اصول یادگیری عمقی متون درسی،فنی و مشکل

7- توانایی یادگیری از مطالب شفاهی شامل:
♦   آشنایی با تکنیک یادگیری از مطالب شفاهی
♦   کلاس درس
♦   سمینار و سخنرانی
♦   وسایل سمعی و بصری
♦   آشنایی با نت برداری از مطالب شفاهی
♦   شناسایی اصول یادگیری از مطالب شفاهی

8- توانایی حدس زدن شامل:

♦   آشنایی با تکنیک حدس زدن
♦   سئوال گذاری
♦   استفاده از تجربیات قبلی
♦   استفاده از وسایل کمک یادگیری متن
♦   حدس زدن
♦   پیدا کردن جواب

9- توانایی سنجش سرعت و درک شامل:
♦   آشنایی با سنجش سرعت مطالعه
♦   سرعت مطالعه عمقی
♦   سرعت مطالعه عادی
♦   آشنایی با سنجش میزان درک و نگهاری مطلب
♦   شناسایی اصول سنجش سرعت و درک

10- توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی شامل:
♦   آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
♦   آشنایی با مقررات ایمین و حفاظتی عمومی در کارگاه
♦   آشنایی باوسایل آتش خاموش کن
♦   شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی

11- توانایی انجام کمک های اولیه شامل:
♦   آشنایی با انوع جعبه کمک های اولیه
♦   آشنایی با انواع حوادث ناشی از کار
♦   آشنایی با انواع بانداژ کردن
♦   آشنایی با اصول حمل بیمار
♦   شناسایی اصول انجام کمک های اولیه