حسابدار حقوق و دستمزد

توضیحات کامل دوره

شناسنامه دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد:

کد بین المللی (ISCO)سازمان بین الملی کار:431320450010001

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیشنیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به امور حسابرسی

مشاغل مرتبط: کارمندان بخش مالی و حسابداری شرکت ها، کارخانه ها و ادارات دولتی

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد:
1-  توانایی تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد شامل:
♦   آشنایی با تعاریف و ماهیت  حقوق و دستمزد
♦   آشنایی با نقش و کاربرد حقوق و دستمزد در انوع واحد های اقتصادی
♦   شناسایی اصول تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد

2- توانایی تشخیص اجزای سیستم حسابداری حقوق و دستمزد بخش غیر دولتی شامل:
♦   آشنایی با اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
♦   آشنایی با ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد
♦   آشنایی با سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد
- دایره کارگزینی
- دایره ثبت ورود و خروج
- دایره حسابداری حقوق و دستمزد
♦   شناسایی اصول تشخیص روابط دوایر حقوق و دستمزد
3- توانایی تشخیص قوانین و مقررات حقوقو و دستمزد بخش غیر دولتی شامل:
♦   آشنایی با مفاد قانون کار
♦   آشنایی با مفاد قانون تامین اجتماعی
♦   آشنایی با مفاد قانون اداری استخدامی کشور(حقوق بگیران دولتی)
♦   آشنایی با مفاد قانون مالیات های مستقیم(بخش دولتی،بخش غیر دولتی)
♦   آشنایی با مفاد مقررات داخلی مرتبط با حقوق و دستمزد

4- توانایی تنظیم لیست حقوق و دستمزد شامل:
♦   آشنایی با اقلام تشکیل دهنده حقوق و دستمزد
♦   شناسایی معافیت ها و نحوه اعمال آن در محاسبات
♦   شناسایی انواع کسور و نحوه اعمال ان محاسبات
♦   شناسایی اصول محاسبه حقوق ناخالصی و خالص پرداختی
♦   آشنایی با فرم های ظاهری و اجزای تشکیل دهنده لیست حقوق و دستمزد در واحدهای اقتصادی
♦   شناسایی اصول تنظیم لیست حقوق و دستمزد

5- توانایی به کار گیری رایانه در محاسبه و تهیه لیست حقوق و دستمزد  شامل:
♦   شناسایی اصول تنظیم اطلاعات پایه در نرم افزار حقوق و دستمزد
- اطلاعات اولیه پرسنلی
= مبانی قانونی محاسبات حقوق و دستمزد
♦   شناسایی اصول ورود اطلاعات متغیر در نرم افزار حقوق و دستمزد
- تغیرات اطلاعات پرسنلی
- تغییر در مبانی قانونی محاسبات
- اطلاعات کارکرد ماهانه
♦   شناسایی اصول دریافت گزارشات از سیستم و کنترل های مربوطه
- تهیه گزارش جهت ارسال به مراجع قانونی و سایر استفاده کنندگان
-تهیه فیش حقوقی
- تهیه گزارشات جهت پرداخت
6- توانایی محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی (حسابداری صنعتی) شامل:
♦   آشنایی با مبانی حسابداری صنعتی
♦   آشنایی با ماهییت حقوق و دستمزد در تولید(دستمزد مستقیم،دستمزد غیر مستقیم)
♦   شناسایی مراکز هزینه
♦   شناسایی اصول تخصیص حقوق و دستمزد به مراکز هزینه
♦   شناسایی اصول محاسبات حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی
♦   شناسایی اصول تنظیم لیست حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی