کاربر corel drow

توضیحات کامل دوره

 كار با امور اوليه نرم افزارcorel draw

كار با ابزار هايcorel draw

 مديريت اشياءcorel draw

 رنگ آميزي موضوعات درcorel draw

 نگارش متن درcorel draw

 كار با effect

كار با جداول

 كار با تصاويرBitmap

مديريت و تنظيمات چاپ

توليد پروژه

 راهبري طرح كسب و كار براي كاربر گرافيك رايانه اي باCorel Draw