ضخيم دوز زنانه

توضیحات کامل دوره

شناسنامه دوره آموزش ضخیم دوز زنانه:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار):753120510200001

طول دوره: 3 الی 4 ماه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط:  راسته دوز، چرخكار ماهر، شخصي دوز ماهر لباس زنانه، پارچه فروش، خرازي و بنگاه هاي توليد كلان لباس

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش ضخیم دوز زنانه:

سرفصل های دوره آموزش ضخیم دوز زنانه  مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- رسم الگوي كت و پالتو شامل:
 ♦  انواع وسايل ترسيم الگو(كاغذ برش،مداد،مداد رنگي، خط كش(
♦  نحوه  اندازه گيري اندام
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي اساس كت(تنگ، نيمه تنگ، گشاد(با اندازه استاندارد
♦  نحوه  ترسيم انواع الگوي اساس پالتو(تنگ، نيمه تنگ، گشاد(
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي اساس آستين(دوتكه و يك تكه) با اندازه استاندارد
 ♦  نحوه تنظيم الگوي اساس براي نقص هاي اختصاصي اندام
♦  نحوه  ترسيم انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقه آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانة جيب در فرم هاي مختلف(
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا)) برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطح((ساده و پايه دار((، پلو، شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از وردن، بليزر((،ايستاده((سرخود، جدا)) ) متناسب با كت و پالتو
♦  نحوه ترسيم انواع آستين(اپل دار، با مچ سرخود، حلقه آستين گشاد شده، شانه افتاده، با حلقة آستين گشاد شده، آستين همراه با يوك((باريك و پهن))، رگلان((ساده، گشاد، حلقة چهارگوش))، كيمونو((ساده، تنگ، گشاد، يوك دار))، دلمن،سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشی...))
♦  نحوه ترسيم انواع مچ(سجاف دار((خارجي، داخلی))،پاكتي((ساده، فرم دار(( ...(

♦  نحوه مدل سازي انواع كت(كت همراه با پيلي و قطعهسرشانه، كت تنگ قالب بدن، كت با قطعة تزئيني كلوش،پهلو يك تكه، كت تنگ با ساسون ادغامي، كت مسافرتي...)
♦  نحوه مدل سازي انواع پالتو(تنگ خط كمر پايين تر ازمعمول، پالتوي نيمه تنگ پهلو يك تكه، پالتوي كلاسيك،پالتوي نواردار، پالتوي كلاسيك ...)
♦  نحوه ترسيم انواع سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غير متقارن )
♦  نحوه مدل سازي انواع پالتو با توجّه به آناتومي افراد(7،H8) همراه با برش ها و يقه ها و آستين هاي متفاوت
♦  نحوه ترسيم انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابيهمراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش...)
♦  نحوه ترسيم انواع جادكمه(ماشيني، فيلتابي، دستي)
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي خز(روي يقه و لبه آستين)
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي لايي
♦  نحوه ترسيم الگوي آستر
♦  نحوه ترسيم الگوي كلاه جدا و متصل
♦  استفاده از وسايل ترسيم الگو (كاغذبرش،مداد،مدادرنگي،خط كش...)
♦  اندازه گيري
♦  ترسيم الگوي اساس كت(تنگ، نيمه تنگ و گشاد) با اندازه استاندارد
♦  ترسيم الگوي اساس پالتو(تنگ، نيمه تنگ و وشاد)
♦  ترسيم الگوي اساس آستين(دوتكه، يك تكه) با اندازه استاندارد
♦  انتخاب سايز متناسب با اندازه هاي فرد
♦  تبديل الگوي سايز استاندارد به سايز شخصي)دور باسن،دوركمر، دورسينه، بالاتنة پشت، كارور جلو، كارور پشت، شيب سرشانه،   اندازه سرشانه، دوربازو، بلندي آستين، بلندي سينه، بلندي كف حلقه ...)
♦  ترسيم انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقة آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
♦  ترسيم الگوي يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا ((،برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطح))ساده و پايه دار((، پلو،شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن، بليزر ((،ايستاده((سرخود، جدا)) ) متناسب با كت و پالتو
♦  ترسيم انواع آستين(اپل دار، با مچ سرخود، حلقه آستين گشاد شده، شانه افتاده، با حلقه، آستين گشاد شاده، آستين همراه با يوك((باريك و پهن ))، رگلان ((سااده، گشاد، حلقه چهارگوش((، كيمونو))ساده، تنگ، گشاد، يوك دار))، دلمن،سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشي ...)
♦  ترسيم انواع مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي))، پاكتي((ساده، فرم دار))...)
♦  مدل سازي كت(كت همراه با پيلي و قطعه سرشانه، كت تنگ قالب بدن، كت با قطعة تزئيني كلوش، پهلو يك تكه،كت تنگ با ساسون ادغامي، كت مسافرتي ...)
♦  مدل سازي انواع پالتو(تنگ خط كمر پايين تر از معمول، پالتوي نيمه تنگ پهلو يك تكه، پالتوي كلاسيك، پالتوي نواردار، پالتوي كلاسيك ...)
♦  ترسيم انواع سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غير متقارن...)
♦  مدل سازي پالتو با توجّه به آناتومي افراد(7،H،8)همراه با برش ها و یقه ها و آستین های متفاوت
♦  ترسيم انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش ...)
♦  ترسيم محل جادكمه(ماشيني، فيلتابي، دستي)
♦  ترسيم الگوي خز(روي يقه و لبه  آستين)
♦  ترسيم الگوي لايي
♦  ترسيم الگوي آستر
♦  ترسيم الگوي كلاه جدا و متصل


2- دوخت كت و پالتو شامل:
♦  انواع الياف(طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)
♦  انواع الياف طبيعي(پنبه، كتان، پشم)
♦  انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ويسكوز، پلي استر)
♦  نحوه محاسبه مقدار پارچه با توجّه به عرض پارچه، مدل كت، سايز اندام، طرح پارچه(راه راه، چهارخانه، خواب دار(
♦  انواع قيچي(ساده، بارش كوچك، زيگزاگ، ضخيم،مخصوص چيدن تور، برقي خانگي، كوچك نوك تيز(
♦  انواع لايي(نبافته، بافته، مويي((دوختي، چسبي))، زانفيكس
♦  نحوه دوخت پاترون
♦  نحوه قراردادن الگوي نهايي روي انواع پارچه با توجه به عرض  پارچه، مدل كت و پالتو، سايز اندام و طرح پارچه
♦  نحوه برش پارچه(مخمل، فلانل پشمي، جين،گاباردین ...)
♦  نحوه قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجه به عرض آستر، سايز اندام و طرح الگوي آستر
♦  نحوه برش آستر كت و پالتو
♦  نحوه قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه به عرض لايي، جنس لايي و فرم قرارگیري لايي روي كت
♦  نحوه برش لايي مناسب كت و پالتو
 ♦  نحوه نصب انواع لايي(دستي، چرخي، چسبي)
♦  انواع روش هاي انتقال الگو(كوك شل، كاربن، چرت، كوك شل منقطع(
♦  نحوه راه اندازي ماشين دوخت
♦  انواع سوزن ماشین دوخت(18،16،14،12سوزن 3گوش)
♦  انواع پايه ماشين دوخت(غلتک، مغزي، زيپ در دو جهت،گان، جادكمه(
♦  انواع سوزن دستي(شارپ، بيتوين و سه گوش)
♦  انواع نخ(مرسريزه، ابريشم تابيده، عمّامة نخي و كوك)
♦  انواع دوخت اولیه(كوك، درز، مغزي، ارش، سجاف،لبه دوزي، پاك دوزي، جادكمه، بندينك ...) متناساب با جنس پارچه
♦  نحوه دوخت انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقه)
♦  آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف)
♦  نحوه دوخت انواع يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا((، برگردد سرخود بدون پشت يقه، مسطح((ساده، پايه دار))، شال،انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن ))، بلیزر، راهبي،ايستاده((سرخود، جدا)) ) متناسب با كت و پالتو
♦  نحوه دوخت انواع آستين(اپل دار، با مچ سرخود، حلقة آستين گشاد شده، شانه افتاده با حلقه آستين گشاد شده، آستين همراه با يوك((پهن، باريك))، رگلان((ساده، وشاد، حلقه و چهارگوش((،كيمونو((ساده، تنگ، وشاد و يوك دار))، دلمن، سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشي ...) متناسب با كت و پالتو
♦  نحوه دوخت انواع مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي((،پاكتي((ساده، فرم دار)) ...) متناسب با كت و پالتو
♦  نحوه دوخت انواع كت و پالتو بر اساس اولويت بندي قطعات
♦  نحوه دوخت انواع سجاف(اساتاندارد، دكمه دوبل، دکمه مخفي، غير متقارن ...)
♦  نحوه دوخت انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش...)
♦  نحوه دوخت انواع قطعات با پارچه خز(روي يقه و لبه آستين)
♦  نحوه دوخت آستر
♦  نحوه اتوكاري در تمام مراحل دوخت
♦  انتخاب پارچه متناسب با سايز اندام، مدل كت، سن فرد،رنگ پوست و فصل
♦  تعيين مقدار پارچه مورد نياز با توجّه به عرض پارچه، مدلكت، سايز اندام، طرح و خواب پارچه ...
♦  تعيين مقدار مورد نياز آستر
♦  انتخاب آستر متناسب با جنس پارچه، مدل كت و پالتو، فصل
♦  انواع قيچي(ساده، برش كوچك، زيگزاگ، ضخيم،مخصوص چيدن تور، برقي خانگي، كوچك نوك تيز(
♦  انتخاب لايي متناسب با جنس پارچه
♦  دوخت پاترون
♦  پروگيري پاترون
♦  قراردادن الگوي نهايي روي پارچه با توجه به عرض پارچه،
♦  سايز اندام، قطعات الگوي نهايي كت، طرح و خواب پارچه
♦  برش پارچه با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجه به عرض آستر،ساير اندام و قطعات الگوي آستر
♦  برش آستر با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه به عرض لايي،جنس لايي، طرح قرارگيري لايي روي كتبرش لايي با توجه به اضافه
درزها
♦  نصب لايي با توجه به خصوصايات لايي(ماشيني، دستي،چسبي(
♦  استفاده از وسايل انتقال الگو
♦  انتخاب يكي از روش هاي انتقال الگو متناسب باجنس ورنگ پارچه
♦  راه اندازي ماشين دوخت
♦  انتخاب سوزن و پايه متناسب با جنس و ضخامت پارچه
♦  انتخاب سوزن مناسب، جهت دوخت دستي(سوزن يقه)
♦  انتخاب نخ متناسب با رنگ، جنس و ضخامت پارچه
♦  دوخت اوليه(كوك، درز، مغزي، برش، سجاف، لبه دوزي،پاك دوزي، جادكمه، بندينك، سوزن يقه(
♦  انتخاب دوخت متناسب با مدل كت و پالتو
♦  تعيين مراحل دوخت كت بر اساس اولويت بندي قطعات الگو
♦  دوخت برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقة آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در
فرم هاي مختلف(
♦  دوخت يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا ))، برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطح((ساده، پايه دار))،شال،انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصاله از گردن ))، بليزر، راهبي،ايستاده((سرخود، جدا)) ) متناسب با كت و پالتو
♦  دوخت سوزن يقه و نواردوزي لايي
♦  دوخت آستين(اپل دار، با مچ سرخود، حلقة آستين وشاد شده، شانه افتاده با حلقه آساين گشاد شده، آستين همراه با يوك((پهن، باريك))، رگلان((ساده، گشاد، حلقه و چهارگوش ((،كيمونو((ساده، تنگ، گشاد و يوك دار))، دلمن، سرخود همراه باپنل، شنلي، كلوشي ..) متناسب با كت و پالتو
♦  دوخت مچ(سجاف دار ((خارجي، داخلي))، پاكتي((ساده، فرم دار((متناسب با كت و پالتو
♦  دوخت اپل(ساده، رگلان)
♦  دوخت كش به درز سرشانه
♦  دوخت فتيله به دور حلقه
♦  نصب آستين به بالاتنه
♦  دوخت سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غيرمتقارن ...)
♦  نصب سجاف و يقه به بالاتنه
♦  دوخت جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه بانقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش ...)
♦  دوخت جادكمه(ماشيني، فيلتابي، دستي)
♦  دوخت يقه و لبه آستين ها با پارچه خز
♦  دوخت آستر
♦  نصب آستر به كت
♦  استفاده از وسايل اتو (پارچه مخصوص اتوكشي، بالشتك )
♦  استفاده از اتو در مراحل دوخت


3- رسم الگوي جليقه شامل:
♦  انواع وسايل ترسیم الگو (كاغاذبرش ، مداد،مداد رنگي ،خطكش(
♦  نحوه اندازه گيري اندام
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي جليقه از بالاتنه(تنگ، نيمه تنگ)
♦  نحوه تنظيم الگوي اساس براي نقص هاي اختصاصي اندام
♦  نحوه ترسيم انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقه آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي يقه(گرد و هفت ، بروارد سارخود،برگرد((ساده، پايه جدا ))، برگرد و سرخود بدون پشت يقه،مسطح))ساده و پايه دار((، شاال، انگليسي ))مردانه، پايه دار، بافاصله از گردن ، چين دار))، فانتزي چین دار، بليزر، ايستاده((سرخود، جدا))متناسب با جليقه
♦  نحوه مدل سازي انواع جليقه(جليقه تنگ همراه با سجاف نوار جدا، جليقه تنگ همراه با يقه مسطح، جليقه نيمه تنگ بايقه هفت، جليقه نيمه تنگ با يقه فانتزي ...)
♦  نحوه ترسيم انواع سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غير متقارن ...)
♦  نحوه ترسيم انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب همراه با برش)
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي لايي
♦  نحوه ترسيم الگوي آستر
♦  وسايل ترسيم الگو
♦  اندازه گيري
♦  تبديل الگوي بالاتنه به جليقه(تنگ و نيمه تنگ)
♦  انتخاب سايز متناسب با اندازه هاي فرد
♦  تبديل الگوي سايز استاندارد به سايز شخصي(دور باسن،دوركمر، دورسينه، بالاتنه پشت، كارور جلو، كارور پشت، شيبسرشانه، اندازه سرشانه، بلندي سينه، بلندي كف حلقه...)
♦  انتخاب مدل جليقه با توججه به آناتومي افراد همراه با برش ها و يقه ها و متفاوت
♦  مدل سازي جليقه
♦  ترسيم انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقة آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف)
 ♦  ترسيم الگوي يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا ((،برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطح((ساده و پايه دار))، پلو، شال، انگليسي))مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن، بليزر))،ايستاده))سرخود، جدا)) )متناسب با كت و پالتو
♦  ترسيم انواع سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غيرمتقارن...)
 ♦  نحوه ترسيم انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با كتاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش...)
♦  ترسيم جادكمه
♦  ترسيم الگوي لايي
♦  ترسيم الگوي آستر

4- دوخت جليقه شامل:
♦  انواع الياف(طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)
♦  انواع الياف طبيعي(پنبه، كتان و پشم)
♦  انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ويسكوز، پلي استر)
♦  نحوه محاسبه  مقدار پارچه با توجّه به عرض پارچاه، مدل جليقه، سايز اندام و طرح پارچه
♦  انواع قیچی ساده،برش كوچك، زيگزاگ، ضخيم،مخصوص چيدن تور، برقي خانگي، كوچك نوك تيز(
♦  انواع لايي(نبافته، بافته، مويي((دوختي، چسبي))، زانفيكس
♦  نحوه دوخت پاترون  
♦  نحوه قراردادن الگوي نهايي روي انواع پارچه با توجه به عرض پارچه، مدل جليقه، سايز اندام و طرح پارچه
♦  نحوه برش پارچه
♦  نحوه  قراردادن الگوي نهايي روي پارچه با توجه به عرض پارچه، سايز اندام، قطعات الگوي نهايي كات، طرح و خواب
پارچه، برش پارچه با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  نحوه قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجه به عرض آستر، سايز اندام و طرح الگوي آستر
♦   نحوه  برش آستر
♦  نحوه قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه به عرض لايي، جنس لايي، فرم قرارگيري لايي روي جليقه
 ♦  نحوه برش لايي
♦  نحوه نصب لايي
♦  انواع وسايل انتقال الگو(رولت،كاربن،مداد علامت گذاري...)
♦  انواع روش هاي انتقال الگو(كوك شل، كاربن، چرت، كوك شل منقطع(
♦  نحوه راه اندازي ماشين دوخت
♦  انواع سوزن ماشین دوخت(18،16،14،12،سوزن سه گوش)
♦  انواع پايه ماشين دوخت(غلتك، مغزي، زيپ در دو جهات،گان، جادكمه(
♦  انواع سوزن دستي(شارپ، بيتوين، سه گوش)
♦  انواع نخ(مرسريزه، ابريشم تابيده، عمامه نخي، كوك)
♦  انواع دوخت اولیه(كوك، درز، مغزي، برش، سجاف، لبه دوزي، پاك دوزي، جادكمه و بندينك)
 ♦  نحوه دوخت انواع برش(ابتدایي شانه، ميانه شانه، حلقه آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
♦  نحوه دوخت انواع يقه(گرد و هفت، برگرد سرخود ،برگرد((ساده، پايه جدا))، شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن، چين دار))، فانتزي چين دار، بليزر، ايستاده((سرخود،جدا(( )متناسب با جليقه
♦  نحوه دوخت انواع سجاف(اساتاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غير متقارن...)
♦  نحوه دوخت انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب همراه با برش(
♦  نحوه دوخت آستر
♦  انواع وسايل اتو (پارچه مخصوص اتوكشي، بالشتك...)
♦  نحوه اتوكاري در تمام مراحل دوخت
♦  تعيين مقدار پارچة مورد نياز با توجه به عرض  پارچه، مدل كت، سايز اندام، طرح و خواب پارچه ...
♦  تعيين مقدار مورد نياز آستر
♦  انتخاب آستر متناسب با جنس پارچه، مدل كت و پالتو و فصل
♦  استفاده از قيچي هنگام برش(ساده، برش كوچك،زيگزاگ، ضخيم، مخصوص چيدن تور، برقي خانگي(
♦  انتخاب لايي متناسب با جنس پارچه
♦  دوخت پاترون
♦  پروگيري پاترون
♦  قراردادن الگوي نهايي روي پارچه با توجّه به عرض پارچه،
♦  سايز اندام، قطعات الگوي نهايي كت، طرح و خواب پارچه
♦  برش آستر با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجّه به عرض آستر،ساير اندام، قطعات الگوي آستر
♦  برش آستر با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه به عرض لايي،
♦  جنس لايي، طرح قرارگيری لايي روي جليقه برش لايي با توجه به اضافه درزها
♦  نصب لايي با توجه به خصوصيات لايي(ماشيني، دستي،چسبي(
♦  استفاده از وسايل انتقال الگو
♦  انتخاب يكي از روش هاي انتقال الگو متناسب با جنس و رنگ پارچه
♦  راه اندازي ماشين دوخت
♦  انتخاب سوزن و پايه متناسب با جنس و ضخامت پارچه
♦  انتخاب نخ متناسب با رنگ، جنس و ضخامت پارچه
♦  دوخت اوليه(كوك، درز، مغزي، برش، سجاف، لبه دوزي،پاك دوزي، جادكمه، بندينك، سوزن يقه(
♦  انتخاب دوخت متناسب با مدل جليقه
♦  دوخت جليقه بر اساس اولويت بندي قطعات الگو
♦  دوخت فرم برش(ابتداي شانه، ميانه  شانه، حلقة آستين، خط پهلو، فرانسوي، خط كمر يا ادغامي، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف)
♦  دوخت يقه(برگرد سرخود، برگرد))ساده، پايه جدا ))، برگردسرخود بدون پشت يقه، مساطح((ساده، پايه دار))، شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن ))، بليزر، راهبي،ايستاده((سرخود، جدا)) )متناسب با جليقه
♦  دوخت سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غيرمتقارن...)
♦  نصب سجاف و يقه به بالاتنه
♦  دوخت جادكمه(ماشيني، فيلتابي، دستي)
♦  دوخت يقه و لبه آستين ها با پارچه خز
♦  دوخت آستر
♦  نصب آستر به جليقه
♦  استفاده از وسايل اتو(پارچه مخصوص اتوكشي، بالشتك...)
♦  استفاده از اتو در مراحل دوخت5- رسم الگوي باراني و شنل شامل:
♦  انواع وسايل ترسيم الگو(كاغذبرش،مداد،مدادرنگي،خط كش....)
♦  نحوه اندازه گيري اندام
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي اساس باراني(نيمه تنگ و شاد)
♦  تبديل الگوي بالاتنه به شنل
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي اساس آستين(دوتكه و يك تكه) با اندازه استاندارد
♦  نحوه تنظيم الگوي اساس براي نقص هاي اختصاصي اندام
♦  نحوه ترسيم انواع فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقة آستين، خط پهلو، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف)
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا))، برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطّح((ساده و پايه دار))،پلو، شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن، بليزر))
♦  نحوه ترسيم انواع آستين(حلقه آستين گشاد شده، شانه افتاده، با حلقه، آستين گشاد شده، آستين همراه با يوك،رگلان((ساده، گشاد، حلقه چهارگوش))، كيمونو((ساده، وشاد،يوك دار))، دلمن، سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشي ...)
♦  نحوه ترسيم انواع مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي))، پاكتي)) ساده، فرم دار)) )
♦  نحوه مدل سازي انواع باراني(7-H-8) همراه با يقه ها  برش هاي متفاوت
♦   نحوه ترسيم انواع كلاه جدا و متصل
♦  نحوه ترسيم انواع سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غير متقارن ...( با توجه به مدل باراني)
♦  نحوه ترسيم انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش...)
♦  نحوه مدل سازي انواع شنل(نيمه تنگ و گشاد)
♦  نحوه ترسيم انواع الگوي لايي مناسب باراني و شنل
♦  نحوه ترسيم الگوي آستر مناسب باراني و شنل
♦  استفاده از وسايل ترسيم الگو(كاغذبرش،مداد،مدادرنگي، خط كش )
♦  اندازه گيري اندام
♦  تبديل الگوي بالاتنه به شنل
♦  انتخاب سايز متناسب با اندازه هاي فرد
♦  تبديل الگوي سايز استاندارد به سایز شخصي(دورباسن،دوركمر، دورسينه، بالاتنه پشت، كارور جلو، كارور پشت، شیب سرشانه، اندازه سرشانه، دوربازو، بلندي آستين، بلندي سینه، بلندي كف حلقه...)
♦  انتخاب مدل باراني با توجه به آناتومي افراد(-7H8-)
♦  همراه با برش ها و يقه ها و آستين هاي متفاوت
♦  مدل سازي باراني
♦  ترسيم فرم برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقه آستين، خط پهلو، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
♦  ترسيم الگوي يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا()برگرد سرخود بدون پشت يقه، مسطح((ساده و پايه دار))، پولو،شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن))، بليزر(
♦  ترسيم الگوي آستين(حلقه آستين گشاد شده، شانه افتاده، باحلقه، آستين گشاد شده، آستين همراه با يوك، رگلان((ساده،گشاد، حلقة چهارگوش))، كيمونو((ساده، گشاد، يوك دار))، دلمن،سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشي...)
 ♦  ترسيم الگوي مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي))، پاكتي((ساده، فرم دار))...)
♦  ترسيم الگوي سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي،غير متقارن ...) با توجه به مدل باراني
♦  ترسيم الگوي جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابيهمراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با برش ...)
♦  ترسيم جادكمه(ماشيني، فيلتابي)
♦  مدل سازي شنل(نيمه تنگ و وشاد)
♦  ترسيم الگوي لايي مناسب باراني و شنل
♦  ترسيم الگوي آستر مناسب باراني و شنل
♦  ترسيم كلاه جدا و متصل


6- دوخت باراني و شنل شامل:
♦  انواع الياف(طبيعي، مصنوعي و نيمه مصنوعي)
♦  انواع الياف طبيعي(پنبه،كتان و پشم)
♦  انواع الياف مصنوعي و نيمه مصنوعي(ويسكوز، پلي استر،آمپرمابل)
♦  نحوه  محاسبه مقدار پارچه با توجه به عرض پارچه، مدلكت، سايز اندام و طرح پارچه
♦  انواع قيچي(ساده، برش كوچك، زيازاگ، ضخيم،مخصوص چيدن تور، برقي خانگي، كوچك نوك تيز)
♦  انواع لايي(نبافته، بافته، مويي((دوختي، چسبي))، زانفيكس)
♦  نحوه قراردادن الگوي نهايي روي انواع پارچه با توجه به عرض پارچه، مدل كت، سايز اندام و طرح پارچه
♦  نحوه برش پارچه
♦  نحوه قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجّه به عرض آستر، سايز اندام و طرح الگوي آستر
♦  نحوه برش آستر باراني و شنل
♦  نحوه قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه به عرض لايي، جنس لايي، فرم قرارگيري لايي روي باراني و شنل
 ♦  نحوه برش لايي مناسب باراني و شنل
♦  نحوه  نصب لايي مناسب باراني و شنل
♦  انواع وسايل انتقال الگو(رولت،كاربن،مداد علامت گذاري..)
♦  انواع روش هاي انتقال الگو(كوك شل، كاربن، چرت، كوك شل منقطع(
♦  نحوه راه اندازي ماشين دوخت
♦  انواع پايه ماشين دوخت(غلتك، مغزي، زيپ در دو جهت،گان، جادكمه(
♦  انواع سوزن ماشین دوخت (18،16،14،12سوزن سه گوش(
♦  انواع سوزن دستي(شارپ، بيتوين و سه گوش)
♦  انواع نخ(مرسريزه، ابريشم تابيده، عمّامه نخي و كوك)
♦  انواع دوخت اوّليه(كوك، درز، مغزي، برش، سجاف،لبه دوزي، پاك دوزي، جادكمه، بندينك(
♦  نحوه دوخت فرمهاي برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقهآستين، خط پهلو، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
 ♦  نحوه دوخت فرمهاي يقه (برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا))، برگرد سرخود بدون پشت يقه، مساطح ((سااده، پاياه دار((، شال، انگليسي((مردانه، پايه دار، با فاصله از گردن))، بليزر(
♦  نحوه دوخت فرمهاي آستين(حلقه آستين گشاد شده، شانه افتاده با حلقه آستين گشاد شده، آستين همراه با يوك ((پهن،باريك))، رگلان))ساده، وشاد، حلقه و چهارووش((، كيمونو))ساده، تنگ، وشاد و يوك دار((، دلمن، سرخود همراه با پنل، شنلي،كلوشي(
♦  نحوه ترسيم فرمهاي مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي))، پاكتي))ساده و فرم دار(( ...(
♦  نحوه دوخت انواع بارانی (7،H،8)همراه با یقه ها و برش های متفاوت
♦  نحوه دوخت فرمهاي سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمهمخفي، غير متقارن ...) مناسب باراني و شنل
♦  نحوه دوخت انواع جيب(يك فيلتابي، دو فيلتابي، دو فيلتابي همراه با نقاب، جيب رو، جيب داخل درز، جيب همراه با بارش

...)
♦  نحوه دوخت انواع شنل(نيمه تنگ و گشاد)
♦  نحوه دوخت آستر مناسب باراني و شنل
♦  نحوه دوخت انواع كلاه جدا و متصل
♦  انتخاب پارچه آمپرمأبل متناسب با سايز اندام، مدل باراني،
♦  سن فرد، رنگ پوست و فصل
♦  انتخاب پارچه متناسب با سايز اندام، مدل شانل، سن فرد،رنگ پوست و فصل(
♦  تعيين مقدار پارچه مورد نياز با توجه به عرض پارچه، مدل باراني و شنل، سايز اندام، طرح و خواب پارچه
♦  تعيين مقدار مورد نياز آستر
♦  انتخاب آستر متناسب با جنس پارچه، مدل کت و پالتو وفصل
♦  استفاده از قيچي هنگام برش(ساده، برش كوچك، زيگزاگ،ضخيم، مخصوص چيدن تور، برقي خانگي(
♦  انتخاب لايي متناسب با جنس پارچه
♦  قراردادن الگوي نهايي روي پارچه با توجه به عرض پارچه،سايز اندام، قطعات الگوي نهايي كت، طرح و خواب پارچه
♦  برش پارچه با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  انتخاب آستر متناسب با جنس پارچه، مدل باراني يا شنل وفصل
♦  قراردادن الگوي آستر روي آستر با توجّه به عرض آستر،ساير اندام، قطعات الگوي آستر
♦  برش آستر با توجه به ميزان اضافه درزها
♦  قراردادن الگوي لايي روي لايي با توجه  به عرض لايي،جنس لايي، فرم قرارگيري لايي روي باراني يا شنل
♦  برش لايي با توجه به اضافه درزها
♦  نصب لايي با توجه به خصوصيات لايي(ماشيني، دستي وچسبي(
♦  استفاده از وسايل انتقال الگو
♦  انتخاب يكي از روش هاي انتقال الگو متناسب با جنس ورنگ پارچه
♦  راه اندازي ماشين دوخت
♦  انتخاب سوزن و پايه مناسب با جنس و ضخامت پارچه
♦  انتخاب نخ متناسب با رنگ، جنس و ضخامت پارچه
♦  دوخت اوليه(كوك، درز، مغزي، برش، سجاف، لبه دوزي،پاك دوزي، جادكمه، بندينك(
♦  انتخاب دوخت متناسب با مدل باراني و شنل
♦  دوخت باراني و شنل بر اساس اولويت بندي قطعات الگو
♦  دوخت برش(ابتداي شانه، ميانه شانه، حلقه آستين، خط پهلو، برش همراه با دهانه جيب در فرم هاي مختلف(
♦ دوخت يقه(برگرد سرخود، برگرد((ساده، پايه جدا ))، برگردسرخود بدون پشت يقه، مسطّح((ساده، پايه دار)) شاال،انگليسي((مردانه،   پايه دار، با فاصله از گردن((، بليزر(
♦  دوخت آستين(حلقة آستين گشاد شده، شانه افتاده باحلقه آستين گشاد شاده، آستين همراه با يوك ((پهن، باريك ((،
♦  رگلان((ساده، گشاد، حلقه و چهارگوش))، كيمونو((ساده، تنگ،گشاد و يوك دار))، دلمن، سرخود همراه با پنل، شنلي، كلوشي(
♦  دوخت مچ(سجاف دار((خارجي، داخلي))، پاكتي((ساده، فرم دار))
♦  دوخت اپل(ساده و رگلان)
♦  نصب آستين به بالاتنه
♦  دوخت سجاف(استاندارد، دكمه دوبل، دكمه مخفي، غيرمتقارن ..) مناسب باراني و شنل
♦  نصب سجاف و يقه به بالاتنه
♦  دوخت جادكمه(ماشيني، فيلتابي)
♦  دوخت آستر مخصوص باراني و شنل
♦  نصب آستر به باراني و شنل
♦  استفاده از وسايل اتو(پارچه مخصوص اتوكشي، بالشتك)
♦  استفاده از اتو در مراحل دوخت متناسب با جنس باراني