ابریشم دوزی

توضیحات کامل دوره

ابریشم دوز از مشاغل صنایع دستی (دوخت هاي سنتی) می باشد که شامل شایستگی هایی از قبیل انجام دوخت هاي پایه، بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ، انتقال طرح نقش اندازي، ابریشم دوزي ممقان، ابریشم دوزي ارومیه، ابریشم دوزي کردستان، ابریشم دوزي خراسان، ابریشم دوزي تهران، ابریشم دوزي کاشان، ابریشم دوزي اصفهان ، شستشو و نگهداري پارچه هاي سوزن دوزي شده، بازاریابی صنایع دستی می باشد.

 شناسنامه دوره آموزش ابریشم دوز :

کد بین المللیISCO(سازمان بین المللی کار):731820810040002

طول دوره:2ماهه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان به حوزه صنایع دستی و دوخت های سنتی و تزئینی

مشاغل مرتبط : دوخت هاي سنتی و خیاطی و گلدوزي

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش ابریشم دوز  

سرفصل های دوره آموزش ابریشم دوز مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- انجام دوخت هاي پایه شامل:
 ♦  انواع سوزن (شارپ، بیتوین، کرول، منحنی، تاپستري، دارنینگ، چنایل)، انواع ابزار برش (قیچی خیاطی، کاتر گرد بر، صفحه برش ، قیچی ♦  سرکج ، قیچی دالبر ) ، انواع اتو (سرد ، بخار ، خشک ) ، انواع میز اتو، انواع نخ (ابریشم ، پشمی ، کتانی، پنبه اي ، خامه ابریشمی) ، انواع پارچه (کتان، نخی ، متقال )، انواع کارگاه
♦  مفهوم کادربندي و لبه گذاري
♦  طول ، عرض و اریب پارچه
♦  مفهوم و روش دوخت هاي پایه

2- بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ، انتقال طرح نقش اندازي شامل:
♦  دوخت کوك ساده، بخیه ساده و شلال بست دوزي در مدل هاي مختلف (بخارا دوزي ، مضاعف دوزي ، ده یک دوزي)
♦  دوخت انواع زیگزاك، دندان موشی
♦  پاکدوزي و سردوزي با دست و پس دوزي
♦  دوخت انواع زنجیره
♦  انواع نقش و طرح در دوخت هاي سنتی ( اسلیمی ، ختایی ، گل هاي شاه عباسی، بته جقه)
♦  روش نقش اندازي بصورت مستقیم (میز نور و ..)
♦  روش نقش اندازي بصورت غیر مستقیم (کاربن و ...)
♦  روش هاي نقش اندازي سنتی (گرته زنی و باسمه)
♦  روش نقش اندازي صنعتی (چاپ)
♦  انواع رنگ سرد ،گرم و خنثی
♦  مفهوم مبانی هنرهاي تجسمی ( نقطه، خط ، سطح ، حجم و فرم )
♦  مبانی رنگ (کمپوزیسیون رنگی ، تضاد رنگی ،رنگ ها ي مکمل)
♦  چرخه رنگ (دایره رنگ)
♦  مراحل تونالیته رنگی (مفهوم سایه روشن)
♦  انتخاب طرح و نقش
♦  اجراي نقش اندازي بصورت مستقیم با استفاده از میز نور
♦  اجراي نقش اندازي بصورت غیرمستقیم با استفاده از کاربن
♦  نقش اندازي سنتی با قالب باسمه وگرته زنی
♦  اجراي دایره رنگ ها با نخ رنگی
♦  اجراي ترکیب بندي رنگ ها و تضاد رنگ ها با نخ هاي رنگی
♦  ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا و مواد مشابه)
♦  بدست آوردن تونالیته رنگی

3- ابریشم دوزي ممقان شامل:
♦  مفهوم ممقان دوزي
♦  اجزاي دوخت (گوبک ، ستاره هشت پر ، جقه ها، شامیل لخ ، دکمه قراقی،سوچک ماخ، آي چک ماخ )
♦  فرهنگ و تاریخچه ممقان دوزي
♦  روش انتقال طرح روي پارچه
♦  انتقال طرح ممقان دوزي روي پارچه
♦  تقسیم بندي طرح با نخ کوك
♦  ستاره هشت ˚ زنجیره ˚ -ممقان دوزي (دوخت کوبک یا ناف پر با در نظر گرفتن همنشینی رنگ هاي متضاد کنار یکدیگر-
♦  دوخت بست بصورت حاشیه ˚ دوخت دندان موشی درجه اي دوخت جقه با زنجیره باز و توپر دوزي ˚ با نخ درشت تاب بصورت زیگزاك در هم)
♦  متن دوزي طرح
♦  لبه دوزي طرح
♦  آسترکشی دوخت ممقان دوزي
♦  دوخت یک نمونه زیرلیوانی با طرح ممقان دوزي

4- ابریشم دوزي ارومیه شامل:
♦  تاریخچه ابریشم دوزي ارومیه و تفاوت آن با سایر مناطق
♦  اجزاي طرح ابریشم دوزي ارومیه(نقش برگ ،نقش خورشید ، گل چهارپر ، نقش سرو ، نقش شاخ قوچ ، گردونه خورشید )روش انتقال طرح)
♦  آماده سازي پارچه (چسباندن لایی )
♦  انتقال طرح روي پارچه مشکی
♦  دوخت گل چهارپر در مرکز ، نقش خورشید ، نقش سرو با دوخت زنجیره باز ، زیگزاك فشرده و درهم ، دندان موشی مدور، دوخت برگ جناغی
♦  متن دوزي کار
♦  لبه دوزي کار
♦  آسترکشی کار تمام شده
♦  اتوکشی ابریشم دوزي
♦  دوخت یک نمونه کیف با طرح ابریشم دوزي ارومیه

5- ابریشم دوزي کردستان شامل:
♦  تاریخچه ابریشم دوزي کردستان
♦  اجزاي طرح ابریشم دوزي کردستان(گل چهارپر در مرکز،برگ جوانه در مرکز ، نقش خورشید ، دوخت جارو ، نقش شاخ قوچ ، نقش کوهستانی منطقه
♦  روش انتقال طرح
♦  آماده سازي پارچه (چسباندن لایی )
♦  انتقال طرح روي پارچه مشکی
♦  دوخت گل چهارپر در مرکز با ساتن دوزي
♦  دوخت زیگزاك دوبل و ساده و درآوردن طرح کوه
♦  ساقه دوزي ظریف در دو ردیف
♦  دوخت شعاع خورشید با زیگزاك دوبل و ساده
♦  دوخت جارو و شاخ قوچ با ظریف دوزي
♦  دوخت کوك ساده
♦  دوخت زیگزاك فشرده
♦  لبه دوزي با دندان موشی
♦  آسترکشی
♦  اتوکشی پس از دوخت
♦  دوخت یک نمونه کوسن با ابریشم دوزي کردستان

6- ابریشم دوزي خراسان شامل:
♦  تاریخچه ابریشم دوزي خراسان (بیرجند ، مشهد ، خراسان شمالی)
♦  ابریشم دوزي در مناطق مختلف (سیاه دوزي مشهد ، خامهدوزي بیرجند ) تفاوت آن ها در طرح و نقش و رنگ و تکنیک دوخت
♦  اجزاي طرح سیاه دوزي مشهد (گل سه پر ، درخت زندگی ، کلاغ ، گل ها و برگ هاي اسلیمی ، نقش سرو (
♦  اجزاي طرح خامه دوزي بیرجند (نقش سرو ، بته جقه ،گل هشت پر ، نقش گل زرشک ، شاخ قوچ (
♦  اجزاي طرح ابریشم دوزي خراسان شمالی (گل اشرفی ، مرغ و خروس ، زلف عروس ، متن دوزي ، دوخت بست ، دوردوزي)
♦  روش انتقال طرح روي پارچه
♦  آماده سازي پارچه
♦  انتقال طرح روي پارچه
♦  دوخت سیاه دوزي مشهد ( مضاعف دوزي ، ساتن دوزي ،ساقه دوزي ظریف و پهن(
♦  دوخت خامه دوزي بیرجند با دندان موشی مورب منسجم
♦  دوخت یک نمونه سیاه دوزي روي لباس یا شال سفید ،
♦  دوخت یک نمونه خامه دوزي بیرجند روي پارچه سفید(جانماز (
♦  دوخت یک نمونه مچ پیچ با ابریشم دوزي خراسان شمالی

7- ابریشم دوزي تهران شامل:
♦  فرهنگ و تاریخچه ابریشم دوزي تهران
♦  اجزاي طرح در ابریشم دوزي تهران( ساقه برگ ، گلبرگ (
♦  روش انتقال طرح
♦  روش آماده سازي پارچه
♦  آماده سازي پارچه
♦  انتقال طرح روي پارچه از جنس طبیعی
♦  دوخت یک نمونه گل بنفشه ( ساتن دوزي ، بخیه رومانی ،ظریف دوزي ،ساقه دوزي ، گره فرانسوي ، گره روکوکو(
♦  دوخت گل نرگس با استفاده از دوخت هاي قبل


8- ابریشم دوزي کاشان شامل:
♦  تاریخچه و فرهنگ ابریشم دوزي کاشان
♦  انواع طرح در ابریشم دوزي کاشان (گل ، برگ ، ساقه (
♦  تفاوت با ابریشم دوزي تهران ( استفاده از نخ گلابتون)
♦  روش انتقال طرح
♦  انتقال طرح روي پارچه
♦  دوخت یک نمونه دسته گل (ساقه دوزي ظریف و پهن ،دوخت برگ ها ، دوخت گل ها ، دوخت پرچم ، دوردوزي با گلابتون یا نخ نقده ، دوخت اجزاي ریز طرح با گلابتون یا نقده)


9- ابریشم دوزي اصفهان شامل:
♦  تاریخچه و فرهنگ ابریشم دوزي اصفهان
♦  انواع طرح در ابریشم دوزي اصفهان (ابریشم دوزي همراه با ده یک دوزي ، همراه با شبکه دوزي ، به شکل قلاب دوزي ، ابریشم دوزي همراه با گلابتون دوزي (
♦  روش دوخت حصیري در ابریشم دوزي اصفهان
♦  ایجاد طرح بصورت ذهنی با شمارش تاروپود
♦  دوخت حصیري (یک نمونه حصیري کوچک (
♦  دوخت دم ماهی در گوشه کار
♦  برجسته دوزي
♦  سیاه دوزي اصفهان با نخ ابریشم خام مشکی و روش دندانموشی ساده یا سه تایی
♦  آستر کشی کار در صورت نیاز

10-شستشو و نگهداري پارچه هاي سوزن دوزي شده شامل:
♦  انواع پارچه هاي سوزن دوزي شده ( ابریشم ، پشم ،پنبه،کتان، پوست نمد(
♦  ویژگی هاي مواد شوینده مناسب هر پارچه
♦  روش هاي شستشو وآبکشی وخشک نمودن
♦  مفهوم اتوکشی و مراحل آن
♦  شستشوي پارچه هاي سوزن دوزي و قلاب دوزي شده
♦  بکارگیري انواع شوینده مناسب و متناسب با هر پارچه
♦  اتوکاري انواع سوزن دوزي

11- بازاریابی صنایع دستی شامل:
♦  اصول بازاریابی صنایع دستی
♦  روش هاي تحقیقاتی بازار وکاربرد آن ها در صنایع دستی
♦  روانشناسی مشتریان صنایع دستی
♦  روش هاي ارتباط با مشتریان
♦  تجزیه و تحلیل محیط کار
♦  جذب ، تعامل و نحوه قرارداد بامشتریان
♦  بازاریابی و شناخت بازار کار
♦  تولید، بسته بندي و توزیع هنرهاي دوختی