مانتودوز

توضیحات کامل دوره

 مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های دوخت مانتوی اجتماع،دوخت مانتوی مجلسی، دوخت مانتوی مشاغل، دوخت مانتوی فانتزی و دوخت مانتوی اسپرت را در بر می گیرد.

شناسنامه دوره آموزش مانتو دوز

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار):753120510050002

طول دوره:1الی2ماهه

مهارت پیش نیاز:نازکدوز زنانه با کد753120510001

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبطپارچه فروش، خرازی و تولید پوشاک زنانه

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش مانتودوز:

سرفصل های دوره آموزش مانتو دوز مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- دوخت مانتوی اجتماع شامل:
♦   روش دوخت انواع برش جلو متناسب با مانتوی اجتماع
♦  روش دوخت انواع برش پشت مانتو متناسب با مانتوی  اجتماع
♦  روش دوخت انواع فرم مانتوی اجتماع (راسته، چین در شانه، گشادی در لبه دامن«فون» ، غیر قرینه و ترک)
♦  روش اتصال لایی به قسمت های مختلف مانتوی اجتماع (یقه، سجاف ، مچ و...)
♦  روش دوخت انواع مغزی در برش های مانتوی اجتماع
♦  روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی اجتماع (خطی، برگرد، مسطح و ایستاده(
♦  روش دوخت انواع سجاف متناسب با فرم یقه در مانتو ی اجتماع
♦  روش دوخت انواع فرم آستین جدا وسرخود متناسب با مانتوی اجتماع
♦  روش دوخت انواع مچ سر خود و جدا متناسب با مانتوی اجتماع
♦  روش لبه دوزی پایین مانتوی اجتماع (دستی ، زانفیکس، چرخ و ...)
♦  روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع برش متناسب با مانتوی اجتماع (از سرشانه حلقه،آستین و حلقه گردن(
♦  دوخت انواع برش از سر شانه، حلقه آستین وحلقه گردن به همراه انتقال به دهانه جیب
♦  دوخت انواع برش پشت (برش از سر شانه، حلقه گردن و حلقه آستین) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع فرم مانتوی اجتماع (با برش افقی در جلو وپشت  در جلو و پشت در قسمت حلقه آستین وانتقال پرنس به این
برش ها جهت چین یا پیلی(
♦  دوخت انواع فرم مانتوی ترک (راسته، فون) متناسب مانتو اجتماع
♦  اتصال لایی به قسمت های مختلف مانتوی اجتماع (یقه، سجاف ، مچ(
♦  دوخت انواع مغزی در برش های مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع یقه خطی( گرد، هفت) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع یقه برگرد (جدا، سر خود) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع یقه ایستاده(جدا،سرخود) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع سجاف یقره خطی (گرد، هفت) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع سجاف یقه برگرد ( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع سجاف یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع سجاف یقه ایستاده(جدا، سرخود) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع آستین جدا (ساده،مجی)متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع آستین سر خود (رگلان ،کیمونو)متناسب بامانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع مچ جدا (ساده، دوبل) متناسب با مانتوی اجتماع
♦  دوخت انواع مچ سرخود (دوبل ،سرخود، دوبل سجاف دار(  متناسب با مانتوی اجتماع
♦  پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی اجتماع
♦  لبه دوزی پایین مانتوی اجتماع (دستی ، زانفیکس، چرخ(
♦  اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی اجتماع

2- دوخت مانتوی مجلسی شامل:
♦  روش دوخت انواع برش جلو متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع برش پشت متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت ساسون جلو و پشت متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع مانتوی مجلسی(راسته، فون وآزاد (
♦  روش دوخت انواع مانتو جلو باز (خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه) متناسب برا مانتو ی مجلسی
♦  روش دوخت درزهای(داخلی صاف، گوشه دار ومنحنی(  متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش اتصال لایی به قسمتهای مختلف (یقه ، سجاف و...) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی مجلسی (خطری، برگرد، مسطح وایستاده(
♦  روش دوخت انواع سجاف متناسب با فرم یقه در مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع آستین (جدا و سرخود) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی متناسب با مانتوی  مجلسی
♦  روش دوخت انواع چین ، پیلی وگوده متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو و جیب های  تزئینی) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش دوخت تزئینات متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مجلسی
♦  روش لبه دوزی پایین مانتوی مجلسی (دستی ، زانفیکس، چرخ و...)
♦  روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع برش های جلو(افقی«بالای خط کف حلقه،کف حلقه ، خط سینه ، زیر خط سینه ،کمر و باسن»و عمودی «از سر شانه،حلقه آستین،حلقه گردن و... »متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع برش های پشت (افقی «بالای خط کف حلقه،کف حلقه،خط سینه،زیر خط سینه،کمر و باسن»عمودی« سر شانه،حلقه استین،حلقه گردن و... » متناسب با مانتو مجلسی
♦  دوخت ساسون جلو ( سرشانه ،زیر سینه ،حلقه آستین،زیر حلقه آستین،محل تلاقی خط کمر باپهلو، حلقه گردن، خط مرکزی جلو و...) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت ساسون پشت(سرشانه ، حلقه گردن،کمر) متناسب بامانتوی مجلسی
♦  دوخت مانتوی راسته (برش دار، بدون برش)متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت مانتوی فون(ترک ، برش در کمر)متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع مانتو جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف - دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت درزهای داخلی (صاف، گوشه دار با زاویة داخلی، گوشه دار با زاویة خارجی، منحنی مقعّر، منحنی محدّب (
متناسب با مانتوی مجلسی
♦  اتصال لایی به قسمتهای مختلف(یقه و سجاف و...) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع یقه خطی(گرد، هفت)متناسب با مانتو مجلسی
♦  دوخت انواع یقه برگرد ( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسب بامانتوی اجتماع مجلسی
♦  دوخت انواع یقه ایستاده(جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع سجاف یقه خطی (گرد، هفت) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع سجاف یقه برگرد ( جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع سجاف یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسببا مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع سجاف یقه ایستاده (جدا ،سر خود) متناسب بامانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع آستین جدا (پیلی دار ،کلوش، پفی و..متناسب  با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع آستین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با  مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی (فلزی، پلاستیکی، متری، مخفی، مجزا ) متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع چین ، پیلی وگوده متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو و جیب های تزئینی(  متناسب با مانتوی مجلسی
♦  دوخت تزئینات متناسب با مانتوی مجلسی
♦  پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مجلسی
♦  لبه دوزی پایین مانتوی مجلسی (دستی ، زانفیکس، چرخ (
♦  اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی مجلسی

3- دوخت مانتوی مشاغل شامل:
♦  روش دوخت انواع برش های افقی و عمودی در قسمت جلو، متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت انواع برش های افقی و عمودی در قسمت پشت ، متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت ساسون جلو و پشت متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت انواع دوخت مانتوی مشاغل(راسته، فون وآزاد(
♦  روش دوخت انواع مانتوی جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیرقرینره )متناسب درمانتوی مشاغل
♦  روش اتصال لایی به قسمت های مختلف مانتوی مشاغل(یقه، سجاف، مچ و ...)
♦  روش دوخت انواع مانتوی اداری بابرش ( عمرودی وافقی همراه با دهانه جیب)
♦  روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی مشاغل (خطری، برگرد، مسطح و ایستاده(
♦  روش دوخت انواع سجاف متناسب با فرم یقه متناسب درمانتوی مشاغل
♦  روش دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو، فیلتاب ( متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت انواع آستین (جدا و سرخود) در مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت چاک پیلی آستین و پشت مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت جادکمه (ساده ، فیلتاب،برجسته) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش دوخت مغزی بین برشهای مانتوی مشاغل
♦  روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مشاغل
♦  روش لبه دوزی پایین مانتوی مشاغل (دستی ، زانفیکس، چرخ(
♦  روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع برش های جلو(افقی«بالای خط کف حلقه،کف حلقه ، خط سینه ، زیر خط سینه ،کمر و باسن»و عمودی «از سر شانه،حلقه آستین،حلقه گردن و... »متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع برش های پشت (افقی «بالای خط کف حلقه،کف حلقه،خط سینه،زیر خط سینه،کمر و باسن»عمودی« سر شانه،حلقه استین،حلقه گردن و... » متناسب با مانتو مشاغل
♦  دوخت ساسون جلو ( سرشانه ،زیر سینه ،حلقه آستین،زیر حلقه آستین،محل تلاقی خط کمر باپهلو، حلقه گردن، خط مرکزی جلو و...) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت ساسون پشت(سرشانه ، حلقه گردن،کمر) متناسب بامانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی راسته (برش دار، بدون برش)متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی فون(ترک ، برش در کمر)متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع مانتو جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت درزهای داخلی (صاف، گوشه دار با زاویة داخلی، گوشه دار با زاویة خارجی، منحنی مقعّر، منحنی محدّب (
متناسب با مانتوی مشاغل
♦  اتصال لایی به قسمتهای مختلف(یقه و سجاف و...) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه خطی(گرد، هفت)متناسب با مانتو مشاغل
♦  دوخت انواع یقه برگرد ( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسب بامانتوی اجتماع مشاغل
♦  دوخت انواع یقه ایستاده(جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه خطی (گرد، هفت) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه برگرد ( جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسببا مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه ایستاده (جدا ،سر خود) متناسب بامانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع آستین جدا (پیلی دار ،کلوش، پفی و..متناسب  با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع آستین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با  مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی (فلزی، پلاستیکی، متری، مخفی، مجزا ) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع چین ، پیلی وگوده متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو و جیب های تزئینی(  متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت تزئینات متناسب با مانتوی مشاغل
♦  پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مشاغل
♦  لبه دوزی پایین مانتوی مجلسی (دستی ، زانفیکس، چرخ (
♦  اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی مشاغل

4- دوخت مانتوی فانتزی شامل:
♦  روش دوخت انواع مانتوی فانتزی (راسته ، فون، دراپه، چین  دار (
♦  روش دوخت انواع مدل مانتوهای فانتزی باتوجه به جنسیت پارچه(حریر، ریون، مخمل ، ساتن و...)
♦  روش دوخت انواع مانتوی فانتزی جلو باز(خط مرکزی کنار -هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه و غیر قرینه(
♦  روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی فانتزی(خطی، برگرد، مسطح ، ساده و ایستاده(
♦  روش دوخت انواع سجاف یقه مانتوی فانتزی(خطی، برگرد، مسطح ، ساده وایستاده(
♦  روش دوخت انواع فرم آستین (جدا و سرخود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش نصب لایی به قطعات مختلف مانتو ی فانتزی( یقه، سجاف، مچ (
♦  روش دوخت انواع جیب (داخل درز،فیلتاب،جیب رو) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش استفاده از پایة ظریف دوزی جهت دوخت درز  فرانسوی برای پارچه های ظریف متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت انواع کمر(ساده ، سجاف دار ، کش دار ، لیفه ای و منحنی)متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت انواع مچ ( سرخود و جدا) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت اپل ( ساده و رگلان (
♦  روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش لبه دوزی پایین مانتوی فانتزی )دستی ، زانفیکس، چرخ (
♦  روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی فانتزی
♦  دوخت مانتوی راسته(برش دار،بدون برش،چین دار ،غیر قرینه(
♦  دوخت مانتوی فون(ترک ، برش در کمر، غیر قرینه)متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت مانتوی آزاد(کیمونو، رگلان، چین دار، غیر قرینه) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع برش های جلو(افقی«بالای خط کف حلقه،کف حلقه ، خط سینه ، زیر خط سینه ،کمر و باسن»و عمودی «از سر شانه،حلقه آستین،حلقه گردن و... »متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع برش های پشت (افقی «بالای خط کف حلقه،کف حلقه،خط سینه،زیر خط سینه،کمر و باسن»عمودی« سر شانه،حلقه استین،حلقه گردن و... » متناسب با مانتو مشاغل
♦  دوخت ساسون جلو ( سرشانه ،زیر سینه ،حلقه آستین،زیر حلقه آستین،محل تلاقی خط کمر باپهلو، حلقه گردن، خط مرکزی جلو و...) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت ساسون پشت(سرشانه ، حلقه گردن،کمر) متناسب بامانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی راسته (برش دار، بدون برش)متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی فون(ترک ، برش در کمر)متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع مانتو جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت درزهای داخلی (صاف، گوشه دار با زاویة داخلی، گوشه دار با زاویة خارجی، منحنی مقعّر، منحنی محدّب (
متناسب با مانتوی مشاغل
♦  اتصال لایی به قسمتهای مختلف(یقه و سجاف و...) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه خطی(گرد، هفت)متناسب با مانتو مشاغل
♦  دوخت انواع یقه برگرد ( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسب بامانتوی اجتماع مشاغل
♦  دوخت انواع یقه ایستاده(جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه خطی (گرد، هفت) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه برگرد ( جدا، سرخود) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه مسطح (خوابیده، پایه دار) متناسببا مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه ایستاده (جدا ،سر خود) متناسب بامانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع سجاف یقه انگلیسی متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع آستین جدا (پیلی دار ،کلوش، پفی و..متناسب  با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع آستین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با  مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی (فلزی، پلاستیکی، متری، مخفی، مجزا ) متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع چین ، پیلی وگوده متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو و جیب های تزئینی(  متناسب با مانتوی مشاغل
♦  دوخت تزئینات متناسب با مانتوی مشاغل
♦  پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی مشاغل
♦  لبه دوزی پایین مانتوی مجلسی (دستی ، زانفیکس، چرخ (
♦  اتوکاری قسمت های مختلف مانتوی مشاغل

5- دوخت مانتوی اسپرت شامل:
♦  روش دوخت انواع مانتوی فانتزی (راسته ، فون، دراپه، چین دار )
♦  روش دوخت انواع مدل مانتوهای فانتزی باتوجه به جنسیت پارچه(حریر، ریون، مخمل ، ساتن و…)
♦  روش دوخت انواع مانتوی فانتزی جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه و غیر قرینه(
♦  روش دوخت انواع فرم یقه مانتوی فانتزی(خطی، برگرد، مسطح ، ساده و ایستاده(
♦  روش دوخت انواع سجاف یقه مانتوی فانتزی(خطی، برگرد، مسطح ، ساده وایستاده(
♦  روش دوخت انواع فرم آستین (جدا و سرخود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش نصب لایی به قطعات مختلف مانتو ی فانتزی( یقه، سجاف، مچ (
♦  روش دوخت انواع جیب (داخل درز،فیلتاب،جیب رو) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش استفاده از پارچه ظریف دوزی جهت دوخت درز فرانسوی برای پارچه های ظریف متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت انواع کمر(ساده ، سجاف دار ، کش دار ، لیفه ای و منحنی)متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت انواع مچ ( سرخود و جدا) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش دوخت اپل ( ساده و رگلان (
♦  روش پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی فانتزی
♦  روش لبه دوزی پایین مانتوی فانتزی (دستی ، زانفیکس، چرخ (
♦  روش اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی فانتزی
♦  دوخت مانتوی راسته(برش دار،بدون برش،چین دار ،غیر قرینه(
♦  متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت مانتوی فون(ترک ، برش در کمر، غیر قرینه،(متناسرب برای مانتوی فانتزی
♦  دوخت مانتوی آزاد(کیمونو، رگلان، چین دار، غیر قرینه) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  بالای خط کف حلقه ،کف « دوخت انواع برش های جلو)افقی از « و عمودی » حلقه ،خط سینه ،زیر خط سینه ،کمر و باسن متناسب برای)» سرشانه ،حلقه آستین وحلقه گردن ،برش همراه جیب مانتوی فانتزی
♦   دوخت انواع برش های پشت (افقی بالای خط کف حلقه ،کف حلقه ،خط سینه ،زیر خط سینه ،کمر و باسن عمودی فانتزی » سرشانه،حلقه آستین وحلقه گردن متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت ساسون جلو ( سرشانه ،زیر سینه،حلقه آستین،زیر حلقه آستین، محل تلاقی خط کمر باپهلو، حلقه گردن، خط مرکزی جلو(
♦  متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع مدل های مانتوهای فانتزی باتوجه به جنسیت پارچه)حریر،ریون، مخمل ، ساتن )
♦  دوخت انواع مانتوی فانتزی جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یك ردیف دکمه، دو ردیف دکمه و غیر قرینه(
♦  نصب لایی به قطعات مختلف مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع یقه خطی(گرد، هفت)متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع یقه برگرد( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع یقه مسطح(خوابیده، پایه دار ) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع یقه ایستاده(جدا، سرخود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع سجاف یقه خطی0گرد، هفت) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع سجاف یقه برگرد(جدا وسرخود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع سجاف یقه مسطح(خوابیده و پایه دار) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع سجاف یقه ایستاده (جدا ، سر خود) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع آستین جدا (کلوش،پیلی دار، آستین با کاپ برجسته ، ساده، مچی) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع آستین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با مانتو ی فانتزی
♦  دوخت آستین دو تکه متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع مچ جدا (ساده، دوبل) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع مچ سرخود(دوبل سرخود ، دوبل سجاف دار ) متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو ، فیلتاب )در مانتوی فانتزی
♦  استفاده از پایة ظریف دوزی جهت دوخت درز فرانسوی برای پارچه های ظریف متناسب با مانتوی فانتزی
♦  دوخت  اپل ( ساده و رگلان (
♦  پاکدوزی درزها متناسب با مانتوی فانتزی
♦  لبه دوزی پایین مانتوی فانتزی (دستی ، زانفیکس، چرخ و ...)
♦  اتو کاری قسمت های مختلف مانتوی فانتزی