راسته دوز

توضیحات کامل دوره

شناسنامه دوره آموزش راسته دور:

کد بین المللیISCO (سازمان بین المللی کار):815320510100001

طول دوره: 1الی2ماه

مهارت پیش نیاز: ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط: شخصي دوز ماهر لباس زنانه و بنگاههای توليد کلان لباس

نوع آموزش:حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش راسته دوز:

سرفصل های دوره آموزش راسته دوز  مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- راه اندازي، سرويس ونگهداري ماشین هاي دوخت در كارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   انواع چيدمان یک کارگاه دوخت(توليدی((خطي))، شخصي(
♦   انواع ماشين دوخت صنعتي(راسته دوز، سردوز،مياندوز(
♦   انواع ماشين دوخت خانگي(همه کاره، سردوز،مياندوز(
♦   انواع سوزنهای ماشين دوخت(سرسوخته، دوقلو، ژوردوزی،  سه گوش،سوزن شمارة 9 تا 18 ،راسته دوز،سردوز، گلدوزی و ... )
♦   انواع نخ ماشينهای دوخت(پلي استر، نایلوني، ابریشمي، ابریشم  تابيده، ترویرا و ...)
♦   روش صحيح نخکشي انواع ماشين دوخت(راسته دوز،سردوز، همه کاره خانگي (
♦   انواع ماسوره و ماکو(فلزی، پلاستيکي، طلقي یا شيشه ای)
♦   انواع پایۀ متناسب باجنس پارچۀ ، نوع دوخت((ساده یا تزئيني((
♦   روش رفع عيوب احتمالي در کار با ماشين دوخت
♦   انواع قيچي برقي(خانگي، توليدی(
♦   انواع قيچي(ساده خانگي، برش کوچک، زیگزاگ، برش ضخيم،  نخچين دستي، کوچک نوک تيز، مخصوص چيدن تور(
♦   انواع پایۀ ماشين دوخت همه کاره خانگي(ساده دوزی همراه با  ميلۀ پنبه دوزی، دکمه دوزی، جادکمه دوزی ساده و کشویي،
♦   پسدوزی، پاکدوزی، رفو، رول در دو نوع، کوک شل و ...)
♦   انواع پایۀ زیپ ماشين دوخت خانگي(یک طرفه دارای دوجهت مخفي)
♦   انواع پایۀ تزئيني ماشين دوخت خانگي(چيندوزی، تکه دوزی، چشمه دوزی، حاشيه دوزی، قيطان دوزی، مخصوص لبه های چين، نوار اُریب دوزی، شکوفه دوزی، چين پليسه و...)
♦   انواع پایۀ ماشين دوخت صنعتي راسته دوز جهت دوخت درزها و لب تو(ساده، نيش، نيم پایه، یک پایه و ...)
♦   انواع پایۀ زیپ( دوپایه با فرورفتگي در جهت راست و چپ، مخفي ...)
♦   انواع پایۀ تزئيني( چين حرفهای در 3 مدل، چين پليسه، مغزی دوزی در اندازه های مختلف، مغزیدوزی دوبل، فولدر از پایۀ الل از شمارة 1 تا 9 برای لبتو، ظریفدوزی، تفلون، ابردوزی، پایۀ خط کشدار از شمارة16/3تا2/1، کشدوزی و ...)
♦   انواع پایه گان دوزی از شمارة 20 تا 50 جهت پاکدوزی درزها
♦   روش تميزکاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت(مسير عبور نخ، صفحه سوزن زیر پایۀ ماشين دوخت، دندانه های کار پيشبر،

قاب ماکو و ...)
♦   روش روغنکاری قسمتهای ماشين دوخت ( به جز تسمه و دینام)
♦   چيدمان کارگاه (استاندارد ارتفاع ميزهای برش، اتو، ماشين دوخت و صندلي)
♦   راه اندازی ماشين دوخت صنعتي(راسته دوز، سردوز،مياندوز(
♦   راه اندازی ماشين دوخت خانگي(همه کاره ،سردوز،مياندوز(
♦   استفاده از سوزن های ماشين دوخت متناسب با جنس پارچه و نوع دوخت(سرسوخته ، دوقلو، ژوردوزی، سه گوش و سوزن از شمارة 9 تا 18 ، راسته دوز،سردوز ،گلدوزی و ...
 ♦   جا انداختن سوزن ماشين دوخت (از نظر جهت قرارگرفتن در محفظۀ سوزن و بالارفتن سوزن درون محفظۀ سوزن(
♦   انتخاب نخ ماشين های دوخت(پلي اسيتر ، نایلوني ،ابریشيمي ،ابریشم تابيده ، ترویرا و ...)
♦   نخ کردن ماشين دوخت(عبور از مسير نخ کشي، قراردادن سوزن در بالاترین نقطۀ خود، عبور نخ در جهت عقربه های ساعت ازقسمت کشش نخ، عبور نخ از سوراخ سوزن(
♦   تنظيم کشش نخ رو متناسب با ضخامت پارچه، ضخامت نخ دوخت، نوع دوخت، جنس پارچه
♦   تنظيم کشش نخ ماسوره و بيرون کشيدن نخ دوخت
♦   انتخاب پایۀ مناسب با جنس پارچه، نوع دوخت ساده و یا تزئینی
♦   استفاده از انواع قيچي برقي(خانگي، توليدی(
♦   استفاده از جدول رفع عيوب احتمالي در کار با ماشين دوخت
♦   انتخاب قيچي متناسب با جنس پارچه(سادة خانگي، برش کوچک، زیگزاگ، برش ضخيم، نخ چين دستي، کوچيک نوک تيز، مخصوص چيدن تور(

♦   نصب پایۀ ماشين دوخت همه کارة خانگي( ساده دوزی ،همراه با ميلۀ پنبه دوزی، دکمه دوزی، جادکمه دوزی ساده وکشویي، پس دوزی، ♦   پاکدوزی، رفو، رول در دو نوع، کوک شل و...)
♦   نصب پایۀ زیپ ماشين دوخت خانگي(یکطرفه دارای دو جهت، مخفي(
♦   نصب پایۀ تزئيني ماشين دوخت خانگي(چين دوزی، تکه دوزی، چشمه دوزی، حاشيه دوزی، قيطان دوزی، مخصوص لبه های چين، نوار اُریبدوزی، شکوفه دوزی، چين پليسه و...)
♦   نصب پایۀ ماشين دوخت صنعتي راسته دوز (ساده، نيش، نيم پایه، یک پایه و ...)
♦   نصب پایۀ زیپ(دوپایه در جهت راست و چپ، مخفي و ...)
♦   نصب پایۀ تزئيني(چين حرفه ای در 3 مدل، چين پليسه،مغزی دوزی در اندازه های مختلف، مغزی  دوزی دوبل ،فولدر از شماره  8/1تا8/3،پایه اول از شماره 1تا9برای لب دوزی، ظریف دوزی،تفلون،ابر دوزی،پایه خط کش دار از شماره16/3تا2/1،کش دوزی و...)
♦   نصب پایه گان دوزی جهت پاکدوزی درزها
♦   تميزکاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت(مسير عبور نخ، صفحه سوزن زیر پایۀ ماشين دوخت، دندانه های کار پيشبر، قاب ماکو و ...)
♦   روغن کاری قسمتهای مختلف ماشين دوخت (به جز تسمه و دینام )
♦   استفاده از جدول عيوب ماشين دوخت
♦   تعویض لامپ انواع ماشين دوخت
♦   تعویض سوزن انواع ماشين دوخت
♦   تعویض روغن انواع ماشين دوخت

2- انجام دوخت اوّلیه دركارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   روش انتخاب مدل از روی طرح اصلي
♦   روش خواندن راهنمای تهيۀ الگوی آماده (علائم قراردادی تهيۀ الگو، علائم قراردادی خطوط نقشه، انواع نقشه با شمارة آن(
♦   انواع الياف پارچه(طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي(
♦   انواع الياف طبيعي(پنبه، پشم، ابریشم، کتان و ...)
♦   انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ویسکوز، نایلون، پلي استر، اکریليک ، ترویرا و ...)
♦   روش استفاده از جدول تناسبات نخ و پارچه و سوزن
♦   انواع علائم قراردادی منسوجات
♦   انواع علائم قراردادی الگو
♦   روش جمع آوری و بایگاني الگوها پس از اتمام کار
♦   روش استفاده از جدول شست و شو
♦   روش اتوکشي انواع پارچه
♦   انواع شيوه های انتقال الگو روی پارچه(کاربن، کوک شل، چرت زدن، صابون زدن و ...)
♦   انواع کوک با دست(ساده، بخيه، بخيۀ تزئيني، جسته، فرانسوی و بخيۀ پيکاني(
♦   انواع دوخت جهت درزها(ساده، دودرزه يا فرانسوی، دوبله، شکسته، دوبلۀ خوابيده(
♦   انواع پاکدوزی(با دست، با ماشين دوخت(
♦   انواع پاکدوزی با دست(ساده، دندان موشي، با نوار اُریب و ...)
♦   انواع پاکدوزی با قيچي زیگزاگ(قيچي زیگزاگ، قيچي زیگزاگ  همراه با دوخت ساده(
♦   انواع پاکدوزی با ماشين دوخت خانگي(با دوخت ساده، با دوخت زیگزاگ، با پایۀ مخصوص(
♦   انواع پاکدوزی توسط ماشين سردوز خانگي
♦   روش پاکدوزی توسط ماشين سردوز صنعتي
♦   انواع پسدوزی یا لبه دوزی با دست(زانفيکس، پيچ رول دو روش، مخفي، زیگزاگ(
♦   انواع لبه دوزی با ماشين دوخت خانگي(ساده، زیگزاگ، ژیتون،مخصوص، پایۀ رول)
♦   انواع درزها(داخلي صاف، گوشه دار با زاویۀ داخلي، گوشه دار با  زاویۀ خارجي، منحني مقعر، منحني محدب(
♦   انواع ساسون(مستقيم یک پيکانه، مستقيم دو پيکانه، مخفيیک پيکانه، منحني دو پيکانه، ساسون پيلي، ساسون درزدار(
♦   روش ایجاد چرت و کليپ در درزها و ساسونها انواع درز دوبله(باز، خوابيده(
♦   انواع درز مغزی دار(ساده و برجسته) همراه با پایۀ مغزی دوزی
♦   انواع مغزی برجسته(به درز مستقيم، به درز منحني، به درز گوشدار( همراه با پایۀ مغزی دوزی یک طرفه)
♦   انواع دوخت دودرزه(فرانسوی، دوتایي، پارچه های ضخيم خوابيده(
♦   پایۀ ظریفدوزی جهت دوخت درز فرانسوی برای پارچه های ظریف
♦   روش استفاده از کاغذ و نوار برای دوخت درز
♦   انواع چين(دستي، ماشيني، یک اندازه، با کش، با نوار، صدفي و دایرهای چند تکه(
♦   روش استفاده از پایۀ چين حرفه ای جهت چین ماشیني در سه مدل
 ♦   انواع نوار اُریب(باریک،پهن(
♦   انواع پایۀ فولدر جهت دوخت نوار اُریب یا روبان(از شمارة 8/1تا8/3)
♦   انواع گوشه ها(اتصال مورب دولبه در گوشه، اتصال و دوخت لب تو در گوشه ها، اتصال و دوخت گوشه در نواردوزی تزئيني،
♦   اتصال و دوخت گوشه در سجاف اُریب، اتصال و دوخت گوشه خارجي در سجاف اُریب، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي در سجاف
اُریب، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي در نواردوزی معمولي، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي در نواردوزی یک لا یي دولا، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي در نواردوزی یک لا یا دولا، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي نوار و چرخکاری روی آن به روش صنعتي، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي نوار و چرخکاری روی آن به روش صنعتي)
♦   روش دوخت انواع پيلي تزئيني(پيلي های ریز و درشت با چرخکاری بدون فاصله و با فاصله(
♦   انواع بندینک(ساده، برجسته و حلقه ای)
♦   انواع لایي(بي بافت، بافتدار(
♦   روش اتوکاری در مراحل تهيۀ دوخت(ساسون، درز پيلي، چين و...)
♦   خواندن راهنمای تهيۀ الگوی آماده
♦   استفاده از انواع الياف پارچه (طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي(
♦   استفاده از انواع الياف طبيعي(پنبه،پشم، ابریشم ، کتان و...)
♦   استفاده از انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ویسکوز،نایلون، پلي استر،اکریليک ،ترویرا و ...)
♦   استفاده از جدول تناسبات پارچه ، سوزن و نخ
 ♦   استفاده از انواع علائم بين المللي نگه داری منسوجات)
♦   تعيين علائم قراردادی الگو در مکان مناسب
♦   جمع آوری و بایگاني الگوها پس از اتمام کار
♦   استفاده از جدول شست و شو
♦   اتوکشي انواع پارچه
♦   انتخاب یکي از شيوه های انتقال الگو روی پارچه(کاربن،کوک شل، چرتزدن، صابون زدن و ...)
♦   استفاده از انواع کوک با دست(ساده، بخیه، بخۀ تزئيني،جسته، فرانسوی و بخيۀ پيکاني(
♦   استفاده از انواع دوخت جهت درزها(ساده، دودرزه يا فرانسوی، دوبله، شکسته، دوبلۀ خوابيده)
♦   استفاده از انواع پاکدوزی(با دست، با ماشين دوخت)
♦   استفاده از انواع پاکدوزی با دست(ساده، دندان موشي، با نوار اُریب ...)
♦   استفاده از پاکدوزی با قيچي زیگزاگ(قيچي زیگزاگ، قيچي زیگزاگ همراه با دوخت ساده)
♦   استفاده از پاکدوزی با ماشين دوخت خانگي(با دوخت ساده، با دوخت زیگزاگ، با پایۀ مخصوص(
♦   دوخت پاکدوزی توسط ماشين سردوز خانگي
♦   دوخت پاکدوزی توسط ماشين سردوز صنعتي
♦   دوخت پسدوزی یا لبه دوزی با دست(زانفيکس، پيچ رول دو روش، مخفي، زیگزاگ(
♦   دوخت لبه دوزی با ماشيين دوخت خانگي(ساده، زیگزاگ، ژتون مخصوص، پایۀ رول(
♦   دوخت درزها(داخلي صاف، گوشه دار با زاویۀ داخلي، گوشدار با زاویۀ خارجي، منحني مقعر، منحني محدب(
♦   ایجاد چرت و کليپ در درزها و ساسونها
♦   دوخت ساسون(مستقيم یک پيکانه، مستقيم دو پيکانه، منحني یک پيکانه، منحني دو پيکانه، ساسون پيلي، ساسون درزدار(
♦   دوخت درز دوبله(باز، خوابيده(
♦   دوخت درز مغزیدار(ساده و برجسته) همراه با پايۀ مغزی دوزی
♦   دوخت مغزی برجسته(به درز مستقيم، به درز منحني، به درزگوشه دار) همراه با پایۀ مغزی دوزی یک طرفه
♦   دوخت دودرزه(فرانسوی، دوتایي، پارچه های ضخيم، خوابيده(
♦   استفاده از پایۀ ظریف دوزی جهت دوخت درز فرانسيوی برای پارچه های ظریف
♦   استفاده از کاغذ و نوار برای دوخت درز
♦   دوخت چين(دستي، ماشيني، یک اندازه، با کش، با نوار، صدفي و دایرهای چند تکه(
♦   استفاده از پایۀ چين جهت چين ماشيني
♦   دوخت نوار اُریب(برش، تا کردن، یک قطعه کردن، دوختن(
♦   استفاده از پایۀ فولدر جهت دوخت نوار اُریب و روبان از شمارة8/1تا4/3
♦   دوخت انواع گوشه ها(اتصال مورب دولبه در گوشه، اتصال و دوخت لب تو در گوشه ها، اتصال و دوخت گوشه در نواردوزی  تزئيني، اتصال و دوخت گوشه در سجاف اُریب، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي در سجاف اُریب، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي در سجاف اُریب، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي در نواردوزی معمولي، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي در نواردوزی یک لا یا دولا، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي در نواردوزی یکلا یا دولا، اتصال و دوخت گوشۀ داخلي نوار و چرخکاری روی آن به روش صنعتي، اتصال و دوخت گوشۀ خارجي نوار و چرخکاری روی آن به روش صنعتي)
♦   دوخت پيلي تزئيني( پيلي های ریز و درشت با چرخ کاری بدون فاصله و با فاصله(
♦   دوخت بندینک(ساده، برجسته و حلقه ای(
♦   استفاده از انواع لایي(بافت، بافت دار(
♦   اتوکاری در مراحل تهيۀ دوخت(ساسون، درز پيلي، چين و...)


3- دوخت دامن و شلوار دركارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   انواع پيلي(یکطرفه، دوطرفه يا دوقلو، دوطرفۀ ناوداني، چاک پيلي، وصل به آستر، زیر پيلي جدای دامن، چنيد پيلي داخل هم(
♦   انواع گوده در درزها
♦   انواع زیپ در دامن(یکطرفه، دوطرفيه، مخفي( و زیيپ در دامن پيلي دار
♦   روش نصب آستر در دامن
♦   انواع کمر(ساده ، سجاف دار ، کش دار ، ليفه ای و منحني(
♦   روش نصب کمر بالاتنه به دامن چيندار
♦   روش دوخت زیپ در شلوار
♦   روش نصب لایي در تهيه دامن و شلوار
♦   روش اتوکاری در مراحل تهيه دامن و شلوار
♦   دوخت پيلي در دامن و شلوار(یکطرفه، دوطرفه يا دوقلو، دوطرفۀ ناوداني، چاک پيلي، وصل به آستر، زیر پيلي جدایدامن، چند پيلي داخل هم(
♦   دوخت گوده در درز
♦   دوخت زیپ در دامن(یکطرفه، دوطرفه، مخفي) و زيپ در دامن پيلي دار
♦   دوخت آستر در دامن
♦   دوخت کمر به روش (ساده، منحني، سجاف دار، کش دار،لیفه  اي(
♦   نصب کمر بالاتنه به دامن چيندار
♦   دوخت زیپ در شلوار
♦   نصب لایي در تهيه دامن و شلوار
♦   اتوکاری در مراحل تهيه دامن و شلوار

4- دوخت يقه و سجاف دركارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   روش دوخت انواع سجاف با نوار اُریب در(حلقيۀ آسيتين و حلقه گردن(
♦   روش دوخت انواع سجاف با مغزی برجسته در(حلقۀ آسيتين و حلقۀ گردن(
♦   سجاف سرخود در یقه
♦   سجاف لباسهای جلو باز
♦   سجاف لباسهای جلو بسته
♦   سجاف در یقه های خطي
♦   سجاف در حلقۀ آستين
♦   انواع سجاف یکسره حلقۀ گردن و آستين
♦   یقۀ مسطّح به همراه سجاف
♦   یقۀ انگليسي دوتکه به همراه سجاف
♦   یقۀ شوميزیه
♦   یقۀ برگرد سرخود
♦   یقۀ کراواتي
♦   یقۀ ایستادة جدا و سرخود
♦   روش نصب لایي در مراحل تهيۀ یقه و سجاف
♦   روش اتو کاری در مراحل تهيۀ یقه و سجاف
♦   انواع جادکمه با دست (افقي و عمودی)
♦   انواع جادکمه با ماشين دوخت (افقي و عمودی(
♦   انواع دکمه (دو سوراخه، چهار سوراخه، پایه دار(
♦   انواع بندینک (پارچه ای و قيطان(
♦   انواع دکمۀ فشاری (فلزی و پلاستيکي(
♦   انواع قزن قفلي (ریز، درشت، دو تکه ،چهارتکه(
♦   دوخت نوار اُریب در(حلقۀ آستين و حلقۀ گردن(
♦   دوخت مغزی برجسته در(حلقۀ آستين و حلقۀ گردن(
♦   دوخت انواع سجاف سرخود در یقه (بدون درز در لباس، با درز،در لباس، سجاف دوتکه در یقه انگليسي(
♦   دوخت سجاف لباسهای جلو باز(مخفي با بليطي، جادکمه ای، مخفي در دو روش، دوبل، لبه طرحدار، دکمه با بندینک، نوار جدا(
دوخت سجاف لباسهای جلو بسته(ساده، یکسره، نوار جدا تا نيمه، دکمه با بندینک، تا نيمه همراه با زیپ، يک طرف نوار ویک طرف ساده تا نيمه(
♦   دوخت سجاف در یقه های خطي(گرد، هفت، خشتي و ...)
♦   دوخت سجاف حلقۀ آستين(دو روش(
♦   دوخت سجاف یکسرة حلقۀ گردن و آستين(دو روش(
♦   دوخت یقه مسطّح(بب، ملواني(
♦   دوخت یقه انگليسي دوتکه به همراه سجاف
♦   دوخت یقه شوميزیه
♦   دوخت یقه برگرد سرخود(شال، آرشال، انگليسي و...)
♦   دوخت یقه کراواتي
♦   دوخت یقۀ ایستادة سرخود و جدا
♦   نصب لایي در مراحل تهيۀ یقه و سجاف(بافتدار، بی بافت(
♦   اتوکاری در مراحل تهيۀ یقه و سجاف
♦   دوخت جادکمه با دست(افقي و عمودی(
♦   دوخت جادکمه با ماشين دوخت(افقي و عمودی) همراه با پایۀ  دوخت جادکمه
♦   دوخت دکمه(دو سوراخه، چهار سوراخه، پایه دار(
♦   دوخت بندینک پارچه ای
♦   دوخت بندینک با قيطان
♦   تعيين محل بندینک
♦   دوخت دکمۀ فشاری فلزی و پلاستيکي
♦   دوخت قزن قفلي
♦   دوخت دکمۀ فشاری نواری


5- دوخت آستین و مچ دركارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   انواع آستين(ساده، رگلان، کيمونو، کيمونو با برش و بغلک سرخود، کيمونو با مرغک یک تکه و دوتکه و...)
♦   تکميل آستين با انواع لب تو(لب تو سرخود، سجاف لبۀ آستين، سجاف آستين با نوار اُریب، ليفه با والان و بدون والان به لبۀهمراه با کش، نوار کشباف، برگردان دوبل(
♦   انواع سجاف جهت چاک آستين(سجاف ساده، ممتد، روش مردانه دوزی، سرخود به فر پيلي، چاک آستين تنگ چاکآستين تنگ با بندینک، چاک آستين دوتکه(
♦   انواع مچ(مدل پيراهن شوميزیه، مچ چيندار بدون جادکمه، دوبل پيراهن شوميز و ...)
♦   انواع اپل در آستين
♦   روش نصب لایي در تهيۀ آستين و مچ
♦   روش اتوکاری در مراحل تهيه آستين و مچ
♦   دوخت انواع آستين(ساده، رگلان، کيمونو، کيمونو با برش و بغلک سرخود، کيمونو با مرغک یک تکه ، دوتکه و ...)
♦   تکميل دوخت آستين با انواع لبتو(لبتو سرخود، سجاف لبۀ آستين، سجاف آستين با نوار اُریب، ليفه با والان و بدون والان به لبۀ همراه با کش، نوار کشباف، برگردان دوبل)
♦   دوخت انواع سجاف جهت چاک آستين(سجاف ساده، ممتد، روش مردانه دوزی، سرخود به فر پيلي، چاک آستين تنگ، چاک آستين تنگ با بندینک، چاک آستين دوتکه(
♦   تکميل دوخت آستين با انواع مچ(مدل پيراهن شوميزیه، مچ چين دار بدون جادکمه، دوبل پيراهن شوميز و...)
♦   دوخت و اتصال اپل در انواع آستين
♦   نصب لایي در تهيۀ آستين و مچ
♦   اتوکاری در مراحل تهيه آستين و مچ

6- دوخت جیب دركارگاه نیمه صنعتي شامل:
♦   انواع جيب(داخلي، خارجي و فيلتابي(
♦   جيب داخل درز پهلوی لباس همراه با زیپ
 ♦   جيب داخلي جلوی شلوار و دامن
♦   انواع جيب پاکتي از روی لباس(لبه گرد و گوشه دار(
♦   انواع جيب خارجي(با آستر، بدون آستر )، گوشه های گرد، سجاف پهن(
♦   جيب روی لباس با برگردان پاکتي
♦   جيب یک فيلتابي در ميانۀ لباس
♦   روش نصب لایي در تهيۀ جيب
♦   روش اتوکاری در مراحل تهيه جيب
♦   دوخت جيب(داخلي، خارجي و فيلتابي(
♦   دوخت جيب داخل درز پهلوی لباس همراه با زیپ
♦   دوخت جيب داخلي جلوی شلوار و دامن
♦   دوخت جيب مدل پاکتي از روی لباس(لبه گرد و سجافدار(
♦   دوخت جيب خارجي(با آستر، بدون آستر )، گوشه های گرد، سجاف پهن(
♦   دوخت جيب روی لباس با برگردان پاکتي