الگوسازبه روش حجمی

توضیحات کامل دوره

 

توضیحات کامل دوره:

دوره آموزش الگوساز لباس به روش حجمی مجتمع آموزشی مهرمادر يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

هنرجو در طی دوره الگوساز به روش حجمی شایستگی هایی از قبیل ساخت الگوی دامن به روش حجمی، ساخت الگوی بالاتنه به روش حجمی، ساخت الگوی آستین به روش حجمی، ساخت الگوی یقه به روش حجمی، مدل سازی الگوی لباس به روش حجمی را در بر می گیرد. 

 

شناسنامه دوره آموزش الگوساز به روش حجمی :

کد بین المللی ISCO  (سازمان بین المللی کار):753220510020002ISCO

طول دوره:3 الی 4 ماه

مهارت پیش نیاز: نازکدوز

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط :پارچه فروش، خرازی و شخصی دوزی لباس زنانه

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزش الگوساز به روش حجمی :

سرفصل های دوره آموزش الگوساز به روش حجمی مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- ساخت الگوی دامن به روش حجمی شامل:

♦انواع پارچه متناسب با ساخت الگوی حجمی(متقال، پاتیس، ململ، ژرسه)

♦ملزومات برجسته کاری مانکن در الگوی حجمی ( پشم شیشه، سوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاقی، کاموا، ماژیك، نخ، مل، قیچی)

♦روش اندازه گیری قسمت های مختلف مانکن در پایین تنه(کمر، بلندی باسن، قد دامن، دور باسن کوچك و بزرگ( جهت ساخت الگوی حجمی دامن)

♦روش تطبیق اندازه های مانکن با اندام شخصی در پایین تنه جهت ساخت الگوی حجمی دامن    

♦روش طراحی انواع دامن روی مانکن جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦روش محاسبة مقدار پارچة انواع دامن اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوی حجمی

♦روش قرار دادن پارچه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی 

♦روش انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذجهت ساخت الگوی حجمی

♦روش کنترل نهایی پاترون انواع دامن جهت ساخت الگو ی حجمی دامن   

♦انتخاب پارچه متناسب با الگوی حجمی(متقال،پاتیس،ململ،ژرسه)

♦انتخاب ملزومات برجسته کاری مانکن ( پشم شیشه، سوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاقی، کاموا، ماژیك، نخ،مل، قیچی) بر اساس اختلاف سایز شخص با مانکن.

♦اندازه گیری قسمت های مختلف مانکن در پایین تنه ( کمر، بلندی باسن، قد دامن، دور باسن کوچوك و بزرگ ) جهت ساخت الگوی حجمی دامن.

♦تبدیل اندازه های مانکن اندام شخصی در پایین تنه(کمر، بلندی باسن، قد دامون، دور باسن کوچك و بزرگ ) جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦طراحی انواع دامن روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦محاسبة مقدار پارچة انواع دامن با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو ( تنگ، فون، ترک ها، کلوش ها، پیلی دار، برش  دار، چوین دار، قرینه، غیرقرینه، دراپه و والان دار) جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦قرار دادن و برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی دامن  

♦انتقال الگوی مدل ساز ی شده روی کاغذ جهت ساخت الگوی حجم ی دامن

 2- ساخت الگوی بالاتنه به روش حجمی شامل:

♦روش اندازه گیری قسمت هوا ی مختلف مانکن در بالاتنه( کمر، بلندی باسن، قد بالاتنة جلو، قد بالاتنة پشت،دور باسن سرشانه) جهت ساخت الگوی حجمی دامن

♦روش تطبیق اندازه های مانکن با اندام شخصی در بالاتنه جهت ساخت الگوی حجمی بالاتنه

♦روش طراحی انواع بالاتنه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی 

♦روش محاسبة مقدار پارچه با اضافه درز در هر یك از قطعات الگوی انواع بالاتنه جهت ساخت الگوی حجمی 

♦روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل انتخاب شده

♦روش انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذ جهت ساخت بالاتنه حجمی

♦روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی بالاتنه

♦روش کنترل نهایی پاترون بالاتنه حجمی

♦اندازه گیری قسمت های مختلف مانکن در بالاتنه (کمر، بلندی باسن، قد بالاتنة جلو، قد بالاتنة پشت، دور باسن، سرشانه ) جهت ساخت الگوی حجمی دامن 

♦تطبیق اندازه های مانکن با اندام شخصی در بالاتنه جهت ساخت الگوی حجمی بالاتنه

♦طراحی انواع بالاتنه رو ی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی

♦محاسبة مقدار پارچة اساس بالاتنة حجمی

♦محاسبة مقدار پارچة بالاتنه جهت انتقال ساسون ها در بالا تنه ( فرانسوی، حلقة گردن، حلقة آستین، درز پهلو، خط مرکزی جلو، سرشانه، کمر) 

♦محاسبة مقدار پارچة بالاتنه جهت انواع برش ها ( عصایی، پرنسسی، برش افقی توأم با چین یا پیلی، برش های گرد)

♦انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن رو ی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی انواع بالاتنه

♦انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذ جهت ساخت الگو ی حجمی بالاتنه

♦کنترل نهایی پاترون بالاتنة حجمی

3- ساخت الگوی آستین به روش حجمی شامل:

♦روش اندازه گیری قسمت های مختلف دست در اندام شخص ( قدآستین، دوربازو، دورمچ، دورحلقه آستین ( جهت ساخت دست مانکن)
♦ملزومات ساخت دست مانکن (پشم شیشه، سوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاقی، کاموا، ماژیك، نخ، مل،قیچی) 
♦روش ساخت دست مانکن ( الگوی اساس آستین ساده)
♦روش اتصال دست به مانکن جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦روش تطبیق دست ساخته شده با اندام مانکن
♦روش طراحی انواع آستین روی دست مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦روش محاسبة مقدار پارچة انواع آستین با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل انتخاب شده جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای دست مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦روش انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذ بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی آستین  
♦روش کنترل نهایی پاترون انواع آستین جهت ساخت الگوی حجمی
♦اندازه گیری قسمت های مختلف دست در اندام شخص(قدآستین، دوربازو، دورمچ، دورحلقة آستین )جهت ساخت دست مانکن
♦انتخاب ملزومات ساخت دست مانکن (پشم شیشه، سوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاقی، کاموا، ماژیك، نخ، مل،قیچی) 
♦ساخت دست مانکن (الگوی اساس آستین ساده)
♦اتصال دست به مانکن جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦تطبیق دست ساخته شده با اندام مانکن
♦طراحی انواع آستین روی دست مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦محاسبة مقدار پارچة انواع آستین با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوهای حجمی ساده، سرخود جدا، شومیزیه، رگلان، کیمونو، دراپه، چین دار )  
♦برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل انتخاب شده جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦روش کنترل نهایی پاترون انواع آستین جهت ساخت الگوی حجمی
♦اندازه گیری قسمت های  مختلف دست در اندام شخص( قدآستین، دوربازو، دورم،، دورحلقة آستین(جهت ساخت دست مانکن
♦انتخاب ملزومات ساخت دست مانکن )پشم شیشه، سوزن، سوزن سرکج، سنجاق بلند، جاسنجاقی، کاموا، ماژیك، نخ، مل،قیچی 
♦ساخت دست مانکن (الگوی اساس آستین ساده)
♦اتصال دست به مانکن جهت ساخت الگوی حجمی آستین 
♦تطبیق دست ساخته شده با اندام مانکن 
♦طراحی انواع آستین روی دست مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦محاسبة مقدار پارچة انواع آستین با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوهای حجمی (ساده، سرخود جدا، شومیزیه، رگلان، کیمونو، دراپه، چین دار )   
♦برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل انتخاب شده جهت ساخت الگوی حجمی آستین
♦انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی آستین 
♦انتقال الگوی پارچه ای روی کاغذ بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی آستین  
♦کنترل نهایی پاترون انواع آستین

4- ساخت الگوی یقه به روش حجمی شامل:

♦روش اندازه گیری یقه (دورگردن، بازی یقه، پهنای یقه) جهت ساخت الگوی حجمی
♦روش طراحی انواع یقه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی 
♦روش محاسبة مقدار پارچه انواع یقه با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوی حجمی  
♦روش قرار دادن پارچه روی مانکن جهت ساخت الگوی حجمی یقه  
♦روش برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل انتخاب شده جهت ساخت الگوی حجمی یقه
♦روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن روی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی یقه 
♦روش انتقال الگوی پارچه ای مدل سازی شده روی کاغذ جهت ساخت الگوی حجمی یقه    
♦روش کنترل نهایی پاترون انواع یقه جهت ساخت الگوی حجمی
♦اندازه گیری یقه (دورگردن، بازی یقوه، پهنا ی یقه ( جهت ساخت الگوی حجمی  )
♦طراحی یقه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦محاسبة مقدار پارچه انواع یقه با اضافه درز در هر یك از قطعات الگو جهت ساخت الگوی حجمی(سادۀ خطی، ایستاده برگردان پایه دار و بدون پایه، دراپه ها و والان دار )
♦ قرار دادن پارچه روی مانکن جهت ساخت الگوی حجمی یقه 
♦برش پارچه های محاسبه شده روی مانکن بر اساس مدل

♦انتخاب شده جهت ساخت الگوی حجمی یقه
♦انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن رو ی پارچه جهت ساخت الگوی حجمی یقه
♦انتقال الگوی پارچه ای مدل سازی شده روی کاغذ جهت ساخت الگوی حجمی یقه
♦کنترل نهایی پاترون انواع یقه

 5- مدل سازی لباس به روش حجمی شامل:

♦  انواع مدل سازی لباس زنانه جهت ساخت الگوی حجمی 
♦روش طراحی انواع لباس زنانه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦روش محاسبة مقدار پارچه براساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی  
♦روش قرار دادن و برش پارچة محاسبه شوده روی مانکن جهت ساخت الگوی حجمی  
♦روش انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن براساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی    
♦روش انتقال الگوی مدل سازی شده روی کاغذ جهت ساخت الگوی حجمی
♦ روش کنترل نهایی پاترون انواع لباس زنانه 
♦مدل سازی لباس زنانه ( تنگ، گشاد، فانتزی، غیرقرینه)
♦طراحی انواع لباس زنانه روی مانکن بر اساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦انتخاب نوع پارچه براساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی 
♦محاسبه مقدار پارچه براساس مدل جهت ساخت الگو ی حجمی
♦قرار دادن و برش پارچه محاسبه شده روی مانکن جهت ساخت الگوی حجمی  
♦انتقال نقاط و خطوط راهنمای مانکن براساس مدل جهت ساخت الگوی حجمی
♦انتقال الگوی مدل سازی شده روی کاغذ جهت ساخت الگوی حجمی
 ♦کنترل نهایی پاترون انواع لباس زنانه


جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/8550