سری دوز سرویس خواب

توضیحات کامل دوره

شناسنامه دوره آموزش سری دوز سرویس خواب:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار): 753420510030002

 طول دوره: 2 الی 3 ماه
مهارت پیشنیاز:
ندارد
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت
مشاغل مرتبط: قبيل پارچه فروش و خرازی
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


 سرفصل های دوره آموزش سری دوز سرویس خواب:
سرفصل های دوره سری دوز سرویس خواب مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.


1- انجام دوخت اوليه سرویس خواب شامل:
♦انواع نخ دوخت دستی (پلری اسرتر، مرسریزه، عمامه، دمسه ، ابریشمی)
♦روش دوخت كوك با دست (كوك ساده، بخيه، بخيه تزیينی، كوك شل، دندان موشی، رومی، مورب، زنجيره و ...)
♦روش دوخت درز(ساده، دو درزه یا فرانسوی، دوبله شکسته، دوبله خوابيده، منحنی، زاویه، گوشه درزها)
♦روش پاكدوزی با دست و چرخ
♦روش پس دوزی (تودوزی یا لبه دوزی) با دست، زانفيکس، پريچ رل یا لب تو، مخفی یا لغزشی، زیگزاگ، تور یا نو ارگان
♦انواع زیپ (فلزی، پلاستيکی، متری، مخفی، جداشونده)
♦روش دوخت نوار اریب، بندینك، مغزی و قيطان
♦روش دوخت دكمه و جادكمه
♦روش دوخت چين و پيلی )دستی، ماشينی
♦روش اتصال لایی (كاغذی، پارچه ای، دورو یا زانفيکس)
♦روش دوخت تور (یك لبه، دو لبه، روبان كش، كتانی، دانتل و......)
♦روش دوخت ریشه (ساده و آویز دار)
♦روش دوخت كش (نيم سانتی، یك ساعتی ، دو سانتی، تودار ،پلیسه)
♦انواع چسب های اسکاچی(جداشونده،نر و ماده)
♦انتخاب نخ دوخت دستی (پلی استر، مرسریزه، عمامه، دمسه، ابریشمی)
♦دوخت كوك با دست (كوك ساده، بخيه، بخيه تزیينی، كوك شل،دندان موشی،رومی،مورب،زنجیره و ....)
♦دوخت درز (ساده، دو درزه یا فرانسوی، دوبله شکسته، دوبله خوابیده،منحنی،زاویه،گوشه درزها)
♦پاكدوزی با دست و ماشين دوخت
♦پس دوزی (تودوزی یا لبه دوزی با دست، زانفيکس، پيچ رل یا لب تو مخفی یا لغزشی، زیگزاگ، تور یا نو ارگان)
♦دوخت زیپ (یك طرفه، دو طرفه، مخفی)
♦دوخت نوار اریب (ساده و برجسته)، بندینك فرانسوی، مغزی و قیطان)
♦ دوخت دكمه و جادكمه
♦دوخت چين و پيلی (دستی، ماشينی)
♦اتصال لایی (كاغذی، پارچه ای، دورو یا زانفيکس)
♦دوخت تور (یك لبه، دو لبه، روبان كشی، كتانی، دانتل و....)
♦دوخت ریشه (ساده و آویز دار)
♦دوخت كش (نيم سانتی، یك سانتی، تودار، پليسه)
♦دوخت چسب های اسکاچی(جداشونده، نر و ماده)

 

2- ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان شامل:
♦انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد، گراف، پوستی و ...)
♦ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦روش اندازه گيری سرویس خواب كودك و نوجوان با استفاده از  اندازه های استاندارد
♦ انواع طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوان
♦روش ترسيم الگوی سرویس خواب كودك
♦روش ترسيم الگوی سرویس خواب نوجوان
♦انتخاب كاغذ ترسيم الگو (سفيد، گراف، پوستی و ...)
♦انتخاب ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦اندازه گيری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان
♦اندازه گيری سرویس خواب كودك و نوجوان برا استفاده از اندازه های استاندارد
♦انتخاب طرح با توجه به سرویس خواب كودك و نوجوان
♦ترسيم الگوی سرویس خواب كودك
♦ترسيم الگوی سرویس خواب نوجوان


3- دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان شامل:
♦انواع پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و...)
♦روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن
♦روش انتقال الگو روی پارچه
♦روش برش سرویس خواب كودك
♦روش برش سرویس خواب نوجوان
♦روش آماده سازی رویه ی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه به طرح
♦انواع تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی گلدوزی و...) با توجه به طرح و مدل
♦روش حجم سازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحرك
♦روش حجم سازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحرك
♦روش حجم دار كردن با استفاده از پشم شيشه، ابر، الياف
♦روش حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦روش دوخت زیپ به آستر روتختی
♦روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب كودك و نوجوان
♦روش دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب كودك و نوجوان
♦انواع اتو ( ساده ، بخار ، پرس)
♦انواع ملزومات اتوكاری (ميز اتو، بالشتك ، ژانت ، پارچه واسط و ...)
♦روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب كودك و نوجوان
♦انتخاب پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و ... )با توجه به مدل
♦تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن
♦انتقال الگو روی پارچه
♦برش سرویس خواب كودك
♦برش سرویس خواب نوجوان
♦آماده سازی رویه ی سرویس خواب كودك و نوجوان با توجه به طرح
♦دوخت تزئینات(تکه دوزی،روبان دوزی،اپلیکه دوزی،پارچه سازی،گلدوزی و....)با توجه به مدل
♦حجم سازی سرویس خواب كودك با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم سازی سرویس خواب نوجوان با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم دار كردن با استفاده از پشم شيشه ، ابر، الياف
♦حجم سازی با استفاده از پشم شيشه ، ابر و الياف با دست و چرخ
♦دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦دوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب
♦دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب
♦انتخاب اتو ( ساده ، بخار ، پرس) با توجه به نوع پارچه
♦انتخاب ملزومات اتوكاری (ميز اتو، بالشتك،ژانت، پارچه واسط و ...)

4- ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال شامل:
♦انواع كاغذ ترسيم الگو (سفيد ، گراف، پوستی و ...)
♦ملزومات ترسيم الگو (متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦روش اندازه گيری سرویس خواب بزرگسال با توجه به اندازه استاندارد
♦انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازه های استاندارد
♦انواع طرح با توجه به سرویس خواب بزرگسال
♦روش ترسيم الگوی متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦روش ترسيم الگوی روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد
♦انتخاب ملزومات ترسيم الگو(متر، خط كش، گونيای خياطی و ...)
♦اندازه گيری انواع مختلف سرویس خواب بزرگسال
♦انتخاب انواع روبالشی و متکا با توجه به اندازه های استاندارد
♦انتخاب طرح روتختی یك نفره و دونفره بزرگسال
♦ترسيم الگوی متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦ترسيم الگوی روتختی یك نفره و دونفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد

5- دوخت سرویس خواب بزرگسال شامل:
♦انواع پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و...)
 ♦روش محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض و طول آن
♦روش انتقال الگو روی پارچه
♦روش برش انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن با توجه به اندازه های استاندارد
♦روش برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد
♦روش آماده سازی رویه روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدل روش دوخت تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی، گلدوزی و ...) با توجه به طرح و مدل
♦روش حجم سازی سرویس خواب بزرگسال به دو روش ثابت و متحرک
♦روش حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦روش دوخت انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦روش دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦روش دوخت زیپ به آستر روتختی
♦روش دوخت چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦روش دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦انواع اتو (ساده ، بخار ، پرس)
♦انواع ملزومات اتوكاری(ميز اتو، بالشتك،ژانت، پارچه واسط و....)
♦ روش اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسال
♦انتخاب پارچه (نخی، ساتن، پاناما، دانتل، مخمل، حریر، تافته، آستری و ... با توجه به مدل
♦تعيين مقدار پارچه با توجه به عرض آن
♦انتقال الگو روی پارجه
♦برش روتختی یك نفره و دو نفره بزرگسال با توجه به اندازه های استاندارد
♦آماده سازی رویه ی روتختی بزرگسال با توجه به طرح و مدل
♦دوخت انواع تزئينات (تکه دوزی، روبان دوزی، اپليکه دوزی، پارچه سازی، گلدوزی و...) با توجه به طرح و مدل
♦حجم سازی سرویس خواب بزرگسال با دو روش ثابت و متحرك
♦حجم سازی با استفاده از پشم شيشه، ابر و الياف با دست و چرخ
♦دوخت انواع متکا، تشك، روبالشی، ملحفه و كوسن
♦دوخت آستر به دو روش متحرك و ثابت
♦دوخت زیپ به آستر روتختی
♦دوختن چسب اسکاچی با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦دوخت دكمه، جادكمه و بندینك با توجه به مدل سرویس خواب بزرگسال
♦انتخاب اتو (ساده ، بخار ، پرس) با توجه به نوع پارچه
♦انتخاب ملزومات اتوكاری(ميزاتو، بالشتك،ژانت،پارچه واسط و...)
♦اتوكاری قسمت های مختلف سرویس خواب بزرگسال


جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید